ankét - Vogel Sándor

Válaszok

1. Határon túli magyarnak tekinthető minden olyan személy, aki magyarnak vallja magát. Az egyéneknek ezt a döntését a magyar államnak el kell fogadnia. Ebben az értelemben kell a kérdésről jogszabályt alkotni.

3. A kettős állampolgárság intézményesítése jogilag egyesítené a magyar nemzetet és lehetővé tenné ezt a határok módosítása nélkül. A jelenlegi helyzetben ez az egyetlen és megvalósítható út a trianoni trauma meghaladására.

4. A magyar állampolgárság kiterjesztése teljes egészében összeegyeztethető a magyar regionális kisebbségek közösségépítő törekvéseivel. A magyar nemzeti identitás megőrzésének két pilléren kell nyugodnia: a magyar kisebbségek tagjainak magyar állampolgárságán és a magyar kisebbségi közösségek autonómiáján.

5. Az európai integráció lehetővé teszi a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítését. A kettős állampolgárság, a kisebbségi autonómia és az európai uniós tagság összeegyeztethető. Az Európai Unióban a kettős állampolgárságnak semmilyen jogi akadálya nincs. Az Európai Unió minden további nélkül és automatikusan az Európai Unió állampolgárának ismerné el azokat a határon túli magyarokat, akik megkapnák a magyar állampolgárságot.
Jelenleg van a legkedvezőbb nemzetközi konstelláció a határon túli magyarok kettős állampolgárságának a megvalósítására.

6. A népszavazás a kettős állampolgárság ügyében túl kockázatos, ugyanis a nem válaszok fölénybe kerülésének beláthatatlan következményei lehetnek.
Ezért a kommunista diktatúra magyar nemzettudatot romboló politikájának máig tartó hatását nem lehet nem tekintetbe venni.

7. A kettős állampolgárság megadása nem ösztönözné a kisebbségi sorsban lévő magyarok tömeges áttelepülését, hanem biztonságérzetet nyújtana nekik a szülőföldjükön való megmaradásra és távlatilag javítaná a Kárpát-medence magyar lakosságának demográfiai magatartását, tehát a születések számának növekedéséhez járulna hozzá. Ekképp megállíthatná a magyar népesség csökkenését.

8. Természetesen minden egyénnek alapvető joga, hogy meghatározza, hol kíván élni. A mégis áttelepülő magyarok számára ezért a Magyarországon való letelepedést lehetővé kell tenni. Hangsúlyozom azonban, hogy tömeges áttelepülés nem várható. Minden olyan állítás, amely több százezer határon túli magyar Magyarországra való áttelepedésével számol, nem felel meg a tényeknek. A kommunista diktatúrák összeomlása a szomszédos államokban lehetővé teszi a határon túli magyarok számára, hogy szülőföldjükön is normális életet éljenek.

10. Nem kell mérlegelni "mennyibe kerülnek" a határon túli magyarok. A kettős állampolgárságot meg lehet valósítani úgy is, hogy ne kerüljön semmibe. A határon túli magyarok kettős állampolgársága ugyanis elsősorban egész Európában és a világon érvényes útlevéllel járna, és természetszerűen nem jelentené az ingyenes egészségügyi ellátást és nyugdíjat, azok számára, akiknek nincs állandó lakhelye Magyarországon, nem fizetnek itt egészségügyi és szociális biztosítást és adót. Ebből a szempontból meg kell nézni más államok, például Románia gyakorlatát.

11. Az alapvető új eszköz, amely szükséges, a kettős állampolgárság megadása.

12. A kettős állampolgárság megadása összmagyar nemzeti érdek. Az MSZP és az SZDSZ magatartásával ezt a kérdést belpolitikai üggyé teszi, ami politikailag helytelen és súlyos következményei lehetnek. Nincs tudomásom arról, hogy Európában bármely államban hasonlóan jártak volna el ebben a kérdésben, mint azt a kormány és a kormánypártok teszik.

14. Mint leszögeztem a kettős állampolgárság nem áll ellentétben a nemzetközi joggal. Javasolom, hogy vegyük figyelembe más európai államok ezzel kapcsolatos politikáját és jogszabályait. Példaként felsorolnám:

- Románia. Az 1991-ben elfogadott állampolgársági törvény engedélyezte a kettős állampolgárságot. A visszahonosításra vonatkozó 8. és 37. cikkelye pedig kimondja, hogy azon személyek, akik román állampolgárságukat elvesztették és leszármazottaik úgyszintén visszanyerhetik román állampolgárságukat, ha kérelmezik, akkor is, ha rendelkeznek más állampolgársággal és állandó lakhelyük nem Romániában van. A törvény elsősorban a Moldovai Köztársaság lakosságának nagy tömegeit érinti (lakossága jelenleg 4378000 fő), mely terület a két világháború között Romániához tartozott, de vonatkozik Ukrajna azon területeire is, amelyek az említett korban ugyancsak Romániához tartoztak. Nincs tudomásom arról, hogy e törvény ellen Romániában bárki tiltakozott volna.

- Oroszország. 1999-ben az orosz duma elfogadta Az Oroszországi Föderációnak a külföldön élő honfitársakra vonatkozó állami politikájáról elnevezésű szövetségi törvényt, amely kimondja: "az Oroszországi Föderáció az Orosz Birodalom, az Orosz Köztársaság, a Szövetségi Szovjet Szocialista Oroszországi Köztársaság és a Szovjetunió folytonos jogörököse. Ennek megfelelően "az orosz állampolgárság az orosz államiság elvével egyetemben folytonos". A törvény szerint az Oroszországi Föderáció állampolgárának számít minden szovjet állampolgár és annak leszármazottai, feltéve, hogy "szabad és önkéntes véleménynyilvánítás útján nem akar más állam állampolgára maradni". Az Oroszországi Föderáció határain kívül élő orosz állampolgároknak azok számítanak, akik:
--- a Szovjetunió volt tagköztársaságaiban élő személyek, akik szovjet állampolgársággal rendelkeznek, megkapták ezen államok állampolgárságát vagy hontalanok;
--- az Orosz Birodalomból (vagy annak utódaiból) kivándoroltak, tekintet nélkül más államokban szerzett státusukra (állampolgár vagy hontalan, kettős állampolgár, az állandó lakhelytől függetlenül);
--- a fent felsorolt csoportokba tartozó személyek leszármazotta i(2. cikkely).
Mindehhez azt fűzzük hozzá, hogy ezek e jogszabályok 25 millió az Oroszországi Föderáció határain kivül élő orosz nemzetiségű személyt érinthetnek.
- Németország. A német alkotmány 116. cikkelyének 1. bekezdése szerint németnek az a személy tekintendő, aki német állampolgársággal rendelkezik, illetve mint német nemzetiségű menekült vagy elűzött, vagy annak házastársa vagy leszármazottja a Német Birodalom 1937. december 31. határain belül letelepedett. Az alkotmánynak megfelelő német állampolgársági törvény alapján bizonyos körülmények között a német nemzetiségű személyek német állampolgársága akkor is fennmaradt, ha a második világháború után nem éltek vagy nem élnek Németország területén. Így fennmaradt az egykori Deutsche Ostgebiete - ma Lengyelországhoz vagy Oroszországhoz tartozó terület - német nemzetiségű vagy származású lakóinak német állampolgársága. Az állampolgársági törvény 1999. évi módosítása alapján a vér jogán való öröklődés megszakad a második külföldi generációnal: ha az 1999. december 31. után külföldön született német állampolgár gyermeke is külföldön születik, már nem lesz automatikusan német állampolgár. Viszont mégis megszerezheti a német állampolgárságot, ha születését egy éven belül bejelentik a német külképviseleten. A német alkotmánybíróság 1973-ban leszögezte: "A Német Szövetségi Köztársaság számára egy német nem veszti el állampolgárságát azért, mert egy másik állam azt nem ismeri el." Ennek alapján a volt Deutsche Ostgebiete területén Lengyelországban élő német nemzetiségű vagy származású személyek állampolgárságát a német állam elismeri, ezek kérhetik a német külképviseletektől német útlevél kibocsátását és azt meg is kapják. A becslések szerint mindez kb. 800000 Lengyelországban, főleg Sziléziában élő személyt érint.
- Írország. Az ír állampolgársági törvény kiterjeszti az ír állampolgárságot az ír szigeten születettekre, azok külföldön született gyermekeire, unokáikra, dédunokáira és leszármazottaikra. Ennek következtében az Írországon kívül élő ír állampolgárok száma csaknem három millió. Az Amerikai Egyesült Államok 40 millió ír származású lakosa közül fél millió ír állampolgár. Nagybritanniában kétmillió, Ausztráliában 213 ezer, Kanadában 74 ezer, Új-Zélandban 38 ezer, a Nagy-Britannián kívüli EU tagországokban 36 ezer, Dél-Afrikában 35 ezer ír állampolgár él. Ehhez fontos hozzáfűzni, hogy Írország összlakossága 3 és fél millió. A külföldön élő írekről 2002-ben készített jelentés leszögez: "A jelentés alapfonala az a meggyőződés, hogy a külföldön élő írek az ír nemzet integráns része, és ekként kell elismerni és kezelni őket. Amint az alkotmány elismeri, a nemzeti hovatartozás lényegében identitás és nem terület kérdése. Azok, akik elhagyták az országot, részei maradtak és maradnak a nemzetnek. Nem elég csak emlékezni rájuk; értékelnünk kell őket, miként ők is teszik velünk. Ez nemcsak erkölcsi szükségszerűség, hanem olyan jelentős előny és nyereség, amely az Írországban és a külföldön élő írek közötti kapcsolat eredmény; ezt bizonyítja a külföldre távozottak befolyása és nagylelkűsége."

Az állampolgárság ügye tehát a nemzetközi jog szerint és az EU-ban is kizárólag nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezért az EU részéről a kettős állampolgársággal ellentétes lépés nem várható. Javasolom egy olyan kötet elkészítését, amely magyar nyelven tartalmazná valamennyi európai állam állampolgársági törvényét és az állampolgárságra vonatkozó jogszabályait.

15. A nem szavazatok többségbe kerülése vagy a népszavazás sikertelensége katasztrofális következményekkel járna:
- csaknem elviselhetetlen lelki traumát okozna a határon túli magyarságnak,
- a trianoni döntést véglegesítené a lelkekben, a tudatban és a magyarságtudat súlyos válságát okozná,
- a még nagyon törékenyen meglévő egységes magyar nemzettudatot véglegesen összetörné és ezzel alapjaitól fosztaná meg a magyar nemzetpolitikát,
- ellenséges magatartást alakítana ki a határon túli magyarok és Magyarország között,
- végletes esetekben zavargásokat is okozhat Erdélyben a kettős állampolgárságot ellenző magyarországi politikusok romániai látogatásakor, ami végzetes politikai következményekkel járhat.

16. - A nemzetpolgár fogalom bevezetésének - bár szépen hangzik - nincs gyakorlatilag megvalósítható valóságtartalma. A fogalom a nemzetközi jogban és általában a jogban nem létezik, ezért nem illeszthető jogi szövegekbe. Olyan ún. külhoni útlevél megadása a Magyarországon kívül élő magyaroknak, amellyel csak Magyarországra lehetne beutazni magyar állampolgárság biztosítása nélkül jogilag nem lehetséges. Ugyanis egy állam saját állampolgárai részére bocsáthat ki útlevelet, vagy hontalanoknak adhat hontalan útlevelet. Más útlevélkategória nem létezik. Egész Európában és a világ bármely országába, érvényes útlevél a magyar állampolgársággal együtt adható. Ezt, aki bizonyos szakértelemmel rendelkezik, tudja.
- A jelenlegi állampolgársági törvényt módosítani kell, mégpedig a következő módon: a 4. paragrafusból ki kell hagyni azt a kitételt, "aki a kérelem előterjesztésekor legalább egy éve Magyarországon lakik".
- A paragrafus jelenlegi formájában a következőképpen hangzik: "... kérelmére kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló nem magyar állampolgár, aki a kérelem előterjesztésekor legalább egy éve Magyarországon lakik, és felmenője magyar állampolgár volt.,"
- A kitétel szövegét a következőképpen kellene megfogalmazni: Kérelmére kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló nem magyar állampolgár, akinek felmenője valaha magyar állampolgár volt (vagy esetleg: 1920 előtt és után magyar állampolgár volt).
A "felmenője magyar állampolgár volt" megfogalmazást meg kell őrizni, mert a különböző államok állampolgársági törvényei többnyire ezzel a kifejezéssel operálnak és jogilag elfogadható. Így semmiképpen sem érhetné a magyar állampolgársági törvényt a diszkrimináció vádja.

17. A külföldön élő magyar számára az állampolgársággal együtt járó útlevél a lényeges. Nem kívánnak adók és járulékok fizetése nélkül szociális és egészségügyi juttatásokat elnyerni. Ezek nem folyósítását a járulékok és adók fizetésének hiányában nem lehet korlátozásnak tekinteni.

18. A környező országokban nacionalista, soviniszta körök ellenezhetik a magyar állampolgárság megadását a határon túli magyaroknak, de az egész politikai elit egységes és erős ellenállásával nem kell számolni, mert Ukrajna kivételével ezek az országok a gyakorlatban érvényesítik a kettős állampolgárság elvét.

19. A magyar állampolgárság kiterjesztése szakítást jelentene azzal a trianoni elvvel, amely akaratuk ellenére megfosztotta a határon túli magyarokat magyar állampolgárságuktól. Jelenleg azonban a nemzetközi gyakorlatban és számos országban érvényesülő állampolgári jogrendet érvényesítené Magyarország és a magyar népesség vonatkozásában, tehát illeszkedne a ma érvényesülő ezzel kapcsolatos általános tendenciába.

Budapest, 2004. november 18.

Vogel Sándor

vissza | fel

főoldal | honlaptérkép | impresszum | kapcsolat