A nemzetállam új ruhája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetõ

I. rész
Kisebbségi különjogok és nemzetértelmezések - az alkotmányos szabályozás

2. Nemzet és nacionalizmus

 • A nacionalizmus kialakulásától a multikulturalizmus modelljéig
 • Nemzetértelmezések és az állam semlegessége
 • A nemzetfogalom megjelenése a demokratikus alkotmányokban
 • A nemzet és nép elnevezések használata a magyar alkotmányban
 • A kulturális nemzet fogalmának használata a magyarországi közpolitikában
 • A nemzetfogalom használatának szükségszerûsége
 • Az államnemzet és a kisebbségek védelme
 • A szuverenitás fogalmának változásai

3. Kisebbségi különjogok

 • A kisebbségi jogok igazolhatósága
 • Nemzet- és kisebbségmeghatározások
 • Korlátozható-e az identitásválasztás szabadsága?
 • Kisebbségi jogok az emberi jogok rendszerében
 • A kisebbségek védelme és a biztonságpolitikai megközelítés
 • A kollektív jogok elismerésének kérdése
 • A kisebbségek autonómiája
 • Az autonómia és az önrendelkezés elve
 • Területi autonómiák a nemzeti jogrendszerekben
 • A személyi elvû autonómiamodell

II. rész
Kisebbségvédelem a gyakorlatban

4. Nemzetközi szabályozási keret

 • A kisebbségeket védõ nemzetközi szabályozás jellege
 • A nemzetközi kisebbségi jog alanyai
 • Az ENSZ és a kisebbségek védelme
  A kisebbségek megkülönböztetését tiltó fontosabb ENSZ egyezmények
  A kisebbségek védelmét támogató ENSZ dokumentumok
 • Az Európa Tanács és a kisebbségek védelme
  Az Európai Emberi Jogi Egyezmény
  Roma kisebbséget érintõ ügyek az Emberi jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában
  Az Európa Tanács más, a hátrányos megkülönböztetést tilalmazó egyezményei
  Az Európa Tanács kisebbségek védelmét támogató egyezményei
 • A kisebbségek védelme az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
  (EBESZ) keretében
 • Az Európai Unió és a kisebbségek védelme
  A faji és etnikai diszkrimináció különbözõ formái elleni fellépésrõl szóló irányelv
 • A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban - politikai
  szándéknyilatkozatok

5. A kisebbségi alapjogok értelmezése és megvalósulása Magyarországon

 • Állami romapolitikák
 • A kisebbségi szabályozás elõtörténete
 • A jogi szabályozás hiányosságai a 2005. évi módosításig
 • A kisebbségi szabályozás a módosítás után
 • A kisebbségfogalom és a kisebbséghez tartozók meghatározása
 • A magyarországi romakutatások története és a romák meghatározása
 • A 2005. évi módosítás alkotmányjogi problémái
 • A választói névjegyzékekrõl
 • A 34/2005. AB-határozat
 • A 45/2005. AB-határozat
 • A 2/2006. és a 27/2006. AB-határozatok
 • Egyéb alkotmányjogi aggályok
 • Fogalmi zavarok és hiányosságok a nyelvi jogok területén és a nemzetközi ajánlások
 • A kisebbségek parlamenti képviselete
 • A hátrányos megkülönböztetés tilalmának régi-új szabályai a magyar jogrendben

6. Zárógondolatok

7. Mellékletek

 • Bibliográfia
 • A szerzõnek a témával kapcsolatos fontosabb publikációi
 • Az alkotmány 68. paragrafusa és módosításai
 • Felhasznált alkotmánybírósági határozatok
 • Felhasznált nemzetközi dokumentumok