Bibliográfiai újdonságok

A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások nemzetiségi vonatkozásai, különös tekintettel a szlovén nemzetiségre

Megjelent Dobos Balázs Kovács Attilával (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana) és Munda Hirnök Katalinnal (Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana) közösen írott "Narodnostni vidiki parlamentarnih volitev na Madžarskem leta 2022 s posebnim ozirom na slovensko narodnost" (A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások nemzetiségi vonatkozásai, különös tekintettel a szlovén nemzetiségre) c. cikke a ljubljanai RAZPRAVE IN GRADIVO: TREATISES AND DOCUMENTS: JOURNAL OF ETHNIC STUDIES Q2-es nyílt hozzáférésű folyóirat legújabb számában. A tanulmány elérhető ITT.

Mindennek van „azonban”-ja

Mindennek van „azonban”-ja

A Kriterion Kiadónál megjelent kollégánk, Filep Tamás Gusztáv Mindennek van „azonban”-ja című könyve. 

„Gyerekkoromban azt hitték rólam, hogy az erdélyi magyar irodalom tudora leszek, aztán az 1980-as évek második felében, amikor a Romániából Magyarországra települők és menekülők az erdélyi magyarság ügyét folyamatosan napirenden tartották, tudatosan fordultam a csehszlovákiai magyarok akkor még ritkábban kutatott története felé; könyveim többsége erről, főleg a két világháború közötti korszakról szól. Több évtizedes szünet után tízegynéhány évvel ezelőtt tértem vissza az eredeti területre. Az utolsó években kimondottan kapóra jött számomra a munkahelyemen, a budapesti Kisebbségkutató Intézetben folyó Székelyföldi önképépítés a 19–20. században program, melynek célja a Székelyföldön élő magyarok mint a magyar nemzetépítésen belüli regionális, néprajzi csoport identitásépítésének feltárása. (Eddig 18 kötet, 37 önálló tanulmány, 4 PhD dolgozat, 16 tudományos segédlet, adatbázis, 124 interjú és egy kérdőíves szociológiai kutatás készült el.) Az e kötetben közölt írások nagy része ehhez a programhoz kapcsolódik, köztük olyanok is, amelyeknek szereplői nem székelyek, de e közösségen belül is hatottak.

Az írások a szerzői szándék szerint hozzá szeretnének járulni a kötetben többször is idézett Láng Gusztáv által sokszor hangoztatott kánonreformhoz.”

(Filep Tamás Gusztáv)

Antal Róbert-István: A nemzetét szerető szocialista. Jordáky Lajos (1913-1974)

Antal Róbert-István: A nemzetét szerető szocialista. Jordáky Lajos (1913-1974)

A Kriterion Kiadó és az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában jelent meg Kolozsváron Antal Róbert-István: A nemzetét szerető szocialista. Jordáky Lajos (1913-1974) című könyve intézetünk kutatási programjának támogatásával.

Lehet-e a jó kommunista egyszersmind jó erdélyi magyar? Szociáldemokrata, majd kommunista politikusként, az államszocialista  diktatúra kiépítését követően a kulturális  szférába kiszorított hithű marxistaként azzal a dilemmával szembesült, hogy megoldhatja-e  a kisebbségi lét kihívásait az erdélyi magyar közösségek osztályszempontú emancipációja?

A könyv bevezetője és tartalomjegyzéke itt olvasható.

Gagyi József: Villanyos és közössége. Villamosítás, modernizáció: történet a Nyárádmentén (1945-1989)

Gagyi József: Villanyos és közössége. Villamosítás, modernizáció: történet a Nyárádmentén (1945-1989)

A Kriterion Kiadó és az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában jelent meg Kolozsváron Gagyi József: Villanyos és közössége. Villamosítás, modernizáció: történet a Nyárádmentén (1945-1989) című könyve intézetünk kutatási programjának támogatásával.

A jobbágyfalvi Sztrátya Domokos, a Nyárád felső folyásának vidékén egykor közismert villanyos jóval több volt adatközlőnél. Túl azon, hogy maga és közössége életére reflektált, a kortársak a falvak, a korszak kíváncsi megfigyelője is volt. Személyében  egyfelől  egy jobbágyfalvi gazdaemberrel, másfelől egy állami alkalmazottal, ezeken túl meg egy „álruhás” társadalomkutatóval találkozhatunk.

A könyv bevezetője és tartalomjegyzéke itt olvasható.

Jeney Éva: A megosztó és a megosztható múlt

Jeney Éva: A megosztó és a megosztható múlt

Józan Ildikó és Filep Tamás Gusztáv szerkesztésében és utószavával megjelent a Kriterion Kiadónál Jeney Éva 'A megosztó és a megosztható múlt' c. posztumusz könyve (megrendelhető ITT). A kötetben négy témakörben született tanulmányok olvashatók. Az első egység a 19–20. századi magyar–román kapcsolattörténet néhány fontos pontját és folyamatát, valamint a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom ideológiájának, a transzszilvanizmusnak az alapjait és eszmevilágát dolgozza föl. A második ciklus központi alakja Kuncz Aladár. A harmadik fordításelméleti tanulmányokat tartalmaz, a negyedikbe pedig főként azok a Paul Ricœurről szóló tanulmányok kerültek, amelyekben továbbgondolta a francia protestáns szerzőről monográfiájában mondottakat, s különösen a hermeneutika esélyeivel és „az irodalomtudomány és más szakmák egymásrautaltságával” foglalkozik.