A szívnek van két rekesze

A szívnek van két rekesze

     Az ünnepre készült tanulmánykötet, melynek szerzõi pályatársak, tanítványok és tanítványok tanítványai, egy reprezentatív körkép a hazai hebraisztika-judaisztika mûvelõirõl, kutatási irányairól, friss eredményeirõl. A 29 tanulmány négy tematikus egységbe rendezõdik. Az írások rendezõelveként szolgáló nagyobb tudományterületeken belül a diszciplínák széles skálájával találkozhatunk. A Héber Bibliáról történetkritikai, exegetikai, irodalmi és nyelvészeti tanulmányok születtek. A zsidó irodalom témakörében, amelyet tematikus és kronológiai alapon két részre osztottunk, késõ-ókornál húzva meg a határvonalat, posztbiblikus tárgyban qumráni szöveghagyománnyal, apokrif irodalommal és értelmezéstörténettel kapcsolatos írásokat olvashatunk; a középkorral kezdõdõ fejezetben pedig Maimonides-kutatással, szefárd legendával, a judeo-arab népszerû irodalommal, jiddis irodalommal, az újkori héber drámairodalommal, a magyar zsidó bibliafordításokkal és a híres Pollák-szótárral foglalkozó tanulmányok kaptak helyet. Ebben a fejezetben található a keresztény hebraisták irodalmi alkotásairól szóló írás is, szoros mûfaji kötõdése és idõrendi illeszkedése okán. A zsidó történelem-részben olyan fogalmak, témák elevenednek meg, mint az Aranybulla zsidókkal kapcsolatos dokumentuma, Jeruzsálem és a diaszpóra zsidóságának kapcsolata, a zsidó tárgyi kultúra, valamint sajátos, magyar zsidó családtörténetek és egyéni életutak, amelyek személyes indíttatására és kötõdéseire a szerzõk külön is felhívják a figyelmet.

   Intézetünknek öt munkatársa is a szerzõk sorában jelenik meg, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoportja a kötet társkiadója.