Alsó- és Felsõszeli a 20. században I. - Társadalomrajz két magyarlakta településrõl Szlovákiában

 

ÚJ! A kötet bemutatója az MTA Kisebbségkutató Intézet szervezésében 2011. február 24-én


A 20. században létrejött közép-európai soknemzetiségû nemzetállamok társadalmai 1918 és 1989 között – az egymást váltogató politikai rendszerek, valamint a modernizációs kihívások hatására – radikálisan átalakultak. Mindez nemcsak országos szinten éreztette hatását, de kihatott a lokális közösségek gazdasági, társadalmi, kulturális életére, etnikai, nyelvi viszonyaira is. A dél-szlovákiai magyar többségû kisrégiókat különösen érzékenyen érintették ezek a folyamatok. Megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a birtokaikat veszítõk egy része szülõföldje elhagyására kényszerült. Új népcsoportok jelentek meg és velük együtt módosult a falvak nyelvi karaktere. A föld- és közigazgatási reformok, az idõrõl idõre felerõsödõ asszimilációs, migrációs nyomás, a kényszertelepítések, a megkésett és részleges iparosítás következményei tovább mélyítették ezeket a változásokat. Kötetünk ezt a folyamatos átalakulást elemzi a Dudvág alsó folyásánál elterülõ két mátyusföldi település, Alsószeli és Felsõszeli vonatkozásában. 

A kötet teljes szövege megtalálható és letölthetõ a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapján.
 

 

Tartalomjegyzék

Eltûnt világok, változó viszonyok

VÖRÖS FERENC
A két világháború közötti Alsó- és Felsõszeli a nevek tükrében

 • Bevezetés    
 • Tüzetes rész    
 • Névegyüttesek az anyakönyvekben   
 • Az újszülött névegyüttese   
 • A szülõk névegyüttese    
 • Az apa és/vagy bejelentõ névegyüttese az autográf aláírásokban   
 • Az anya névegyüttese és a nõk autográf aláírásai    
 • A leányanyák és az özvegyek névegyüttese    
 • Statisztikai adatok az anyakönyvi bejegyzések alapján    
 • A két község együttes statisztikai mutatói
 • A magyarok részesedése 1880-1941 között
 • A népesség nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása 1880-1941 között   
 • Születésszámok   
 • Leányanyás szülések és özvegyek   
 • Községenkénti statisztikai mutatók
 • A családnevek   
 • A családnevek etimológiai megoszlás
 • A húsz leggyakoribb családnév
 • Kevésbé gyakori családnevek
 • Összegzés


BANYAI VIKTÓRIA - KORMOS SZILVIA
Alsó- és Felsõszeli egykori zsidó népessége

 • Betelepülés és elvándorlás
 • Két elhagyott temetõ
 • Névadási szokások
 • Foglalkozási adatok   
 • A hitközség intézményei és alkalmazottai
 • Népszámlálási és választási statisztikák   
 • A holokauszt és az azt követõ idõszak
 • Melléklet   


BAKÓ BOGLÁRKA
"Nekünk magyarnak számít...". Szlovák-magyar házastársi együttélés a két Szeliben    

 • Szeli a múltban   
 • Az együttélés sajátos tere: a konyha   
 • Az interetnikus kapcsolatokról   
 • Vegyesházasságok és az iskoiaválasztás    


Történelem és emlékezet a lokális közösségépítésben

SZARKA LÁSZLÓ
A magyar "etnikai tér" változásai a Mátyusföldön

 • A kényszertelepítések története és emlékezete    
 • Az otthonhoz és a szülõföldhöz való jog   
 • A "tiszta magyar" Szeli emléke   
 • Deportálás, reszlovakizáció, kitelepítés   
 • Történelem és emlékezet   


PUMAI LÁSZLÓ
Kényszermigráció, kényszerasszimiláció Alsószeliben 1945-1949    

 • Dekrétumok, rendeletek szelleme   
 • A két település lakossága a dekrétumok szorításában    
 • A helyi közigazgatási átalakítása, megszervezése   
 • Az elsõ törvények, rendeletek az új állameszmék szolgálatában   
 • A csehországi munkaerõ-toborzás Alsó- és Felsõszeliben    
 • A reszlovakizáció Alsó- és Felsõszeliben   
 • A csehszlovák-magyar lakosságcsere a két Szeliben   
 • A telepítések és a reszlovakizáció konfliktusai   


ILYÉS ZOLTÁN
Az 1940-es évek eseményei a két Szeli szimbolikus határképzési folyamataiban és kommunikatív emlékezetében

 • Anyaországiak
 • Reszlovákok
 • Hornyákok
 • Preszidlenyecek (áttelepültek)


Gazdasági átalakulás, megélhetési lehetõségek

LELKES GÁBOR
A két Szeli gazdasági potenciálja napjainkban

 • Közigazgatási, gazdasági, politikai fekvés
 • Természeti adottságok
 • Társadalmi-gazdasági adottságok
 • Közlekedési infrastruktúra
 • Humán erõforrás
 • Munkaerõpiac
 • Agrártér
 • Ipari tér    
 • Tercier szektor   
 • A vállalkozások telepítési tényezõi és vállalkozási szerkezet   
 • A jövõ lehetõségei és korlátai


GECSE ANNABELLA
"...megélünk - jól élünk - tönkrementünk." Gazdálkodói szándékok és lehetõségek a Dudvág menti kistérségben

 • Bevezetõ
 • Gazdálkodási formák, gazdaságtípusok
 • Alsószele mai földmûvelõ-állattartó gazdaságai
 • Felsõszele mai földmûvelõ-állattartó gazdaságai
 • Összefoglalás    


A kötet szerzõi