Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban

 

Az egykori Szatmár vármegye a Kárpát-medence északkeleti részén elhelyezkedõ történeti régió, amely napjainkban három ország (Magyarország, Románia, Ukrajna) perifériáján helyezkedik el. Egyediségét a különbözõ vallású és nemzetiségû népesség rendkívüli keveredése adja. A kötet ezt a sokszínûséget, a régió komplex (a térségitõl települési szintig hatoló) etnikai-vallási képét igyekszik bemutatni az etnikai földrajz eszközkészletével.

A mû elsõ felében az elmúlt ezer esztendõ népességszerkezeti változásait, az egyes nemzetiségek demográfiai jellemzõit, lélekszámuk változását és fõképp az etnikai térfolyamatokat követhetjük nyomon. Fontos szerepet kap napjaink etnikai szerkezetének és a recens folyamatoknak a vázolása, melyek alapján a szerzõ megkísérel trendeket, tendenciákat felállítani a jövõre nézve.

A könyv második fele a terepi kutatásokat mutatja be, amelyek segítségével árnyalni lehet a hivatalos statisztikai adatok alapján kirajzolódó képet. Ebben a részben 18 szatmári falu és város etnikai és vallási szerkezete bontakozik ki, de megismerhetjük a vizsgált falvak lakosságának nyelvhasználati és nyelvismereti jellemzõit, valamint az etnikai elkülönülés és keveredés különbözõ mintázatait is.

 


Tartalomjegyzék

 

Táblázatjegyzék
Ábrajegyzék
Térképjegyzék

ELÕSZÓ

I.BEVEZETÉS
I.1. Célkitûzések, hipotézisek
I.2. Szakirodalmi elõzmények
I.3. Kutatási módszerek, adatbázis
I.3.1. Mezoszint
I.3.2. Mikroszint
I.3.3. Adatbázis, térképek
I.4. A vizsgált terület bemutatása
I.4.1. Közigazgatási történet
I.4.2. Természetföldrajzi vázlat
I.4.3. Társadalomföldrajzi vázlat

II. AZ ETNIKAI SZERKEZET ALAKULÁSA A KOZÉPKORTÓL NAPJAINKIG
II.1. A Mohács elõtti idõszak (1526-ig)
II.2. Mohácstól a kiegyezésig (1526-1867)
II.3. A kiegyezéstõl Trianonig (1867-1920)
II.4. Trianontól a rendszerváltásig (1920-1989)
II.5. A rendszerváltástól napjainkig (1989 után)
 
III. A MEZOSZINTÛ ETNIKAI TÉRSTRUKTÚRA
III.1. Mezoszintû etnikai térszerkezeti elemek
III.1.1. Etnikai- és nyelvhatár, etnikai tömb és magterület, nyelvsziget és szórvány
III.1.2. A nyelvhatárok és az etnikai területek változásai
III.1.2.1. Nyelvhatárváltozások a nyelvismeret alapján
III.1.2.2. Szomszédságelemzés
III.1.2.3. Disszimilaritási index
III.2. Az etnikai identitás megnyilvánulásainak földrajzi vetületei
III.2.1. Az anyanyelvi és a nemzetiségi statisztikák összefüggései
III.2.2. A választási eredmények hasznosíthatósága
III.3. Szatmár etnikai térszerkezete napjainkban, a térszerkezet lehetséges változásai

IV. A TELEPÜLÉSI SZINTÛ ETNIKAI TÉRSTRUKTÚRA
IV.1. A vizsgált települések kiválasztása
IV.2. A vizsgált falvak
IV.2.1. Mezõterem
IV.2.2. Gombáspuszta
IV.2.3. Pete
IV.2.4. Józsefháza
IV.2.5. Szamoskóród
IV.2.6. Kakszentmárton
IV.2.7. Hirip
IV.2.8. Krasznabéltek
IV.2.9. Hagymáslápos
IV.2.10. Apahegy
IV.2.11. Domahida
IV.2.12. Uszka
IV.2.13. A falusi kutatások összegzése
IV.3. A vizsgált városok
IV.3.I. Szatmárnémeti
IV.3.2. Nagybánya
IV.3.3. Nagykároly
IV.3.4. Felsõbánya
IV.3.5. Szinérváralja
IV.3.6. Kapnikbánya
IV.3.7. A városi kutatások összegzése
IVA Az etnikai alapú térbeli elkülönülés vizsgálata

V. ÖSSZEGZÉS

VI. IRODALOMJEGYZÉK
VII. SUMMARY
VIII. REZUMAT
IX. MELLÉKLETEK