Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok

 

Könyvünk elõzménye a 2005-ben megjelent Kárpátalja - Társadalomtudományi tanulmányok címû munka Beregszászi Anikó és Papp Richárd szerkesztésében. A kötetet a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Tanárképzõ Fõiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete közösen adta ki. A közös kiadással, amelynek szerzõi között egyaránt voltak kárpátaljaiak és magyarországiak, az volt az elsõdleges célunk, hogy jelezzük az együttgondolkodás szükségességét egy nemzetrész, valamint a teljes nemzeti társadalomtudományi és társadalmi-közéleti diskurzus számára egyszerre. A társadalomtudományok ugyanis elhanyagolhatatlan láncszemek a mindennapok világa (akár múltbéli, akár élõ jelentéstartalmairól beszélünk) és az ettõl általában elidegenedõ politikai döntéshozók között. Nemzetpolitikánk aktuális helyzetét figyelve pedig még égetõbbnek látszik a szükség a nemzetrészek közötti egymást értõ diskurzusra. A társadalomtudományi értelmezések a megértéshez és az ezen alapuló nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásához és alkalmazásához segíthetnek hozzá minket.

Délvidék/Vajdaság - Társadalomtudományi tanulmányok címû könyvünk ebben az összefüggésben folytatása a kárpátaljai kötetnek, hiszen ez is a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének és a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézetnek a közös kiadványaként és a két intézethez kötõdõ kutatók írásainak csokraként jelenik meg. Annyiban mégis más ez a kiadvány, hogy a benne olvasható tanulmányok a bennük található tudományos kérdéskörök, elemzések mellett azt is számba veszik, hogy milyen a szerzõjük által mûvelt tudományág helyzete a Vajdaságban, hogyan, milyen módszerekkel, értelmezési lehetõségekkel és eredményekkel járul hozzá egy-egy tudományos diszciplína a délvidéki magyarság életének mélyebb megértéséhez, illetve milyen új meglátások, utak, célok felé lehet irányítani ezeket a kutatásokat. A tanulmánykötet célja ezzel felkínálni és továbbgondolásra ajánlani a fent leírtakat. A kötet szerzõi több diszciplína felõl érkezve, más-más megközelítésben valósították meg mindezt.

/Részlet az elõszóból/

 

  

Tartalom

Elõszó

Ózer Ágnes
Történelmi tudatunkról

Káich Katalin
Mûvelõdéstörténet - Eredmények és a XXI. századi
kihívások

Németh Ferenc
A helyismereti kutatások jelene, problémaköre
és távlatai a Vajdaságban

Pejin Attila
Magyar helytörténetírás a Vajdaságban

Papp György
A vajdasági frazeológiai korpusz szerkezeti, adattári vonatkozásai

Hózsa Éva
A perem 'szorításában'

Gábrityné Molnár Irén
Kisebbség- és oktatáskutatások a Vajdaságban, az MTT 15 éves tevékenységében

Papp Árpád
A néprajzi kartográfia módszerének alkalmazhatósága és a módszer alkalmazásának távlatai a vajdasági történeti-társadalmi kutatások egyes témái kapcsán

Hódi Éva Tünde
Egészségügyi paradigmaváltás Szerbiában

Hódi Sándor
Töprengés a pszichológia elméleti és gyakorlati kérdéseirõl

Hajnal Virág
A dobradósi beszélõközösség

Papp Richárd
A délvidéki magyarok nemzettudatának aktuális állapota kulturális antropológiai szemmel

Összefoglaló

Rezime

Summary

A kötet szerzõi