Elitek a válság korában: Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek

Elitek a válság korában: Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek

ÚJ! Beszámoló a kötet megjelenésérõl az MTA központi honlapján

ÚJ! A kötet bemutatója az MTA Politikatudományi Intézet, az MTA Kisebbségkutató Intézet és az Argumentum Kiadó szervezésében 2011. március 29-én


A tanulmánykötet az MTA Politikatudományi Intézet és MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet elitkutatásának eredményeit ismerteti. A felmérés során 2009-ben és 2010-ben 3568 elithez tartozó személyt kerestünk meg a magyarországi gazdasági, kulturális, politikai és kisebbségi elit valamint a romániai és szlovákiai magyar kisebbség gazdasági és kulturális elitje körébõl. Kutatási eredményeink a válság miatt különös hangsúlyt kapnak. A kötet tanulmányai különbözõ megközelítésekbõl, de mind arra keresik a választ, vajon a különbözõ elit csoportok alkalmasak-e a politikai, társadalmi tevékenységükkel a válságból való kilábalás útjainak megtalálására és minták nyújtására.

 

Tartalomjegyzék

 

Kovách Imre: Elõszó – Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek


ELITKUTATÁSOK ÉS ELITFOGALMAK

 • Szabari Vera: Társadalmi elitkutatások Magyarországon 1989 elõtt

 • Kristóf Luca: Elitkutatások Magyarországon 1989–2010

 • Légmán Anna: A kvalitatív módszerek helye az elitkutatásokban


EREDMÉNYEK– KUTATÁSI FELADATOK– MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK

 • Tóth Ágnes – Vékás János: A magyarországi kisebbségi elitekre vonatkozó kutatások áttekintése

 • Papp Z. Attila: Az 1989 utáni romániai, illetve romániai magyar elitek tipológiái és értelmezései

 • Mészáros Magdolna: Betekintés a szlovákiai elit szociológiai elméletébe és kutatásába


MAGYARORSZÁGI ELITEK

 • Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár: Elit-meghatározások és elitcsoportok – A 2009-es magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere

 • Fényes Hajnalka: A magyarországi elit kulturális és anyagi tõkéi és társadalmi mobilitása

 • Kovách Imre: Gazdasági elitcsoportok és vállalataik

 • Kristóf Luca: A magyar kulturális elit és a reputációs elitcsoport

 • Csurgó Bernadett: Politikai elit: közéleti szerep és szerepvállalás

 • Bányai Borbála – Légmán Anna: Politikus életutak 1989 után

 • Girst Noémi – Keil András: Zavar a fejekben? A magyarországi elit és a politika 2009-ben

 • Czibere Ibolya: Nõk a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjai között


KISEBBSÉGI ELITEK

 • Tóth Ágnes – Vékás János: Kisebbségi elit és önkormányzatok

 • Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyar kulturális és gazdasági elit szociológiai portréja

 • Papp Z. Attila – Márton János: Párhuzamos világok? Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzõi


Táblázatok és ábrák jegyzéke