Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban

 

Recenziók, reflexiók:


Péter Árpád:
Értékek a magyarságkutatásban, Korunk, 2009. 2. szám. 116-120.


Salat Levente:
Önmagát keresõ összmagyarságunk, Élet és Irodalom, LIII évf. 3. szám. 2009. január 16.


Nézõ – Pont. Irodalom, kultúra, mûvészetek. Kalendárium 2009. Vitéz Ferenc irodalmi és mûvészeti folyóirata. 20. és 21-22. kötet. 256-257.

 

 

TARTALOM

 

Görömbei András: A nemzeti önismeret értékei

Identitáskonstrukciók

 • Liszka József: Két part között… A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési
 • zónájában
 • Veres Valér: A Kárpát-medencei magyarok nemzeti és állampolgári identitásának fõ sajátosságai
 • Lampl Zsuzsanna: A kép és a tükör – avagy megfelel-e a jövõ szlovákiai magyar értelmisége a saját maga által alkotott  értelmiségképnek
 • Göncz László: Muravidéki helyzetkép a múlt és jelen tükrében

A nyelv mint szimbólum

 • Szilágyi N. Sándor: A magyar nyelv a Magyarországgal szomszédos országokban Lanstyák István: A magyar szókészlet szétfejlõdése 1918 után
 • Péntek János: A magyar nyelv erdélyi helyzete és perspektívái
 • Csernicskó István: Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar
 • közösségben

Történelmi léthelyzetek

 • Mészáros András: Az ún. nemzeti filozófia a magyar és a szlovák filozófiatörténet-írásban
 • Simon Attila: Cseh és szlovák telepesek kényszerû migrációja az elsõ bécsi döntés után
 • Popély Árpád: A csehszlovák–magyar lakosságcsere keretében magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok kiválasztása
 • Molnár József – Molnár D. István: A kárpátaljai magyarság népességföldrajzi viszonyai a 21. század elején

Az irodalom eszköztára

 • Alabán Ferenc: Irodalmi érték és sajátosság. Vizsgálódások a kisebbségi magyar nemzeti irodalmak érték-lehetõségeinek kontextusában
 • Faragó Kornélia: A geokulturális elbeszélés változatai. Muzealizálási eljárások – posztmonarchikus beszédminták
 • Cseke Péter: Dsida Jenõ és a kolozsvári Jancsó-fivérek. Irodalomszemléleti kérdések az 1930-as évek elsõ felében
 • Vallasek Júlia: Hatalom és csáberõ (Adalék a román irodalom magyarságképének vizsgálatához. Liviu Rebreanu regényeinek magyarságképe)