Etnicitás. Különbségteremtõ társadalom

 

ÚJ! A kötet bemutatója az MTA Kisebbségkutató Intézet szervezésében 2011. február 24-én

"Ez a könyv a 21. század egyik legfontosabb társadalmi problémájáról, a különbségtételrõl szól, illetve a különbségek szervezõdésének és megnyilvánulásának speciális módjáról: az etnicitásról. Az etnicitásra nem önmagában, hanem a társadalmi viszonyok felõl tekintünk, amelyek a különbségeket strukturális és kulturális értelemben egyaránt létrehozzák. A termeléstõl a fogyasztásig, a nemi viszonyoktól a migrációig, az iskoláztatástól a hitéletig, a munkától a politikáig, a beszédtõl a mûvészi ábrázolásig azokat a társadalmi tevékenységeket és viszonyokat vizsgáljuk, amelyek jelentõssé, láthatóvá, elmondhatóvá, sõt igen gyakran kikerülhetetlenné teszik az etnikai különbségeket és azonosságokat.

Összegzésünk azokat a módszertani megközelítéseket, elméleti iskolákat tekinti át, amelyek az etnicitás értelmezését a szociológia, a szociálantropológia és a kultúratudományok területén meghatározták az elmúlt évtizedekben. Ilyen értelemben egyfelõl a komparatív és tudományközi gondolkodás, illetve a globális összefüggések jelentõségét hangsúlyozzuk az etnicitáskutatás területén. Másfelõl kifejezett célunk a különbségtétel és az etnicitás lokális olvasatainak elemzése. Ebben a vonatkozásban a társadalomtudományok kvalitatív módszereinek (etnográfia, interjú, kritikai diskurzuselemzés, esettanulmány-módszer) lehetõségeire szeretnénk felhívni a figyelmet."


Könyvajánló:
Gondolat Kiadó: A roma/cigány "etnicitás"

 

Tartalomjegyzék


Feischmidt Margit: Megismerés és elismerés: elméletek, módszerek, politikák az etnicitás kutatásában


Diszciplináris és konceptuális keretek

 • Michael Stewart: A roma/cigány "etnicitás" az antropológiai vizsgálódás homlokterében
 • Neményi Mária: A kisebbségi identitás kialakulása. Roma származású gyerekek identitásstratégiái
 • Biczó Gábor: Az 'idegen' társadalomfilozófiai jelentõségének vázlata az antropológiában
 • Erõss Gábor: Etnicitás a külvárosi iskolákban. A francia szociológia felismerései - magyarországi párhuzamok és tanulságok
 • Papp Z. Attila: Hatékonyság vagy méltóság. A kisebbségi oktatás változatai és kihívásai


Tér, hely, mozgás. Globális viszonyok és etnicitás

 • Keményfi Róbert: Földrajzi tér és etnicitás. A kritikai geográfia tanulságai
 • Ilyés Zoltán: Etnicitás és szimbolikus geográfia. A táj kisajátítása, különösen határvidékek, kontaktzónák esetén
 • Melegh Attila: Nacionalizmusok és etnicitások globális kontextusban. A különbségek megértése a globális hierarchiák szociológiájában
 • Nyíri Pál: Egy transznacionális "közvetítõ kisebbség": kínai vállalkozók Magyarországon
 • Feischmidt Margit - Zakariás Ildikó: Migráció és etnicitás. A mobilitás formái és politikái nemzeti és transznacionális térben


Nemi viszonyok, reprodukció és etnicitás

 • Durst Judit: "Gondolom, hogy cigányok... ennyi gyerekkel..." Etnicitás és reprodukció két észak-magyarországi romungro közösség példáján
 • Vincze Enikõ: Etnicitás és nemiség. Reprodukciós politikák és gyakorlatok egy romániai kisvárosban élõ roma nõk körében
 • Kóczé Angéla: "Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia". Roma nõk a politikai érvényesülés útján


Munka, fogyasztás, státus és etnicitás

 • Sárkány Mihály: Etnicitás és gazdaság. Gazdasági antropológiai megközelítések az interetnikus viszonyok kutatásában
 • Berta Péter: Az etnicizált fogyasztói ízlés politikája. Moralizáló diskurzusok, jelentésdefiníciós küzdelmek és a gábor presztízstárgygazdaság
 • Virág Tünde: Az "átengedett" munka. Megélhetés és munkavállalás két cigányok lakta faluban
 • Szabó Á. Töhötöm: Etnikai különbségtétel a paraszti gazdaságban


Lokalitás, vallás és etnicitás

 • Peti Lehel: "Nekünk is van Medjugorjénk!" Vallási és etnikai interferenciák Erdélyben. A szõkefalvi Mária-jelenések
 • Bakó Boglárka: "Metanoia". A karizmatikus mozgalom hatása egy dél-erdélyi falu etnikai viszonyaira
 • Eiler Ferenc: Etnicitás, helyi társadalom és hatalom egy magyarországi német településen. Harta, 1920-1989
 • Papp Richárd: "A magyar zsidóság úgy megy a zsidó úton, hogy amikor megbotlik, mindig röhög egyet magán." Többes kötõdések és humor egy budapesti zsidó közösségben


Kulturális politika és az etnicitás láthatóvá tétele

 • Pulay Gergõ: Az etnicitás láthatóvá tétele. Roma elõadók kulturális politikája Budapesten
 • Szuhay Péter: Ki beszél? Cigány/roma reprezentáció a képzõ- és fotómûvészetben
 • Vidra Zsuzsanna - Kriza Borbála: A többség fogságában - kisebbségek médiareprezentációja
 • Põcsik Andrea: Megfigyelõ tekintetek A magyarországi romák ábrázolása a kortárs antropológiai filmelméletek tükrében
 • Szalai Andrea: Nyelvi ideológiák és a társadalmi határok kijelölése egy erdélyi gábor roma közösségben
 • Kovács Nóra: A csárdás és a kóló: az etnicitásról táncantropológiai megközelítésben


Irodalom

A kötet szerzõi