Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötõdések

 

A nemzeti kizárólagosságra törekvõ 20. századi kelet-közép-európai államokban a határváltoztatások nyomán létrejött régi és új nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek folyamatosan szembesültek a hontalanság tényeivel: a nyelvi, kulturális, oktatási jogok megtagadásától az állampolgársági jogoktól való megfosztásig, a kisebbségek elûzéséig, fizikai felszámolásig terjedt az államideológia szintjére emelt nacionalizmusok kisebbségellenes eszköztára.

Össze lehet-e egyeztetni, s ha igen, miként és milyen következményekkel a nemzeti kötõdéseket és az állampolgári hûséget? Milyen kölcsönhatások jellemzik Közép- és Kelet-Európa soknemzetiségû államaiban, régióiban az etnikai identitások és politikai lojalitásformák viszonyát?

Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyveként megjelent tanulmánykötet szerzõi az interetnikus viszonyoknak ezt a központi kérdését elméleti és gyakorlati megközelítésben vizsgálják. A státustörvény és a kettõs állampolgárság kérdése kapcsán több elemzés is vizsgálja a Magyarországgal szomszédos államok kisebbségi magyar közösségeinek identitásszerkezeteit és lojalitásproblémáit. A történeti együttélési modellekrõl, a többes identitásszerkezetek kialakulásáról és mûködésérõl, az új típusú migrációs, transznacionális magatartásformákról és a nehezen feloldható konfliktushelyzetekrõl egyaránt találunk jól dokumentált, friss kutatási eredményeken alapuló tanulmányokat.

 

 

Tartalomjegyzék

 

Elméleti megközelítések

Salat Levente: A politikaelmélet néhány sarkalatos fogalma és a kulturális megosztottság körülményei között uralkodó identitásszerkezetek közötti feszültség

Niedermüller Péter: Transznacionalizmus: elméletek, mítoszok, valóságok

Kovács András: Identitások és lojalitások

Majtényi Balázs: Struccpolitika? Kisebbségmeghatározás és a magyarországi jogi szabályozás

A. Gergely András: Nemzeti vagy etnokulturális kisebbség? Megfontolások a kisebbségek kezelés- és megértésmódjához

Szarka László: Identitás és lojalitás nemzetállami konfliktushelyzetei. Államhatalmi homogenizálás vagy a keresztkötõdések erõsödése?


Kötõdések, identitás, szolidaritás

Tóth Ágnes–Vékás János: Lojalitás és szolidaritás. Államhatalmi homogenizálás vagy a keresztkötõdesek erõsödése?

Kállai Ernõ: Elsõ kísérlet egy konfliktusmodell alkotására a roma–nem roma együttélésben

Bindorffer Györgyi: Migráció, identitás, lojalitás. Az identitásstruktúrák változásai a magyarországi németeknél

Szarvas Zsuzsa: Kötelékek. A többes identitás kérdései mai magyarországi zsidó közösségek példáján

Ilyés Zoltán: 'A Szepesség a szepesieké'. Szepesi német autonómiatörekvések és lojalitáskényszerek a két világháború között

Eiler Ferenc: Nemzeti kisebbségek és az állammal szembeni lojalitás a két világháború között. Elvek és gyakorlat az Európai Nemzetiségi Kongresszus tevékenységében, 1925–1938


Státustörvény

Kántor Zoltán: Nemzet és legitimitás – a státustörvény és a kettõs állampolgárság kapcsán

Dobos Ferenc: Adalékok a magyarigazolvány-igénylõk rétegzõdéséhez

Bakó Boglárka: A hatalom határán - egy erdélyi roma közösség lojális kötõdései

Papp Richárd: A 'déli végek' népe. Nemzettudat és többes kötõdések a Vajdaságban élõ magyarok körében december 5-e tükrében


Dokumentáció

Bányai Viktória: A rabbinikus responzumirodalomból nyerhetõ történeti adalékok. Néhány 18. századi példa

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek. Kronológia, 2004. Összeállította: Mlecsenkov László

Magyarország és a határon túli magyarok. Kronológia, 2004. Összeállította: Vékás János 

English Summaries