Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus Terem (1014 Budapest, Országház u. 30.)

Szinkrontolmácsolást biztosítunk! ♦ Tlmoèenie je zabezpeèené!Június 13.


14.00–14.15
A KONFERENCIA MEGNYITÁSA ♦ OTVORENIE KONFERENCIE: JURAJ MIGAŠ
, a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövete – veµvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti és
PÓK ATTILA, a Magyar Történelmi Társulat fõtitkára – vedúci tajomník Maïarskej historickej spoloènosti

Levezetõ elnök ♦ Predsedajúci sekcie BALOGH Margit (igazgató, MTA Társadalomkutató Központ), Jozef HAL’KO (Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava)

14.15–14.35
ŠTEFAN ŠUTAJ
(igazgató, Ústav regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity)–MÁRIA HOMIŠINOVÁ (Spoloèenskovedný ústav SAV, Košice):
Nábo¾enstvo a cirkev vo výskumoch Spoloèenskovedného ústavu SAV po roku 1989 ♦ Vallás és egyház a SZTA Társadalomtudományi Intézetének 1989 utáni kutatásaiban

14.35–14.55
FAZEKAS CSABA
(dékán, Miskolci Egyetem):
Egyháztörténeti kutatások és mûhelyek Magyarországon ♦ Výskum cirkevných dejín v inštitúciách v Maïarsku

14.55–15.15
GERGELY JENÕ
(tanszékvezetõ egyetemi tanár, ELTE BTK):
Vallási és nemzeti identitás – egyházak, felekezetek és az állam 1945 elõtt ♦ Nábo¾enstvo a a národná identita – cirkvi, konfesie a štát pred rokom 1945

15.15–16.30
Hit, nemzet, történelem. Felekezetek és identitás Közép-Európában a 20. században ♦ Viera, národ, história – Konfesie a identita v strednej Európe v 20. storoèí

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS ÉS VITA ♦ OKRÚHLY STÔL A DISKUSIA
Felkért résztvevõk ♦ Úèastníci:
JOZEF HA¥KO (Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava), MICHAL BARNOVSKÝ (Historický ústav SAV, Bratislava), JAN PEŠEK (Historický ústav SAV, Bratislava), KÄFER ISTVÁN (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem), ZOMBORI ISTVÁN (muzeológus, fõosztályvezetõ, Móra Ferenc Múzeum, Szeged), SZIGETI JENÕ (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem és Adventista Fõiskola)
 Moderátor: SZARKA László (igazgató, MTA Kisebbségkutató Intézet)

Június 14.

Levezetõ elnök ♦ Predsedajúci sekcie: Mária HOMIŠINOVÁ (Spoloèenskovedný ústav SAV, Košice), FAZEKAS Csaba (dékán, Miskolci Egyetem)

9.00–9.30
IVAN PETRANSKÝ
(Ústav pamäti národa, Bratislava):
Cirkevná politika na Slovensku v rokoch 1945–1948 ♦ Egyházpolitika Szlovákiában 1945–1948 között

9.30–9.50
BALOGH MARGIT
(igazgató, MTA Társadalomkutató Központ):
„Isten szabad ege alatt”. Egyházpolitika Magyarországon 1945–1948 között ♦ „Pod šírym nebom pána Boha” – Cirkevná politika v Maïarsku v rokoch 1945–1948

9.50–10.10
ROBERT LETZ
(Pedagogická fakulta UK, Bratislava):
Cirkevná politika štátu na Slovensku v rokoch 1948–1989 ♦ Állami egyházpolitika Szlovákiában, 1948–1989

10.10–10.30
GÁRDONYI MÁTÉ
(fõiskolai docens, Veszprémi Hittudományi Fõiskola, PPKE):
Túlélés – együttmûködés – ellenállás. Egyházi stratégiák a „népi demokráciákban” ♦ Pre¾itie – spolupráca – odboj. Cirkevné strategie v „µudovej demokracii”

10.30–11.00
KÉRDÉSEK ÉS VITA ♦ OTÁZKY A DISKUSIA

Levezetõ elnök ♦ Predsedajúci sekcie: HALÁSZ Iván (tudományos munkatárs, MTA Jogtudományi Intézet), Robert LETZ (Pedagogická fakulta UK, Bratislava)

11.00–11.20
JAN PEŠEK (Historický ústav SAV, Bratislava):
Protestantské cirkvi na Slovensku po roku 1945 ♦ Protestáns egyházak Szlovákiában 1945 után

11.20–11.40
TÓTH ÁGNES
(igazgatóhelyettes, MTA Kisebbségkutató Intézet):
Kitelepítések, egyházak, identitás ♦ Vysídlovania, cirkvi, identita

11.40–12.00
KISS RÉKA
(tudományos segédmunkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézete):
Protestánsok lehetõségei Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj” elve és gyakorlata ♦ Mo¾nosti protestantov v Maïarsku – „rozdeµuj a panuj” – idea a prax

12.00–12.40 EBÉDSZÜNET

Levezetõ elnök ♦ Predsedajúci sekcie: Štefan ŠUTAJ (igazgató, Ústav regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity), TÓTH Ágnes (igazgatóhelyettes, MTA Kisebbségkutató Intézet)

12.40–13.00
STANISLAV KONEÈNÝ
(Spoloèenskovedný ústav SAV, Bratislava):
Pravoslávna cirkev na Slovensku po druhej svetovej vojne ♦ A pravoszláv egyház Szlovákiában a második világháború után

13.00–13.20
DUJMOV MILÁN
(teológus, Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Tanszék PhD-hallgatója):
Vallási kisebbség és kisebbségi vallás – a magyarországi ortodoxia útkeresése 1945 után ♦ Nábo¾enská menšina a menšinové nábo¾enstvo – maïarská ortodoxná cirkev po roku 1945

13.20–13.40
MICHAL BARNOVSKÝ
(Historický ústav SAV, Bratislava):
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po druhej svetovej vojne ♦ A görög katolikus egyház Szlovákiában a második világháború után

14.00–14.20
VÉGHSEÕ TAMÁS
(egyháztörténész, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola Egyháztörténelem Tanszék, PPKE BTK Új- és Legújabbkori Tanszék):
Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után ♦ Hµadanie cesty a alternatívy: grékokatolíci v Maïarsku a na Ukrajine po roku 1945

14.20–14.40
JOZEF HA¥KO
(Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava):
Katolícka akcia – komunistický re¾im v boji proti katolíckej cirkvi ♦ Katolikus akció – kommunista rezsim a katolikus egyház elleni harcban

14.40–15.00
FEJÉRDY ANDRÁS
(tudományos segédmunkatárs, MTA Történettudományi Intézete):
A szocialista tömb és a II. vatikáni zsinat ♦ Socialistický blok a II. vatikánsky koncil

15.00– VITA ♦ DISKUSIA

16.00 FOGADÁS ♦ RECEPCIA

18.00–20.00
A Magyar–Szlovák Történész Bizottság zárkörû tanácskozása – Interné zasadnutie Komisie slovenských a maïarských historikov

 Június 15.

Levezetõ elnök♦ Predsedajúci sekcie: Ivan PETRANSKÝ (Ústav pamäti národa, Bratislava), GÁRDONYI Máté (fõiskolai docens, Veszprémi Hittudományi Fõiskola, PPKE)

9.00–9.30
MICHAELA MORAVÈÍKOVÁ
(riaditeµka Ústavu pre vz»ahy štátu a cirkvi Ministerstva kultúry SR, Bratislava):
Cirkevná politika na Slovensku po roku 1989 ♦ Egyházpolitika Szlovákiában 1989 után

9.30–9.50
CSEPREGI ANDRÁS
(az Oktatási és Kulturális Minisztériumban mûködõ Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetõje)/FEDOR TIBOR (az Oktatási és Kulturális Minisztériumban mûködõ Egyházi Kapcsolatok Titkárságának helyettes vezetõje):
Egyházpolitikai törekvések és kérdések Magyarországon 1989 után ♦ Snahy a problémy cirkevnej politiky v Maïarsku po roku 1948

9.50–10.10
SARNYAI CSABA MÁTÉ
(egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem):
Egyházak a rendszerváltó Kelet-Közép-Európában. Egy nemzetközi vizsgálat tapasztalatai, különös tekintettel Magyarországra, Szlovákiára és Ukrajnára ♦ Cirkev a zmeny re¾imov v strednej a východnej Európe. Skúsenosti medzinárodného prieskumu s dôrazom na situáciu v Maïarsku, na Slovensku a na Ukrajine

10.10–10.30
NORBERT SPANNENBERGER
(tudományos munkatárs, Lipcse, Németország):
Hogyan láttak minket Nyugatról? ♦ Ako nás videli zo Západu?

10.30–11.00
KÉRDÉSEK ÉS VITA ♦ OTÁZKY A DISKUSIA

11.00–13.00
BARTAL KÁROLY TAMÁS
(a Jászói Premontrei Kanonokrend apátja) és VÁRSZEGI ASZTRIK (a Pannonhalmi Bencés Fõapátság fõapátja):
Szerzetesrendek Szlovákiában és Magyarországon – történelem és személyes élmények a korlátokról, lehetõségekrõl és egy „szerzetes köztársaságról” ♦ Rehole na Slovensku a v Maïarsku – dejiny a osobné zá¾itky o obmedzeniach a mo¾nostiach a o jednej „reholnej republike”
Moderátor: BALOGH Margit (igazgató, MTA Társadalomkutató Központ), GERGELY Jenõ

ZÁRSZÓ ♦ DOSLOV: SZARKA László (igazgató, MTA Kisebbségkutató Intézet), Štefan ŠUTAJ (igazgató, Ústav regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity)


 
 

A konferenciát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között mûködõ Regionális Fejlesztési Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága a Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 HUSKUA/05/02/113 számú támogatási szerzõdés keretében támogatja. A projektet részben az Európai Unió és a Magyar Köztársaság finanszírozza.
 
Konferenciu podporuje Operatívnyprogram regionálneho rozvoja v rámci Národnej rozvojovej agentúry a Koordinaèný úrad spoloènej iniciatívy Interreg v rámci grantovej zmluvy 2004-2006 HUSKUA/05/02/113 Programu susedstva Maïarsko–Slovensko–Ukrajina. Projekt je financovaný aj zo strany Európskej únie i Mad’arskej republiky.