Konfliktuskezelés, kiútkeresés a magyar-szlovák kapcsolatokban

 

 

I.
ZÁRT ÜLÉS/INTERNÁ ÈAS« STRETNUTIA
MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem/Spoloèenskovedný ústav MAV, Sála uhorských jakobínov
Budapest, I. Országház utca 30.

10.00 - 12.30
Helyzetelemzés, megoldási alternatívák és közös elképzelések
Analýza situácie, alternatívy rišenia, spoloèné postupy

Vitavezetõ - Moderátor:
Rudolf Chmel, Szarka László

Vitaindítók - Úvodné vstupy:
Tamás Pál, Grigorij Mese¾nikov, Milan Zemko, Petõcz Kálmán, Kiss Gy. Csaba, Szigeti László

11.30 - 12.30
Vita - Diskusia

  

II.
NYILVÁNOS TANÁCSKOZÁS/VEREJNÁ ÈAS« STRETNUTIA

MTA Székháza, Roosevelt tér – Kisterem II. emelet/Prednášková sála Centrálnej budovy MAV, Nám. Roosevelta II. posch.

14.00-16.30
Felkért megszólalók:

Rudolf CHMEL
GOMBÁR Csaba
Miroslav KUSY
LENGYEL László
Grigorij MESEZNIKOV
SZARKA László
SZIGETI László
TAMÁS Pál
TÖLGYESSY Péter

  

Základné otázky slovensko-maïarských vz»ahov sú od roku 1993 stále neusporiadané. Najviac konfliktov spôsobu-je fakt, ¾e dve susedné krajiny nedoká¾u zu¾itkova» výhody, vyplývajúce zo spoloène dohodnutých postupov, a to tak v prípade menšinových otázok a v rozvoji vz»ahov medzi ak-térmi obèianskej spoloèností, ako aj vo vyu¾ití rozvojových mo¾ností v pohranièných regiónoch. Tematizácia historický „neuzavretých“ vz»ahov, ako aj novších nevyriešených kaúz sa stáva zdrojom napätia v diplomatických vz»ahoch SR a MR.

Skupina slovenských a maïarských intelektuálov sa rozhodla vytvori» neformálnu konzultaènú iniciatívu s cieµom odhali» príèiny terajšieho neuspokojivého stavu, poukáza» na jeho mo¾né následky, ale aj naèrtnú» východiská a alternatívy riešenia konfliktných situácií. Prvé stretnutie slovensko-maïarskej konzultaènej iniciatívy má za ciel sformulova» spoloèné postupy a východiská.

A találkozó résztvevõi/Úèastníci stretnutia

Martin Bútora, Rudolf Chmel, Gombár Csaba, Olga Gyarfašova, Halász Iván, Hamberger Judit, Hunèik Péter, Kiss Gy. Csaba, Kollai István, Miroslav Kusý, Grigorij Mese¾nikov, Robert Ondrejcsak, Öllõs László, Petõcz Kálmán, Al¾beta Raèková, Rostoványi Zsolt, Štefan Šutaj, Stumpf István, Szarka László, Szigeti László, Tamás Pál, Terényi János, Tölgyessy Péter, Valki László, Závada Pál, Milan Zemko