Közös történelem – értékekkel és konfliktusokkal. Magyar és szlovák múltértelmezés

Szervezõk:
Nógrád Megyei Levéltár,
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet,
Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete,
Füleki Vármúzeum

Helyszín:
Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.

 
 

PROGRAM

2009. november 12., csütörtök

12.15-13.00
Köszöntõk - Pozdravy

Peter Weiss
A Szlovák Köztársaság budapesti nagykövete
Veµvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti

Heizer Antal
A Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövete
Veµvyslanec Maïarskej republiky v Bratislave

Milan Murgaš
A Besztercebányai Önkormányzati Kerület elnöke
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Becsó Zsolt
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke
Predseda Samosprávnej ¾upy Nógrád
   
13.00-14.00
Szarka László - Štefan Šutaj
Közös, különbözõ, konfliktusos-e a szlovák és a magyar történelem? A történeti Magyarország és a 20. századi nemzetállami történelem értelmezési lehetõségei
Sú slovenské a madarské dejiny v rámci Uhorska a národných štátov 20. storoèia spoloèné, rozdielne, konfliktné?
   
14.00-15.00
Csukovits Enikõ - Vladimír Segeš
A középkori magyar államiság és a magyar, illetve szlovák etnogenezis kérdésköre
Problematika uhorskej štátnosti a etnogenézy Slovákov a Maïarov v rámci Uhorska
   
15.00-15.15
Szünet - Prestávka
   
15.15-16.15
Varga J. János - Ivan Mrva
A Magyar Királyság megújítása és nemzetiségi összetételének változásai a 18. század elsõ felében
Obnova Uhorska a zmeny jeho etnickej skladby v prvej polovici 18. storoèia
   
16.15-17.15
Kiss László - Peter Šoltés
Nemzeti mozgalmak, nyelvharcok a soknemzetiségû Magyarországon a 18. és 19. század fordulóján
Národné hnutia, jazykové boje v mnohonárodnostnom Uhorsku na prelome 18. a 19. storoèia
   
17.15-18.15
Halász Iván - Dušan Škvarna
A magyar és szlovák nemzeti mozgalom konfliktusai a 19. század elsõ felében
Konflikty maïarského a slovenského národného hnutia v prvej polovici 19. storoèia
   
18.15-19.15
Vita - Diskúsia

 

2009. november 13., péntek

09.00-10.00
Nagy Mariann - Miroslav Kme»
A magyarországi asszimilációs folyamat, és politika okai és következményei a dualizmus korában
Príèiny a následky assimilaènej politiky a assimilaèných procesov v Uhorsku v období dualizmu.
   
10.00-11.00
Simon Attila - Peter Zelenák
Magyar-szlovák kapcsolatok a két világháború közötti korszakban
Slovensko-maïarské vztahy v medzivojnovom období
   
11.00-12.00
Valuch Tibor - Stanislav Sikora
A magyarországi és szlovákiai szocialista rendszer sajátosságai és hasonlóságai 1948-1989 között
Špecifiká a podobnosti vývinu socialistického systému v Maïarsku a na Slovensku v rokoch 1948-1989
   
12.00-12.30
Kiss Gy. Csaba
A magyar és a szlovák történelem közép-európai kontextusa
Stredoeurópsky kontext slovenských a maïarských dejín
   
12.30-13.00
Szünet - Prestávka
   
13.00-14.30
Múlt a jelenben. Kerekasztal-beszélgetés és vita a múltértelmezések hatásairól és a múltfeltárók feladatairól a jelenben
Beszélgetõtársak: Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, Štefan Šutaj történész és Dušan Škvarna történész. Moderátor: Szarka László történész
Minulos» v súèasnosti - Diskúsia za okrúhlym stolom o vplyvoch interpretácii minulosti a o úloh bádateµov minulosti v súèasnosti
Úèastníci: Jeszenszky Géza exminister zahranièia, Kiss Gy. Csaba literárny historik, Štefan Šutaj historik a Dušan Škvarna historik. Moderátor: Szarka László historik


További információ:
Tyekvicska Árpád (+3632412801; arpad[kukkac]nogradarchiv.hu
Osvát Anna (+3612246790; titkarsag[kukkac]mtaki.hu)