Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerzõdés a magyar és a szlovák kollektív emlékezetben 1918-2010

Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maïarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918-2010.

Idõpont: 2010. június 24-25. (csütörtök-péntek) / 24.-25. júna 2010

Helyszín: Érsekújvár, Kultúrház, Fõ tér / Nové Zámky, Dom Kultúry, Hlavné nám

 

PROGRAM

Csütörtök, 2010. 6. 24. / Štvrtok, 24. 6. 2010

9.00 – 9.30 - Megnyitó / Otvorenie konferencie
Gejza Pischinger, Tomáš Lang, Štefan Šutaj, Szarka László


MODERÁTOR: Szarka László

9.30 – 10.00 - Romsics Ignác: Trianon és a magyar politikai gondolkodás / Trianon a maïarské politické myslenie

10.00 – 10.30 - Bohumila Ferenèuhová: Trianon emlékezete – a történetírás rövid reflexiója / Pamä» Trianonu – krátka reflexia historiografie
 
10.30 – 10.50 - Vita / Diskusia k panelu

10.50 – 11.00 - RÖVID SZÜNET / KRÁTKA PRESTÁVKA


MODERÁTOR: Štefan Šutaj

11.00 – 11.20 - Ablonczy Balázs: Az emlékezés változásai – Menekültszervezetek tipológiája és rítusai a két világháború közti Magyarországon / Metamorfózy spomínania – typológia a ríty uteèeneckých organizácii v medzivojnovom Maïarsku
 
11.20 – 11.40 - Lucia Segµová: Történelmi képek Turócban 1918 végén / Obrazy dejín v turèianskom regióne koncom roku 1918

11:40 – 12:00 - Peter Macho: Apponyi – anyanyelv – nemzetállam – Trianon. Szimbólumok instrumentalizációja az 1920-as évek szlovák publicisztikájában / Apponyi – materinský jazyk – národný štát – Trianon. Inštrumentalizácia symbolov v slovenskej publicistike v 20. rokoch 20. storoèia

12.00 – 12:30 - Vita / Diskusia k panelu

12.30 – 14.00 - EBÉD / OBED
    

MODERÁTOR: Feischmidt Margit

14.00 – 14:20 - Vörös László: Magyarország dezintegrációja és a Trianon. Az 1918-1920-as évek reprezentációi a magyar és a szlovák nemzeti történetírásban / Dezintegrácia Uhorska a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov
1918-1920 v maïarskej a slovenskej národnej historiografii

14.20 – 14.40 - Andrej Findor - Miroslav Michela: A ,,nemzetállam” keletkezése és bukása: A trianoni békeszerzõdés és következményeinek reprezentációi a magyar és a (cseh)szlovák történelem tankönyvekben (1920-2010) / Zakladanie a nièenie „národného štátu“: Reprezentácie Trianonskej mierovej zmluvy a jej dôsledkov v maïarských a (èesko)slovenských uèebniciach dejepisu (1920-2010)

14.40 – 15.00 - Dagmar Kusá – Miroslav Michela: Egy trauma diskurzusai / Diskurzy traumy

15.00 – 15.30 - Vita / Diskusia k panelu

15.30 – 15.45 - RÖVID SZÜNET / KRÁTKA PRESTÁVKA


MODERÁTOR: Andrej Findor

15.45 – 16.45 - Jakab György: A magyarországi történelem tankönyvek didaktikai fejlõdése a 20. században / Didaktický vývin dejepisných uèebníc v Maïarsku v 20. storoèí

Viliam Kratochvíl: Ne csak emlékezzünk, hanem jelentéseket is alakítsunk ki (adalékok a ,,másik” narratívájához) / Nielen pamäta», ale aj vytvára» významy (k naratívu toho druhého)

Vajda Barnabás: A közös történelem a korszerû történelem tankönyvek kontextusában / Spoloèné dejiny v kontexte moderných uèebníc dejepisu

16.45 – 17.15 - Vita / Diskusia k panelu


MODERÁTOR: Vajda Barnabás

17.15 – 18.00 - Általános vita / Všeobecná diskusia

18.30 - Érsekújvár polgármestere ünnepélyes fogadást ad a konferencia résztvevõi és a meghívott vendégek számára / Slávnostné prijatie úèastníkov a pozvaných hostí primátorom mesta Nové ZámkyPéntek, 2010.6.25. / Piatok, 25. 06. 2010

9.00 – 9.15 - A konferencia második napjának megnyitója / Otvorenie druhého dòa konferencie


MODERÁTOR: Roman Holec

9.15 – 9.35 - Zeidler Miklós: A revizionizmus köztéri reprezentációja Magyarországon a két világháború között / Reprezentácie iredentizmu na verejných priestranstvách v medzivojnovom Maïarsku
 
9.35 – 9.55 - Kovács Éva:,,Trianonizáció”. Az államhatárról szóló diskurzustól a trianoni történetig / „Trianonizácia“. Od diskurzu o štátnej hranici po trianonský príbeh

9.55 – 10.15 - Simon Atilla: A két világháború közti kormánytámogató (aktivista) szlovákiai magyar politika és Trianon revíziójának lehetõségei / Postoje politickej reprezentácie maïarskej menšiny na Slovensku k Trianonu a mo¾nej revízii hraníc v medzivojnovom období

10.15 – 10.45 - Vita / Diskusia k panelu


10.45 – 11.00 - RÖVID SZÜNET / KRÁTKA PRESTÁVKA


MODERÁTOR: Kovács Éva

11.00 – 11.20 - Feischmidt Margit: Trianon és „Nagy-Magyarország”, mint az új magyar nacionalizmus kulturális kódja / Trianon a Uhorsko („Veµké Maïarsko“) ako kultúrne kódy nového maïarského nacionalizmu

11.20 – 11.40 - Szarka László: Az integritás és az irredentizmus illúziói közt. Magyar kisebbségpolitika az emlékiratok fényében / Medzi ilúziami integrity a iredenty. Maïarská menšinová politika vo svetle spomienkovej literatúry

11.40 – 12.00 - Roman Holec: Trianon témája az 1920-as évek szlovák szépirodalmában / Téma Trianonu v slovenskej beletrii v 20. rokoch 20. storoèia

12.00 – 12.30 - Vita / Diskusia k panelu


MODERÁTOR: Zeidler Miklós

12.30 – 13.30 - Záróvita – Závereèná diskusia
                      

13.30 - EBÉD / OBED


14.30 - A MAGYAR-SZLOVÁK TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG TANÁCSKOZÁSA – ZASADNUTIE SLOVENSKO-MAÏARSKEJ KOMISIE HISTORIKOV