Nemzettudat és többes kötõdések

2006. augusztus 22-25. között Kultúra, nemzet, identitás címmel Debrecenben kerül sor a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra. A Kongresszus programjához intézetünk a Nemzettudat és többes kötõdések címû antropológiai szimpózium és A kisebbségi magyarok közösségépítése a szomszédos államokban 1918-1948 c. szimpózium elõkészítésével járult hozzá.

  

Nemzettudat és többes kötõdések
szimpózium


Bindorffer Györgyi (MTA ENKI): Kettõs identitás - kettõs lojalitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat és összefüggései a patriotizmussal a magyarországi németeknél

Boross Balázs (ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Szakcsoport): A lokalitás és a 'nagyvilág' – identitáskonstrukciók és társadalmi kapcsolatok egy moldvai csángó közösségen belül és kívül

Ilyés Zoltán (MTA ENKI): A 'hungarus tudat' történeti konstrukciója és 20. századi transzparenciája a szepesi németség példáján

Kiss Márta (ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Szakcsoport): Az identitás szintjei egy székely faluközösségben

Papp Richárd (MTA ENKI): Többes kötõdések a délvidéki magyarok identitástudatában december 5-e tükrében

Paulics Petra (ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Szakcsoport): Bakonytól Brazíliáig

Simon Zoltán (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék): Kettõs vagy kevert identitás két nyárádmenti egykori görög katolikus közösségben

Gyenes Fruzsina (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék): A Magyarországon tanuló határon túli magyar anyanyelvû diákok identitás-konstrukciói

  

 

A kisebbségi magyarok közösségépítése a szomszédos államokban 1918-1948
szimpózium


2006. augusztus 23.
Délelõtt

Göncz László (MNMI, Lendva): A közösségépítés objektív akadályai a Muravidéken a két világháború között

Fedinecz Csilla (TLI, Budapest): Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között

Simon Attila: Adalékok a két világháború közötti szlovákiai magyar aktivizmus történetéhez

Hornyák Árpád (PTE, Pécs): A jugoszláviai magyar kisebbség helye és szerepe a két állam kapcsolataiban a két világháború között

Szarka László (MTA ENKI): A kisebbségi magyarok közösségépítése a szomszédos államokban 1918 és 1948 között

Sallai Gergely (Budapest): Az autonómiától a revízióig. A csehszlovákiai Egyesül magyar Párt koncepciójának változásai 1938 õszén

Filep Tamás: A felvidéki magyar társadalom 1938-1944

Délután

Fleisz János (Sapientia Varadiensis Alapítvány: Városok és a magyar kisebbség Erdélyben, Partiumban és a Bánságban

Gaál György Elemér (Kolozsvár): A két világháború közti erdélyi magyar iskolák identitás-védelme Gál Kelemen munkásságának tükrében

Sajti Enikõ (SZTE, Szeged): 'Teljes szabadságot a népnek...' A jugoszláv katonai közigazgatás és a vajdasági magyarok 1944/1945

Novák Csaba Zoltán: Magyarok a Román Kommunista Pártban, 1944-1948

Nagy Mihály Zoltán (EME, Kolozsvár): Az MNSZ intézményépítési és érdekvédelmi stratégiája 1944-1948 között

Györffy Gábor: A Romániai Magyar Szó sajtókampányai 1947-1949 között