Párbeszéd a történelemtanításról és tankönyvkutatásról

A konferencia legfõbb célja az, hogy párbeszédet kezdeményezzen különbözõ országok történészei és történelemtanárai között a történelemtanítás nemzeti és nemzetközi szerepérõl, felelõsségérõl. Mindez arra irányul, hogy megismerkedjünk egymás történelemszemléletével, nemzeti identitásával, illetve a különbözõ identitásokból fakadó konfliktusforrások okaival és természetével - lehetséges (fel)oldásuk módozataival.

Alapvetõ célkitûzés az is, hogy erõsítsük és gazdagítsuk azt a "nyelvet" és kultúrát, amely lehetõvé teszi a különbözõ – többnyire egymást kizáró – nemzetközpontú történelemszemléletek párbeszédét és együttmûködését.
A nemzetközi konferencia fontos célja még, hogy megismertessen a történelemdidaktika és tankönyvkutatás aktuális nemzetközi kérdéseivel és újabb szakmai együttmûködési formákat alakítson ki a történészek és történelemtanárok között.
Konkrétan mindez azt jelenti, hogy a konferencia elsõ blokkjában az országok közötti párbeszédek lehetõségeit járjuk körül. Elõször a francia-német történelmi megbékélés egyik szimbolikus csúcsteljesítményérõl a közös francia-német tankönyvet mutatjuk be. A közös tankönyv létrehozásában közvetlenül is résztvevõ francia és német történészek és pedagógusok szólnak majd arról az össztársadalmi összefogásról – a szülõi szervezetektõl a pedagógusokon át a politikai támogatásig -, amelynek eredményeképpen létrejöhetett ez a tankönyv. A blokk másik részében a szlovák-magyar közös történész és pedagógus együttmûködés sikereirõl és buktatóiról lesz szó.

A konferencia második nagyobb egysége a történelemoktatás különbözõ szereplõinek – történészek, történelemtanárok, diákok, tankönyvszerzõk és kiadók stb. - párbeszédét tartalmazza. A párbeszéd fõ célja az, hogy a történelemoktatásban érdekelt, de eltérõ helyzetû szereplõk közösen beszélgessenek, vitatkozzanak arról, hogy: hogyan változott meg a történettudomány és a történelemoktatás viszonya; milyen szerepet játszanak a történelemkönyvek a nemzeti identitás formálásában; milyen a jó történelemtankönyv; melyek a történelemtanítás legfõbb módszertani kérdései napjainkban?

A konferencia második napjának középpontjában a tankönyvkutatás, illetve a korszerû tankönyvtár sajátosságinak bemutatása áll. Elõször annak az együttmûködési megállapodásnak az ünnepélyes bejelentésére kerül sor, amelynek keretében a Braunschweigben mûködõ Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet szoros szakmai támogatással, védnökséggel segíti nemzeti és közép-kelet-európai regionális feladatokat kitûzõ Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot (OFI-OPKM).

Ezután a német, illetve a francia tankönyvtár, tankönyvkutatás bemutatása következik, majd pedig az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Nemzeti Tankönyvtárként való mûködtetésének terveirõl, valamint a korszerû tankönyv- és tudástár sajátosságairól lesz szó.

<< A konferencia programja