Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák történelemben

Helyszín: Kassa, a Thália Színház Stúdiója, Timonova 3.

  

Program


2006. november 8.

14:00-14:15
Megnyitó

14:15-14:45
Soós István
Értelmiségi minták és a 18. századi hungarus tudat alakulása

14:45-15:15
Peter Kónya
A 'magyarhoni' identitáskonstrukció a szlovák származású elit képviselõinek körében. Ottlik szlovák nemes példája

15:15-15:45
Vita

15:45-16:15
Szünet

16:15-16:45
Mária Kohútová
Nagyszombat - a szlovák Róma

16:45-17:15
Milan Podrimavský
Turóc: Turócszentmárton - a szlovák nemzeti mozgalom menedéke, bástyája és szimbóluma

17:15
Vita

  

2006. november 9.

9:00-10:00
Sajtótájékoztató

10:00-10:30
S. Varga Pál
A nemzet fogalmának változatai a 19. századi magyar irodalomban

10:30-11:00
Dušan Škvarna
Az etnicitás és lojalitás problematikája az 1848-1849-es években

11:00-11:30
Kiss Gy. Csaba
Regionális magyar identitás a XIX. század végén. Felsõ-Magyarország: Felvidék: Felföld Mikszáth mûveiben

11:30-12:00
Vita

12:00 -13:00
Ebédszünet

13:00-13:30
Vladimír Segeš
Az etnicitás jelentõsége a többnemzetiségû Habsburg-hadseregben

13:30-14:00
Gyivicsán Anna
'Békési szlávok': pilisiek: tirpákok. Regionális és lokális identitásváltozatok

14:00-14:30
Vita

15:00-15:30
Zeidler Miklós
A revizionizmus hatása a magyar nemzeti identitásra

15:30-16:00
Valuch Tibor
Nemzeti és patrióta identitásminták a kádári Magyarországon

16:00-16:30
Vita

16:30
A Történész Vegyesbizottság munkaértekezlete

Kulturális program

2006. november 10.

9:00-9:30
Halász Iván
'Lojális' szlovákok a dualizmus kori Magyarországon

9:30-10:00
Tomka Miklós
Nemzeti és vallási identitás a 20. század végi Szlovákiában és Magyarországon

10:00-10:30
Szarka László
Regionális és nemzeti tényezõk a kisebbségi magyar közösségek közösségi identitásában

10:30-11:00
Štefan Šutaj - Zlatica Sáposová
A szlovákiai magyarok identitásának problematikája

11:00
Zárszó

A konferencia támogatói:

 • INTERREG
 • MTA Társadalomkutató Központ
 • MTA Kisebbségkutató Intézet
 • Regionális és Nemzetiségi Kutatóintézet, Eperjesi Egyetem
 • SZTA Társadalomtudományi Intézet
 • MTA NEI-SZTA Nemzetközi Fõosztály

 

*  *  *

 

Spoloèenskovedný ústav SAV
Slovensko-maïarská komisia historikov

dovoµuje si Vás pozva» na vedeckú konferenciu
Miesto: Košice, Máraiho štúdio, Thália, Timonova 3
Termín: 8-10. novembra 2006.

 Regionálna a národná identita v maïarskej a slovenskej histórii 18-20. storoèia


 Program

8. novembra 2006

14:00-14:15
Slávnostné otvorenie

14:15-14:45
Soós István
Formy inteligencie a 'Hungarus' povedomie v 18. storoèí

14:45-15:15
Peter Kónya
Konštrukcia uhorskej identity u predstaviteµov elity slovenského pôvodu na príklade slov. zemana Ottlika

15:15
Diskusia


15:45-16:15
Prestávka

16:15-16:45
Mária Kohútová
Trnava - Slovensky Rím

16:45-17:15
Milan Podrimavský
Martin - azyl: pevnos» a symbol slovenského národného hnutia

17:15
Diskusia

18:00
Veèera


9. novembra 2006.

9:00-10:00
Tlaèová konferencia

10:00-10:30
S. Varga Pál
Varianty pojmu národ v maïarskej verejnosti v 19. storoèí

10:30-11:00
Dušan Škvarna
Problém etnicity a lojality v revoluèných rokoch 1848-1849

11:00-11:30
Kiss Gy. Csaba
Regionálna maïarská identita na konci XIX. storoèia - Horné Uhorsko: Horniaky: horná zem v dielach Mikszátha

11:30
Diskusia

12:00-13:00
Obednajšia prestávka

13:00-13:30
Vladimír Segeš
Význam etnicity v mnohonárodnostnej habsburskej armáde

13:30-14:00
Gyivicsán Anna
'Békéšskí Slované': Pilíšania: Tirpáci. Varianty regionálnej a lokálnej identity

14.00
Diskusia

14:30-15:00
Prestávka

15:00-15:30
Zeidler Miklós
Vplyv revizionizmu na maïarskú národnú identitu

15:30-16:00
Valuch Tibor
Formy národnej a vlasteneckej identity v kádárovskom Maïarsku

16:00
Diskusia

16:30
Pracovné zasadanie komisie

Kultúrny program

  

10. novembra 2006

9:00-9:30
Halász Iván
'Lojálni' Slováci a Maïaróni v období dualizmu

9:30-10:00
Tomka Miklós
Národná a nábo¾enská identita na Slovensku a v Maïarsku na konci 20. storoèia

10:00-10:30
Szarka László
Regionálne a národné faktory v kolektívnej identite maïarských menšín

10:30-11:00
Štefan Šutaj-Zlatica Sáposová
Problém identity menšinových Maïarov na Slovensku

11,00
Diskusia

11,30
Záver konferencie

  

Podujatie podporovali:

 • INTERREG
 • Centrum sociálnych štúdií Maïarskej akadémie vied
 • Výskumný ústav menšín Maïarskej akadémie vied
 • Ústav regionálných a národnostných štúdií Prešovskej univerzity
 • Spoloèenskovedný ústav SAV