Szimbiózis Napok 2007


Szimbiózis fesztivál 2007


A Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány és az ELTE Társadalomtudományi Karának Kulturális Antropológia Szakcsoportja 2007. május 11–12-n rendezi a Szimbiózis Napok második találkozóját. A tavalyi mûsornak a Kultiplex adott helyet, idén a KÉK-ben, a Kortárs Építészeti Központ épületében folytatódik az antropológiai fesztivál, amely nem titkoltan a kulturális antropológia kortárs kutatási irányainak, folyamatainak és társterületeinek (így pl. a politikai, vizuális, gazdasági, ökológiai, pszichológiai antropológia, vagy a kisebbségkutatás, az etnológia, a szociálpszichológia, a szociológia stb.) elméleteivel és kutatóival biztosít találkozási lehetõséget a szélesebb közönség számára. Az antropológia, mint viszonylag új tudásterület, és mint egykor a néprajztudomány „kisöccse” egyre népszerûbb, egyre több egyetemen oktatott tudományág. A kétségtelenül növekvõ érdeklõdésre tekintettel a mostani szakmai napok immár nemcsak a kérdések és válaszok, eredmények és viták sokszínûségét mutatják föl, hanem azt a népszerûsítési szándékot is, amellyel az antropológusok szeretnék láttatni tevékenységük eredményeit, annak hasznát, százféle arculatát és alkalmazását is.

Az elõadások némelyik azzal igyekszik számot kíván vetni, miként van jelen, s amennyiben még nincs kellõképpen, hogyan lesz vagy hogyan lehet jelen az antropológia is a hazai intézmények és társadalom-megismerési területek között. Az elméleti programok résztvevõi között találjuk az MTA, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem számos kutatóját és oktatóját, a meghívott vitapartnerek között pedig nemcsak a szakkutatók köreit, hanem az egyetemista korosztály, a pályakezdõ kutatók, a középiskolai oktatók, múzeumi szakemberek szélesebb körét is.

A program szándékosan vállalja a határ- és rokon tudományterületek közelítéseinek, találkoztatásának feladatát. A kulturális antropológia mint diszciplína alkalmazási lehetõségeinek kérdései feszengetik immár azokat a diákokat is, akik (egyre többen, évente ötven-százötven diplomás alakjában) azt tanulják meg, milyen kultúrák együttélése tapasztalható hazánkban, milyen kultúrák közötti konfliktusok dúlnak szerte a világban, s mit kezdhet ezekkel a komplex kultúrák kutatója, mint megismerõ és cselekvõ érdeklõdõ, mint tanácsadó, mint az elmélet és gyakorlat határai között megoldásokat keresõ specialista… A tudományterület új piaci szereplõként jelentkezik, ugyanakkor alig van néhány intézménye, s éppencsak befogadott státusza van az MTA intézményrendszerében is. Diákok és kutatók, pályakezdõ értelmiségiek és a kultúra menedzserei egyaránt találkoznak azokkal a kihívásokkal, amelyek a társadalom többsége számára mint konfliktusok jelentkeznek, például az egyre növekvõ számú idegen megjelenése, a kultúrák közötti viták és konfliktusok kérdése, vagy a rasszizmus, antiszemitizmus és cigányellenesség, az ökológiai problémák vagy a fejlõdési-fejlesztési elgondolások.

A rendezvény célja a kultúrakutatás kilátásainak szemrevételezése is, elsõsorban arra koncentrálva, miként tudnának hatékonyabban kutatni és munkájukat a társadalmi kérdések mélyebb megismerésére koncentrálni az antropológusok, akik számára a drogfogyasztás, a nemi szerepek, a politikai szimbólumhasználat vagy a vallási közösségek nem mint kisebb-nagyobb tömeg megnyilvánulásai fontosak, hanem fõként az egyének és a közösségek csoportjainak eltérései, békéi és háborúi, örömei és jelképei által kínált megismerési módok kapnak jelentést. A közösségeket, legyenek ezek klezmer-zenészek, barlanglakó cigányok, droghasználó fiatalok, börtönlakó lelkek, graffiti-rajzolók vagy városvédõk, mindig belülrõl próbálják megismerni az antropológus kutatók, mégpedig azt a szótárt, jelképtárt, értékrendet használva, amelyet a közösség tart fontosnak, s nem a kutató.

Az idei program része annak a „mutatkozásnak”, amelyet az antropológusok immár többszáz fõs közössége feladatának is tart. Munkájuk sokfélesége látható lesz a vitákon, könyvbemutatón, elõadásokon, filmvetítéseken keresztül, s nem utolsósorban azon azokon a rendezvényeken is, amelyek az ELTE kulturális antropológusainak szervezésében a KÉK épületében a várossal, valamint Dél-Amerika és Tibet népeivel, az iszlámmal, a szomszédság és békesség kérdésével, az ökofalvakkal vagy a kortárs táncokkal, a ghánai divattal vagy a fejlõdés kultúrájának fenntarthatóságával kapcsolatosak, középpontjukban a másság(ok) kérdésköreivel, a beláthatóság és egyeztethetõség esélyeivel. A Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány szakmai napjai (bõvebb információ a http://antroport.hu/szimbiozisnapok/bontas honlapon) immár nemcsak a kérdések és válaszok, eredmények és viták sokszínûségét láttatják, hanem azt a népszerûsítési szándékot is, amellyel az antropológusok szeretnék felmutatni tevékenységük eredményeit, annak hasznát, százféle arculatát és alkalmazását.

A rendezvényt az ELTE Kulturális Antropológia szakcsoportja, az MTA Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpontja, a Szimbiózis Alapítvány, az Anthropolis Egyesület, az ETNOFOTO galéria, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Blup, és a Nyitott Könyvmûhely kiadó támogatja. A program a szakmai partnerek elõtt éppúgy nyitott, mint a felnõtt és gyermek-mûsorok, a játéksarok, a filmvetítések, a viták és elõadások, koncertek és sámán-szertartás iránt érdeklõdõk elõtt.