Történelmi tudat - kulturális emlékezet

Szervezõk:
Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, Zenta
MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest

Tudományos tanácskozásunkat a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében és a zentai csata 310. évfordulója alkalmából rendezzük meg.

A konferencia a történelmi tudat és a kulturális emlékezet jelenségeit, összefüggéseit járja körül. Mi az emlékezés? Mit rögzít az egyes ember és az egyes generációk emlékezete? Hányféle múlt létezik? Hogyan kapcsolódnak a 'történelmek' az etnikai, nemzeti, kulturális keretekhez? Hogyan kapcsolódnak össze az identitások sokszínûségével? Milyen élõ és átélhetõ mintái, keretei, üzenetei vannak a múltnak a jelen és a jövõ számára? Hogyan válik egy-egy esemény maradandóvá a kulturális gyakorlatban és az identitásképzõdésben. Különösen fontosnak tûnnek ezek a kérdések itt a Kárpát-medencében és ezen belül a Délvidéken. Az elõadások az összetett kérdéskör általános megközelítéseivel éppúgy foglalkoznak, mint az egyedi esetek, példák nyomán feltárulkozó sajátosságok elemzéseivel. A történeti tudat és a kulturális emlékezet eredendõen interdiszciplináris megközelítést igénylõ témaköreit közösen dolgozzák fel történészek, néprajzkutatók, szociológusok, kulturális antropológusok és mûvészettörténészek. Ennek a közös gondolkodásnak a célja, hogy mélyebben megérthessük és továbbgondolhassuk kapcsolatunkat a velünk élõ és továbbörökítendõ múlttal, múltjainkkal.

  

Részletes program

2007. november 2., péntek

08.00–10.00
Vendégeink fogadása és akkreditálása a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézetben (Zenta, Posta utca 18.)

10.00–11.00
Akkreditálás a Városháza oszlopcsarnokában (Zenta, Fõ tér 1.)

11.00–13.00
Köszöntõk és bevezetõ elõadások a zentai Városháza dísztermében

11.00
Hajnal Jenõnek, a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet igazgatójának, Juhász Attila zentai polgármesternek, Zenta Község elnökének, Józsa Lászlónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének, Szarka László történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete igazgatójának és Papp Richárd kulturális antropológusnak a köszöntõje.

11.20
A tanácskozást megnyitja Hámori József, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, egyetemi tanár, kutatóprofesszor A Kárpát-medencei magyar közösségek regionális identitása címû elõadásával.

12.00
Voigt Vilmos néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémiai doktor (ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest)
Van-e kulturális emlékezete a népnek?

12.40
Ózer Ágnes történész, múzeumi tanácsos (Újvidéki Városi Múzeum)
A vajdasági magyarság szellemi örökségének tudatformáló szerepe

13.00
Állófogadás a Városháza Andruskó Károly Termében

15.00–18.00
Szekcióülések a Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ székházában
(Zenta, Posta utca 18.)

Történeti szekció
1. rész - Régió: emlék és keret
Szekcióvezetõ: Szarka László

15.00
Göncz László
történész, igazgató (Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet, Lendva)
A magyarságtudat alakulása a Muravidéken

15.20
Ablonczy Balázs
történész (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
'A kikötõ alkonya' - Fiume és a fiumei magyarok a két világháború között

15.40
Bárdi Nándor
történész (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
Erdély mint közigazgatási probléma – Nemzetépítõ konstrukciók esete a társadalomtörténettel

Vita

16.15
Kávészünet

16.30
Vékás János
tudományos munkatárs (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
Vajdaság mint modell és emlék Jugoszlávia nélkül?

16.50
Pejin Attila
történész, muzeológus (Városi Múzeum, Zenta)
Lokális és/vagy nemzeti? – Történelmi tudathasadásaink és emlékezetkieséseink

17.10
Mák Ferenc
helytörténész (Óbecse–Budapest)
Gazdátlan történelem

17.30
Vita

  

Néprajzi szekció
1. rész – Nemzettudat és történelmi emlékezet
Szekcióvezetõ: Hoppál Mihály

15.00
Kósa László
néprajzkutató, tanszékvezetõ professzor, akadémikus (ELTE BTK Mûvelõdéstörténeti Tanszék, Budapest)
Felekezeti és nemzeti azonosságtudat kapcsolódása – A magyar protestáns példa

15.20
Bali János
néprajzkutató, egyetemi tanársegéd (ELTE BTK Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest)
Nemzettudat versus etnikai tudat a maradéki magyarok körében

15.40
Csorba Béla
néprajzkutató (Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszék, Újvidék)
Az 1944/1945-ös magyarirtás emlékezetének mitikus elemei

16.00
Vita

16.15
Kávészünet

16.30
Mohay Tamás néprajzkutató, tanszékvezetõ,fõállású egyetemi docens, kandidátus (ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest):
Zenta és Máriapócs: adalékok a képkultusz és a történeti emlékezet kapcsolatához

16.50
Hajnal Virág
kulturális antropológus (Zenta–Budapest)
Egy bácskai nagyapa meséi

17.10
Pozsony Ferenc
néprajzkutató, egyetemi tanár (Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár)
A moldvai csángó magyarok történeti tudatáról

17.30
Vita

  

Kulturális antropológiai–szociológiai szekció
1. rész – Etnikai identitás és kulturális emlékezet
Szekcióvezetõ: Voigt Vilmos

15.40
Bindorffer Györgyi
kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest):
Az oral history szerepe a történelmi tudat és a nemzetiségi emlékezet antropológiai kutatásában a magyarországi sváboknál

16.00
Vita

16.15
Kávészünet

16.30
Peti Lehel
néprajzkutató, tanársegéd (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged)
A kulturális emlékezet egyházi monopolizálása egy moldvai csángó településen

16.50
Kotics József
kulturális antropológus, egyetemi docens, tanszékvezetõ (Miskolci Egyetem BTK, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Miskolc)
Családtörténet és kulturális emlékezet – Gulág-narratívák

17.10
Papp Árpád
néprajzkutató, kulturális antropológus (Városi Múzeum, Szabadka)
A kocsmák városa – a város kocsmája – Életmód- és értékrendváltozás a polgárosodó Szabadkán

17.30
Vita

Mûvészet- és mûvelõdéstörténeti szekció
Mûvészet és mûvelõdés a kulturális emlékezet tükrében
Szekcióvezetõ: Káich Katalin

15.00
Káich Katalin mûvelõdéstörténész, dékán, egyetemi rendes tanár (Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar, Szabadka)
A Savoyai család és Saint-Simon herceg

15.20
Jakab Albert Zsolt
néprajzkutató (Kolozsvár)
1848–49 emlékezetének szervezése Kolozsváron

15.40
Németh Ferenc mûvelõdéstörténész, igazgató (Forum Könyvkiadó, Újvidék)
Pleitz Ferenc Pál (Franz Paul Pleitz) a kulturális emlékezet tükrében

16.00
Vita

16.15
Kávészünet

16.30
Keményfi Róbert
néprajzkutató, egyetemi docens (Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen)
Így védte Dobó Eger várát? – Történeti tudat kontra képi parafrázis

16.50
Raffai Judit
néprajzkutató (Városi Múzeum, Szabadka): Rózsa Sándor Ferenc Ferdinánddal Zentánál elûzte a törököket – Történelmi emlékezet a vajdasági népmesékben

17.10
Raffay Endre
mûvészettörténész (Zenta-Budapest):
A kulturális emlékezet mûvészettörténeti rekonstrukciói

17.30
Vita

19.00
Vacsora a Papuli étteremben

  

2007. november 3., szombat

07.00–08.00
Reggeli a Bolyai Kollégium éttermében 08.00–09.30 A zentai Városi Múzeum állandó tárlatának megtekintése

10.00–13.00
A szekcióülések folytatása

Történeti szekció
2. rész – A nemzeti tér történeti reprezentációi
Szekcióvezetõ: Pejin Attila

10.00
Hornyák Árpád
történész, egyetemi tanársegéd (Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék, Pécs
A magyar–jugoszláv kapcsolatok a két világháború között

10.20
Tóth Ágnes
történész, igazgatóhelyettes (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után

10.40
A. Sajti Enikõ
történész, egyetemi tanár, akadémiai doktor (SZTE BTK Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged)
Bûntudat és gyõztes fölény: a magyar–jugoszláv kapcsolatok formálódása (1945–1947)

11.00
Vita

11.15
Kávészünet

11.30
Ilyés Zoltán
geográfus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A hungarustudat történeti komponensei a mecenzéfi németeknél

11.50
Eiler Ferenc
történész (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
A történeti Magyarország németségének kisebbségpolitikai stratégiái 1918 után

12.10
Szarka László történész, igazgató (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
Vármegye, 'kerület', kanton – A felvidéki identitásörökség Szlovákiában

12.30
Vita

Néprajzi szekció
2. rész: Népi kultúra - nemzeti emlékezet
Szekcióvezetõ: Bartha Elek

10.00
Hoppál Mihály
néprajzkutató, igazgató (MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest)
Hiedelemrendszer és történelmi tudat

10.20
Beszédes Valéria
néprajzkutató (Községközi Mûemlékvédelmi Intézet, Szabadka)
A kõkecskétõl a tapsikolt földekig

10.40
Nagy Abonyi Ágnes
néprajzkutató (Városi Múzeum, Zenta)
Egy felsõhegyi adatközlõ azonosságtudata

11.00
Vita

11.15
Kávészünet

11.30
Silling István
néprajzkutató, egyetemi tanár (Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar, Szabadka)
A nyugat-bácskai szakrális kisemlékek identitásjellege

11.50
Szõke Anna
néprajzkutató (Kishegyes)
A nemzeti identitás szakrális térbe helyezése

12.10
Szûgyi Ferenc
néprajzkutató (Történelmi Levéltár, Zenta)
Az Aracsi Pusztatemplom mint a magyar nemzeti identitás jelképe

12.30
Vita

  

Kulturális antropológiai–szociológiai szekció
2. rész: Kultúra és emlékezet
Szekcióvezetõ: Kotics József

10.00
A. Gergely András
kulturális antropológus, tudományos fõmunkatárs, az Etnoregionális Kutatóközpont vezetõje (MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest)
Politikai antropológiai megközelítések a kulturális emlékezet kutatásában

10.20
Bakó Boglárka
kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
'A cigányok ideje' – Egy romániai cigány közösség és a kommunizmus

10.40
Biczó Gábor
kulturális antropológus, egyetemi docens (Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Miskolc)
A 'hagyomány' rehabilitációja mint lokális identitás kulcsa a kárpát-medencei a szórványközösségekben

11.00
Vita

11.15
Kávészünet

11.30
Feischmidt Margit
kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
Az emlékezetpolitika lehetõségei és korlátai – Az aradi nemzeti emlékhely mint a megbékélés szimbóluma

11.50
Papp Richárd
kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
A rituális emlékezet kulturális antropológiai példák tükrében

12.10
Vita

13.00
Ebéd a Bolyai Kollégium éttermében

15.00–17.00
Plenáris ülés

15.00
A szekciók munkájának értékelõ ismertetése, hozzászólások

16.30
A konferencia berekesztése

17.00
Filmvetítések

19.00
Vacsora a Bolyai Kollégium éttermében

20.00
Filmvetítések

  

2007. november 4., vasárnap

07.30–16.00
Nyugat-bácskai kirándulás

07.00
Reggeli a Bolyai Kollégium éttermében 5

07.30
A kollégium elõl autóbusz indul Zomborba

09.00
Zombor (az egykori vármegyeháza és a karmeliták templomának megtekintése)

10.40
A bácsi vár meglátogatása

11.30
Rövid látogatás a boðani ortodox barokk kolostorban

12.00
Pihenõ a doroszlói Szent Kútnál

13.00
Ebéd Bácskertesen, majd rövid séta a faluban (tájház, Szent Anna-templom)

14.30
Visszaindulás Zentára

16.00 Mikrobuszok indulnak a szegedi vasútállomásra.

  

Rendezvényünk támogatói:
a Magyar Nemzeti Tanács,
a Szülõföld Alap,
Zenta Község Önkormányzata