Radikalizmus és szociális elégedetlenség 1918 - 1939 - Medzi sociálnym a politickým radikalizmom (1918 - 1939)

 HISTORICKÝ ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED  

Vás pozýva  na vedeckú konferenciu

Medzi sociálnym a politickým radikalizmom (1918 - 1939)

9.30 ‐ 10.00 Prezentácia účastníkov

10.00 – 10.20 Privítanie účastníkov  Úvodné slovo (Slavomír Michálek, riaditeľ Historického ústavu SAV)

10.20 — 12.00   1. BLOK PODOBY RADIKALIZMU NA PRAHU MEDZIVOJNOVÉHO OBDOBIA

„Zelené kádry“ jako radikální alternativa pro venkov 1917‐1923  Jakub Beneš (University of Birmingham)

Radikalizace socialistické mládeže v českých zemích 1907‐1920 jako generační fenomén  Lukáš Fasora (Masarykova univerzita, Brno)

Repatrianti do Československa v pasci radikalizmu Miroslav Lacko (Ústav politologie, Univerzita Karlova Praha)  

DISKUSIA 

12.00 — 13.00  Prestávka: obed, káva

13.00 — 14.00   2. BLOK KRAJNÉ ALTERNATÍVY

Ex oriente lux? SSSR jako idealizovaný vzor řešení sociálních problémů meziválečné československé společnosti Jan Lomíček (Univerzita Karlova; Národní muzeum, Praha)

Fašistický korporatívny štát ako „spása“ v kríze a alternatíva k liberálnej demokracii. Ideológia Národnej obce fašistickej  a jej ohlas na Slovensku Jakub Drábik (Univerzita Karlova, Praha) DISKUSIA 

14.00 — 15.00   3. BLOK MEDZI ŽIVELNÝM ANTISEMITIZMOM A PRAVICOVÝM RADIKALIZMOM

Rabovačky v závere prvej svetovej vojny a ich sociálny a poli‐tický ohlas na medzivojnovom Slovensku Miloslav Szabó (Vienna Wiesenthal Inst. for Holocaust Studies)

Slovensko Slovákom! Politický pravicový radikalizmus a židov‐ská menšina Ivica Bumová (Univezita Komenského, Bratislava) DISKUSIA

15.00 — 15.10  Prestávka: káva

15.10 — 16.40   4. BLOK ZAMESTNANÍ A NEZAMESTNANÍ MEDZI SOCIÁLNYM KATOLICIZMOM A RADIKÁLNYM SOCIALIZMOM

Sociálny katolicizmus a artikulácia sociálnej nespokojnosti   v katolíckom prostredí Jakub Štofaník (Univerzita Karlova, Praha; Max Planck Institu‐te for Social Anthropology, Halle)

Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii Milan Katuninec (Trnavská univerzita)

KSČ ve 30. letech jako strana nezaměstnaných? Jakub Rákosník (Univerzita Karlova, Praha) 

DISKUSIA

9.00 — 10.30    5. BLOK Z REAKCIÍ ŠTÁTU A SAMOSPRÁV NA KRÍZOVÉ JAVY

Veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov a jej dopad na obyvateľstvo na Slovensku. Prípad Bratislavy Alena Bartlová (Historický ústav SAV, Bratislava)

Premeny osvety a ľudovýchovy sociálne slabých vrstiev spo‐ločnosti pod vplyvom Veľkej hospodárskej krízy Martina Orosová (Pamiatkový úrad SR Bratislava)

Otázky sociálneho bývania na Slovensku počas 1. ČSR Linda Osyková (Historický ústav SAV, Bratislava)

DISKUSIA

10.30 — 10.40  Prestávka: káva

10.40 — 12.10   6. BLOK NESPOKOJNOSŤ "ELITNÝCH" SKUPÍN

Problematika sociálneho postavenia vysokoškolského študent‐stva na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia – Formy a mož‐nosti jej riešenia a odraz vo verejnom diskurze Tomáš Černák  Sociálne postavenie učiteľov na Slovensku počas prvej ČSR Ľubica Kázmerová (Historický ústav SAV, Bratislava)

Sociálna nespokojnosť mestskej elity a jej artikulácia v politickom diskurze prešovských lokálnych strán 1918–1938 Veronika Gayer (Maďarská akadémia vied, Budapešť)

DISKUSIA

12.10 — 13.20  Prestávka: obed, káva

13.20 — 14.20   7. BLOK ŠIROKÝ SVIATOK, ŠIROKÝ ŽÁNER

Artikulace sociální nespokojenosti v meziválečném Česko‐slovensku v rámci oslav Svátku práce Pavel Horák (Masarykův ústav; Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)

Politický katechizmus a jeho funkcia v politizácii najniž‐ších vrstiev a artikulácii sociálnej nespokojnosti Juraj Benko (Historický ústav SAV, Bratislava) Strana, láska, rodina. K československej stope vyslanca Arosieva Marína Zavacká (Historický ústav SAV, Bratislava)  

14.20 SÚHRNNÁ DISKUSIA A SLOVO NA ZÁVER        

Štvrtok, 4. júna Streda, 3. júna

Info: benkojur@gmail.com, Linda.Osykova@savba.sk Bratislava, 3. ‐ 4. júna 2015 Historický ústav SAV, Klemensova 19 5. posch. (podkrovie) Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slo‐vensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdo‐biach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialis‐tického a komunistického hnutia (1918 ‐ 1939)