Oktatás határhelyzetben - Neveléstudományi konferencia Nagyváradon, 2016. március 4-én

OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN

Neveléstudományi konferencia Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék

Nagyvárad, 2016. március 4.

PROGRAM

8.00–9.00: REGISZTRÁCIÓ

9.00 – 9.30: MEGNYITÓ (Bartók terem)

9.30 – 10.00: PLENÁRIS ELŐADÁS (Bartók terem)

PUSZTAI GABRIELLA: Az egyházi intézmények hozzájárulása az oktatási rendszerek teljesítményéhez

10.00 – 10.15: SZÜNET

10.15 – 11.30: PÁRHUZAMOS SZEKCIÓELŐADÁSOK

11.30-11.45: SZÜNET

11.45 – 13.00: PÁRHUZAMOS SZEKCIÓELŐADÁSOK

13.00-14.00: EBÉDSZÜNET

14.00 – 14.30: PLENÁRIS ELŐADÁS (Bartók terem)

BALÁZS GÉZA: Az emberi viselkedéskomplexum és a kommunikáció. A humán etológia és a nyelvészet kapcsolata

14.30 – 14.45: SZÜNET

14.45 – 16.15: PÁRHUZAMOS SZEKCIÓELŐADÁSOK

16.15 – 16.30: SZÜNET

16.30 – 17.45: PÁRHUZAMOS SZEKCIÓELŐADÁSOK

17.45 – 18.00: ÉRTÉKELÉS, KONFERENCIAZÁRÁS (Bartók terem)

OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN 2016

RÉSZLETES PROGRAM

9.30 – 10.00: PLENÁRIS ELŐADÁS (Bartók terem)

PUSZTAI GABRIELLA: Az egyházi intézmények hozzájárulása az oktatási rendszerek teljesítményéhez

10.15 – 11.30: SZEKCIÓELŐADÁSOK

Alternatívák az oktatásban 1.

Elnök: Buda András

BARNUCZ NÓRA – LABANCZ IMRE: Az IKT-eszközök szerepe a felsőoktatásban

BUDA ANDRÁS: Tanítás az online-offline határán

CZÉKMÁN BALÁZS – AKNAI DÓRA ORSOLYA – FEHÉR PÉTER: Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségével

FEHÉR PÉTER – BÁTFAI ERIKA: E-könyvek és elektronikus szövegek az oktatásban

HEGYESI FRANCISKA – KÁRTYÁS GYULA: Az oktatás megújítása online elemekkel

Személyiség és társadalom 1.

Elnök: Bartha Krisztina

RÁKÓ ERZSÉBET: A szociálpedagógusok képzése és alkalmazásának lehetőségei Magyarországon

SZŰCS ENIKŐ: Szociális szakemberképzés helyzete

FIGULA ERIKA – PAUWLIK ZSUZSA ORSIKA – KÖREI LÁSZLÓ: Stressz és konfliktuskezelés a bölcsődei szakemberképzésben

PORNÓI IMRE: A szociális pedagógia és munka gondolata s gyakorlata a XX. századi Magyarországon a századfordulót követően

BELÉNYI EMESE: A szociális segítő szakmák lehetőségei a nemzeti kisebbségi helyzetű siket fiatalok identitástudatának megőrzésében

A művészeti oktatás jelenkori perspektívái 1.

Elnök: Horváth Gizella

HORVÁTH GIZELLA: Esztétikai nevelés – mi végre?

TAMUSNÉ MOLNÁR VIKTÓRIA: A művészeti nevelés kérdései Karácsony Sándor életművében

BRUGÓS ANIKÓ: Egy énekkar múltja, jelene és jövője

SZ. FODOR ADRIENNE: A kóruséneklés szerepe a különböző zenepedagógiai koncepciókban

TOKODI GÁBOR: Reneszánsz lantdarabok a modern gitár pedagógiájában

11.30-11.45: SZÜNET

11.45 – 13.00: SZEKCIÓELŐADÁSOK

Nevelésfilozófia

Elnök: Magyari Sára

MAGYARI SÁRA: A fegyelem képe a romániai magyar oktatásban

KISS LAJOS ANDRÁS: A racionális tekintélytől az életszeretetig. Erich Fromm humanista etikájának pedagógiai implikációi

FODOR LÁSZLÓ: Az iskolai intézmény humanizáltsága

JENEI TERÉZ: „Mesék az elfogadásról”

KÖREI LÁSZLÓ: A politikai szocializáció és a társadalmi működés logikájának megjelenése az oktatásban

OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN 2016

Személyiség és társadalom 2.

Elnök: Veressné Gönczi Ibolya

TAKÁCS TAMARA: Életutak a gyermekvédelemből

KÁTAINÉ LUSZTIG ILONA KLÁRA: Gyermekvédelem Magyarországon – a nevelőszülői gondozás tükrében

SZÁNTÓ ILDIKÓ: A gyermekvédelem szerepe a gyermekbántalmazás megelőzésében, helyzetjelentés a Bihar megyei esetek tükrében

BEREI EMESE BEÁTA: Gyermekvédelmi gondoskodásban élő, romániai magyar tanulók támogatása a jogszabályok és a Bihar megyei civil szervezetek tükrében

HANYEC DEBELKA MÁRIA: A fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi beilleszkedését elősegítő oktatási és szociális intézményi háttér fejlesztésének lehetőségei Bihar megyében

Pedagógusképzés, -továbbképzés, pedagóguskutatások 1.

Elnök: Stark Gabriella Mária

HOLLÓSI HAJNALKA ZSUZSANNA: Kik és miért tanulnak a Nyíregyházi Egyetemen?

DUSA ÁGNES RÉKA: Külföldi tanulás határhelyzetben. Partiumi pedagógushallgatók részvétele a nemzetközi hallgatói mobilitásban

DOMJÁN M. KATALIN: A tanár személyisége

GACSÁLYI VIKTÓRIA – ALMÁSSY ZSUZSANNA – PAPP GÁBOR – PÉTER-SZARKA SZILVIA: Pozitív pszichológiai konstruktumok, kiemelten a proaktív coping vizsgálata tanárszakos hallgatók körében

STARK GABRIELLA MÁRIA: PADI-s tanulási útvonalak

13.00-14.00: EBÉDSZÜNET

14.00 – 14.30: PLENÁRIS ELŐADÁS

BALÁZS GÉZA: Az emberi viselkedéskomplexum és a kommunikáció. A humán etológia és a nyelvészet kapcsolata

14.30 – 14.45: SZÜNET

14.45 – 16.15: SZEKCIÓELŐADÁSOK

Pedagógusképzés, -továbbképzés, pedagóguskutatások 2.

Elnök: Fodor László

GELENCSÉRNÉ BAKÓ MÁRTA: A (gyógy)pedagógus képzésben megjelenő integrációs lehetőségek a szakpedagógiai gyakorlat folyamatában

SZATMÁRI ÁGNES – ALMÁSSY ZSUZSANNA: A pedagógusképzés új perspektívája: a csecsemő- és kisgyermeknevelők és képzésük legújabb aspektusai

DRÁVICZKI SÁNDOR: A magyarnyelv-oktatás alakulása az 1867-1918 közötti időszakban a magyarországi nem magyar és vegyes tanítási nyelvű tanítóképzőkben

KISSNÉ DR. RUSVAI JULIANNA: Óvónőképzés a nyíregyházi Kálvineumban

JENEINÉ NOVÁK ERZSÉBET: Pedagógus-továbbképzési programok a magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű tanulók beilleszkedésének elősegítésére

KOVÁCSNÉ DURÓ ANDREA: Tanárjelöltek és gyakorló tanárok értékelési nézetei

A művészeti oktatás jelenkori perspektívái 2.

Elnök: Hausmann Alice

SZŰCS TÍMEA: Az alapfokú művészetoktatás jelenkori tendenciái

HAUSMANN ALICE: Perspektíva vagy zsákutca? A romániai zeneoktatás aktuális problémái a közoktatásban

OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN 2016

HÉJJA BELLA: Családi háttér egy zeneművészeti szakközépiskola tükrében

MOLNÁR ÁGNES: Az ének-zene oktatás jelenkora és annak pozitív hatásai saját tanítási gyakorlatomban

VÁRADI JUDIT: A zenehallgatás élménye

Kétnyelvűség és nyelvi szocializáció, Oktatás és kisebbségi nyelvhasználat

Elnök: Tódor Erika

BÁN PIROSKA: Ablak Magyarországra! A külföldi országokból érkező, magyar nemzetiségű tanulók készség- és képességfejlesztése az Eötvös Gyakorlóiskolában

BARTHA KRISZTINA: A beszédhang-differenciálás részképessége kétnyelvű alsó tagozatos gyermekeknél

TÓDOR ERIKA MÁRIA: Nyelvi énkép és nyelvi tájkép. Avagy a kutatás és újítás (innováció) párbeszédének lehetőségei a tanórai munkában

FÓNAI MIHÁLY – BARNUCZ NÓRA: Osztálytermi inklúzió és integráció

LÉVAI ATTILA: Oktatás kettős kisebbségi létben - nyelvi és hitéleti képzések tekintetében

16.15 – 16.30: SZÜNET

16.30 – 17.45: SZEKCIÓELŐADÁSOK

Pedagógusképzés, -továbbképzés, pedagóguskutatások 3.

Elnök: Bordás Andrea

KOMÁROMI ISTVÁN: Kutatómunka és kutatótanári tevékenység, mint új elem és lehetőség a pedagógus életpályarendszerben az általános- és középiskolában Magyarországon

MENYHÁRT ÁGOTA: Tanulói motiváció és a tanári értékek, szerepek, módszerek megvalósulása a szakképzésben

MANDEL KINGA MAGDOLNA: Ellenállás a változással szemben. Az oktatás „elszenvedőinek” válasza egy hirtelen jött reformra

MORVAI TÜNDE: Az új szlovákiai magyar pedagógusgeneráció

BORDÁS ANDREA: Polifónia tükörcserepekben – pedagógusok hangjai a szakmai fejlődésről

Szakmódszertani kutatások

Elnök: Debrenti Edith

DEBRENTI EDITH – SITKUNÉ GÖRÖMBEI CECÍLIA: Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata

HUSZTI ANETT: A felsőoktatásba belépő hallgatók természettudományos problémamegoldásának módszertani háttérvizsgálata

SARKA LAJOS: Szeretem! - Nem szeretem! A kémiatanárok lehetőségei a kémia megszerettetésére

KAPOSI JÓZSEF: A képességfejlesztő feladatok és a történelmi gondolkodás fejlesztése

ALMÁSSY ZSUZSANNA – GYURCSÓ MARIANNA – KISS SÁRA – ALBERTH MÁRTA: Gyermekkori egészségfejlesztés: fejlődési szempontok és egy komplex iskolai program bemutatása

Alternatívák az oktatásban 2.

Elnök: Pásztor Rita Gizella

MOLNÁR GYÖRGY – SZŰTS ZOLTÁN: Közösségi média használati attitűdök a felsőoktatás bázisán

NAGY ÁGOTA: Az interkulturális kommunikáció oktatása a bölcsészképzésben

TANKÓ VERONICA-ZITA: Romániai tankönyvreform – A román nyelv oktatásának új lehetőségei?

INÁNTSY PAP ÁGNES: Az iskolaválasztási preferenciák hátterében álló társadalmi változók bemutatása a Görögkatolikus Egyház által fenntartott oktatási rendszerben

PÁSZTOR RITA GIZELLA: Az érmelléki magyar tanulók pályavásztási aspirációi

17.45 – 18.00: KONFERENCIAZÁRÁS