Megjelent Marchut Réka: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban (1920–1931) c. kötete

Megjelent Marchut Réka: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban (1920–1931) c. kötete

A magyar–román diplomáciai kapcsolatokban nem két egyenrangú állam képviselői tárgyaltak egymással, hanem egy a status quót elfogadni nem akaró és tudó vesztes kisállam, valamint egy a status quo fenntartásában érdekelt győztes középállam diplomáciai küzdelmeiről volt szó. A magyar–román diplomáciai kapcsolatokban nem két egyenrangú állam képviselői tárgyaltak egymással, hanem egy a status quót elfogadni nem akaró és tudó vesztes kisállam, valamint egy a status quo fenntartásában érdekelt győztes középállam diplomáciai küzdelmeiről volt szó. A 19. század elejétől a magyar–román viszony alapkérdése a soknemzetiségű Erdély kizárólagos birtoklásáért folytatott küzdelem volt, így a két világháború közötti időszakban a két állam kapcsolatának domináns elemét a kisebbségi ügyek mellett Erdély hovatartozásának kérdése jelentette. Ilyen helyzetben a megegyezésre, a kompromisszumkeresésre vajmi kevés esély lehetett.Jelen kötet diplomáciatörténeti munka, melynek célja, hogy politikatörténeti aspektusból mutassa be Magyarország és Románia diplomáciai kapcsolatait és abban a kisebbségi kérdés megjelenését 1920 és 1931 között. A téma horizontját természetesen a nemzetközi politika alakulása adja, és ebbe helyezzük el a két ország, Magyarország és Románia közötti bilaterális diplomáciai kapcsolatokat.A forráskiadvány 218 válogatott forrást tartalmaz budapesti, bukaresti és berlini külügyi levéltárakból/iratokból. A válogatás elsődleges szempontja volt, hogy a források minél átfogóbb képet adjanak a tárgyalt kérdésekről.

TARTALOM/CUPRINS

Előszó

Köszönetnyilvánítás

Bevezetés
Szerkesztési alapelvek
Historiográfiai előzmények
A magyar–román diplomáciai kapcsolatok keretei
és kulcskérdései az 1920-as években
A magyar és a román külpolitika személyi adottságai
A magyar–román viszony a nemzetközi erőtérben
A magyar–román diplomáciai kapcsolatok kulcskérdései
Agrárreform – telepesek – optánsügy
A konkordátumügy
Az Országos Magyar Párt stratégiái a romániai politikai életben
A Szent László Társulat ingatlanainak ügye
Összegzés

DOKUMENTUMOK

Mellékletek

Dokumentumok jegyzéke (magyarul és románul)

Bibliográfia
Személynévmutató
Tárgymutató
Summary/Rezumat

A könyv megrendelhető a kiadó honlapján: ITT.