Megjelent a REGIO 2022/2. száma

Megjelent a REGIO 2022/2. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

TARTALOMJEGYZÉK

Az iskola nem sziget

Papp Z. Attila: Reziliencia távolról és közelről, 5-11  

Németh Szilvia: Hántód: iskolaotthon vagy tanulószoba? A korai osztályba sorolás hatása a tanulói életútra, 12-40

Papp Z. Attila: Közösségi és iskolai reziliencia hiánya: siker és sikertelenség együttjárása Atelepen, 41-66

Neumann Eszter: Az iskolai és a családi értékrend konfliktusában felőrlődő iskola. Esettanulmány a szatmárpópai iskoláról, 67-92.

Zolnay János: Oktatási kvázi piac és kistérség: esettanulmány Köményről, 93-115.

Székelyek az elmúlt jelenben

Hermann Gusztáv Mihály: Hit által teremtett székely múlt, 116-139.

Kovács Eszter: Etnicitás az idegenvezetésben. Székelyföldi idegenvezetők narratívái, 140-176.

Műhely

Gadó János: Miért a HITközség? A magyar zsidók vallási alapú képviseletének tartósságáról, 177-191.

Kritika

Erdélyi Mátyás: A magyar közigazgatás végnapjai a hatalomváltás utáni Fiumében: drágaság, élelmiszerhiány és az olasz uralom

Ordasi Ágnes (szerk.): Egan Lajos naplója. Impériumváltások Fiumében a kormányzóhelyettes szemével (1918–1920). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2019. 376 oldal.

Magyarosi Sándor: Nagysármás: egy el nem rendelt tömeggyilkosság története

Kovács Szabolcs: A nagysármási zsidók meggyilkolása (1944. szeptember 16–17.) Magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában. Budapest: Clio Intézet, 2021. Clio Kötetek 4.

Bartha Ákos: Most múlik pontosan

Miniszter a frontvonalban. Zsindely Ferenc naplója,
1941. február 25. – 1946. március 9. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szekér Nóra. Budapest – Pécs: ÁBTL – Kronosz, 2021. 796 oldal.

Csepeli György: Belül és kívül

Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont ‒ Argumentum, 2020. 367 oldal

Kovách Imre (szerk.): Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban. Budapest: Argumentum ‒ Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2020. 432 oldal.

A. Gergely András: Elbeszélt etnicitás I. Olvasatok könyvszemle helyett

Kocsis Aranka: Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén. Pozsony: Kalligram, 2011. 141 oldal

Kovai Cecília A cigány–magyar különbségtétel és a rokonság. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2017. 257 oldal

Departure and Arrival. Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. Szerk. Bata Timea – Jakab Albert Zsolt, L’Harmattan Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum, Budapest Cluj-Napoca, 2019., 246 oldal, Kriza Books No. 46.

Kovács András – Barna Ildikó: Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei. Budapest: 2018, 226 oldal

Magyarok Romániában. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. Szerk. Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Éger György, Kolozsvár: Kriterion – EME, 2020, 354 oldal

Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Pozsony: Kalligram, 2015, 337 oldal