Impériumváltás a Vajdaságban (1944)

 

"1944 végén, 1945 elsõ hónapjaiban erõszak és kegyetlenkedés hulláma söpört végig a délvidéki falvakon és városokon. A történetírásban "a magyarok elleni partizán megtorlás" vagy a "még hidegebb napok" név alatt ismert eseménysorozat nem volt más, mint közönséges népirtás. A történteket évtizedeken át mély hallgatás övezte. A tényeket vagy elhallgatták, vagy eufemisztikusan és leegyszerûsítve "a magyarok elleni kilengéseknek" bélyegezték ezeket. Bár a magyarországi és szerbiai történészek és kutatók egy része foglalkozott a témával, azonban nem mindig jutottak a megfelelõ publikálási lehetõségekhez.
Az 1990-es évektõl kezdõdõen a helyzet némileg megváltozott, egyre többet tudtunk meg a vérengzések politikai hátterérõl, a döntési mechanizmusokról, azonban az egyik legfontosabb tisztázásra váró kérdés: az áldozatok számára vonatkozóan mind a mai napig megválaszolatlan maradt. Ezzel kapcsolatban több elmélet is született, sõt bizonyos mértékú "számháború" zajlik a szakmán belül, de amíg az illetékes szerb levéltárak nem nyílnak meg a történészek, kutatók elõtt, amíg nem lesz módunk a tudományos és kritikus szempontokat figyelembe véve az ott tárolt forrásanyagot feldolgozni, addig az áldozatok számáról nem lehet felelõsségteljesen nyilatkozni. Ugyanakkor érdemes elmerengeni az emberiség akkori helyzetén, s azon, hogy miféle ideológia jegyében, s zászlaja alatt követték el a borzalmas tetteket.

Szomorú tény, hogy a 65 évvel ezelõtti véres eseménysorozat - mely árnyékot vetett a két nagy történelmi múlttal rendelkezõ nemzet viszonyára - alig, vagy egyáltalán nem kap helyet a mai magyar oktatásban. Az igazságot - bármennyire fáj is - ki kell mondani. Az igazság nem állhat meg az amúgy is egyre átjárhatóbb országhatáron.
Jelen kötet anyaga a 2009. október 15-én Zentán elhangzott elõadásokból áll. A konferencia szervezõit: a Csongrád Megyei és a Zentai Történelmi Levéltárat az a cél vezérelte, hogy elõsegítse a kutatásokat, valamint ismertesse a legújabb eredményeket. A kötetet elsõsorban a fiatal generációnak szánjuk, hisz tudniuk kell, hogy a történelmet nem tudjuk megváltoztatni, a múltat nem felejthetjük el, de a mi kezünkben van a közös és békés jövõ biztosítása a következõ nemzedékeknek."

(Szerkesztõk)


 

Tartalomjegyzék

BEVEZETÕ

PREDGOVOR

A. SAJTI ENIKÕ: A magyarok elleni partizán megtorlás a Délvidéken: a történetírás eredményei és kérdõjelei

ENIKÕ A. SAJTI: Partizanska odmazda protiv Madara u vojvodini: rezultati i upitnici istoriografije

ZORÁN JANJETOVIC: A magyarok helyzete a Vajdaságban a második világháború után

ZORÁN JANJETOVIC: Polozaj Madara a Vojvodini na kraju Drugog svetskog rata i njegovi uzroci

MOLNÁR TIBOR: A zentai Népfelszabadító Bizottság tevékenysége 1944 októberében

 • A hatalomváltás elõzményei
 • A hatalomátvétel: a Népfelszabadító Bizottság tevékenysége 1944. október 8-tól a katonai közigazgatás bevezetéséig
 • A Népfelszabadító Bizottság a katonai közigazgatás idõszakában (1944. október 20-31.)
 • A Népfelszabadító Bizottság 1944. október 31-ei jelentése
 • Összefoglaló: a zentai Népfelszabadító Bizottság 1944 októberében
 • Levéltári források
 • Felhasznált irodalom

TIBOR MOLNÁR: Delovanje senéanskog Narodnooslobodilackog odbora u oktobru 1944. godine

 • Uvertira u promenu vlasti
 • Preuzimanje vlasti: delatnost Narodnooslobodilackog odbora od 8. oktobra 1944. do zavodenja vojne uprave
 • Narodnooslobodilaéki odbor za vreme vojne uprave (20-31. oktobar 1944.)
 • Izvestaj Naodnooslobodilackog odbora od 31. oktobra 1944
 • Rezime: senéanski Narodnooslobodilaéki odbor oktobra 1944
 • Arhivski izvori
 • Koriséena literatura

PÁL TIBOR: Az igazság útján. Az 1941-tõl 1948-ig tartó idõszakban történt események valósághû feltárására alakult tartományi tényfeltáró bizottság munkájáról

 • A valósághû tényfeltáró bizottság munkájáról
 • A Tényfeltáró Bizottság adatai

TIBOR PÁL: Na putu istine. O radu pokrajinskog anketnog odbora za utvrdivanje istine o dogadajima u periodu od 1941. do 1948. godine

 • O radu Anketnog odbora za utvrdivanje istine
 • Podaci Anketnog odbora za utvrdivanje istine

SLOBODAN BJELICA: A kommunista hatalom és a nemzetiségi kérdés Vajdaságban a második világháború utáni elsõ években

SLOBODAN BJELICA: Komunisticka vlast i nacionalno pitanje u Vojvodini prvih godina vakon Drugog svetskog rata

MEZEI ZSUZSANNA: Rendszerváltás a vajdaságban 1944/45-ben a vajdasági levéltár fondjainak tükrében

 • Bevezetõ

ZUZANA MEZEI: Fondovi Arhiva Vojvodine u veti sa promenama rezima u Vojvodini 1944/45. godine

 • Uvodna rec

TARTALOM