Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában, 1944-1949.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

I. BEVEZETÕ

Szarka László: A kollektív bûnösség elve a szlovákiai magyar kisebbséget sújtó jogszabályokban 1944 és 1949 között

II. DOKUMENTUMOK

A. Kassai kormányprogram

1. Az új csehszlovák kormány, a csehek és szlovákok Nemzeti Frontja kormányának programja, Kassa, 1945. április 5.

B. Nemzetközi dokumentumok

2. Fegyverszüneti egyezmény a Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságok,az Egyesült Brit Királyság és Észak-Írország, az Amerikai Egyesült Államok, illetve Magyarország között, Moszkva, 1945. január 20.

3. A potsdami értekezlet határozatai. Jelentés a berlini hármas értekezletrõl (Részletek) Berlin, 1945. augusztus 2.

4. A csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény, Budapest, 1946. február 27.

5. A Magyar Köztársasággal megkötött békeszerzõdés (Részletek) Párizs, 1947. február 10.

6. A Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság Csorbatói Jegyzõkönyve egyes függõben lévõ pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában, Csorbató, 1949. július 25.

C. Edvard Beneš köztársasági elnök dekrétumai

7. A köztársasági elnök 1945. évi 5. számú dekrétuma az elnyomás idején kötött egyes vagyonjogi ügyletek érvénytelenségérõl, továbbá a németek, magyarok, az árulók, a kollaboránsok, valamint egyes szervezetek és intézetek vagyonának nemzeti gondnokság alá helyezésérõl, Prága, 1945. május 19.

8. A köztársasági elnök 1945. évi 12. számú dekrétuma a németek, a magyarok, valamint a cseh és a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezõgazdasági vagyonának elkobozásáról és sürgõs elosztásáról, Prága, 1945. június 21.

9. A köztársasági elnök 1945. évi 16. számú dekrétuma a náci bûnösök, árulók és segítõik megbüntetésérõl, valamint a rendkívüli népbíróságokról, Prága, 1945. június 19.

10. A köztársasági elnök 1945. évi 27. számú dekrétuma a belsõ telepítés egységes igazgatásáról, Prága 1945. július 17.

11. A köztársasági elnök 1945. évi 28. számú dekrétuma a németek, a magyarok és az állam más ellenségei mezõgazdasági földjének cseh, szlovák, valamint más szláv földmûvesekkel való betelepítésérõl, Prága, 1945. július 20.

12. A köztársasági elnök 1945. évi 33. számú alkotmánydekrétuma a német és a magyar nemzetiségû személyek csehszlovák állampolgárságának rendezésérõl, Prága, 1945. augusztus 2.

13. A köztársasági elnök 1945. évi 60. számú dekrétuma a Csehszlovák Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Kárpátaljáról megkötött megállapodásról, Prága, 1945. augusztus 24.

14. A köztársasági elnök 1945. évi 71. számú dekrétuma a csehszlovák állampolgárságukat elveszített személyek munkakötelezettségérõl, Prága, 1945. szeptember 19.

15. A köztársasági elnök 1945. évi 81. számú dekrétuma az egyesületek ügyében hozott intézkedésekrõl, Prága, 1945. szeptember 25.

16. A köztársasági elnök 1945. évi 88. számú dekrétuma az általános munkakötelezettségrõl, Prága, 1945. október 1.

17. A köztársasági elnök 1945. évi 108. számú dekrétuma az ellenséges vagyon elkobzásáról és a nemzeti újjáépítési alapokról, Prága, 1945. október 25.

18. A köztársasági elnök 1945. évi 137. számú alkotmánydekrétuma az állami szempontból megbízhatatlan személyek forradalmi idõszakban történõ õrizetbe vételérõl, Prága, 1945. október 27.

D. Törvények

19. Az elnöki dekrétumok törvényerõre emelésérõl szóló 1946. évi 57. számú alkotmánytörvény, Prága 1946. március 28.

20. A németek, a magyarok, az árulók és segítõik munkáltatói (tanulmányi) jogviszonyáról szóló 1946. évi 83. számú törvény, Prága, 1946. április 11.

21. A csehek és szlovák szabadságának helyreállítását célzó cselekmények jogszerûségérõl szóló 1946. évi 115. számú törvény, Prága 1946. május 8.

22. A magyar nemzetiségû személyek állampolgárságáról szóló 1948. évi 245. számú törvény, Prága, október 25.

E. A Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei

23. A Szlovák Nemzeti Tanács 1944. évi 6. számú rendelete a német és a magyar nemzeti kisebbség oktatásügyének és istentiszteleti nyelvének rendezésérõl, Pozsony, 1944. szeptember 5.

24. A Szlovák Nemzeti Tanács Elnökségének 1945. évi 4. számú rendelete a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezõgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan szétosztásáról, Kassa, 1945. február 27.

25. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 33. számú rendelete a fasiszta bûnösök, megszállók, az árulók és kollaboránsok megbüntetésérõl és a népbíróság létesítésérõl, Pozsony, 1945. május 15.

26. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 44. számú rendelete az állami- és közalkalmazottak szolgálati viszonyának rendezésérõl, Pozsony, 1945. május 25.

27. A Szlovák Nemzeti Tanácsnak a vagyon nemzeti gondokság alá helyezésérõl szóló 1945. évi 50. számú rendelete, Pozsony, 1945. június 5.

28. A Szlovák Nemzeti Tanácsnak az egyesületek feloszlatásáról és alapításáról szóló 1945. évi 51. számú rendelete, Pozsony, 1945. május 25.

29. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 69. számú rendelete az állami szempontból megbízhatatlan személyek magánalkalmazotti jogviszonyból való elbocsátásáról, Pozsony, 1945. július 3.

30. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 99. számú rendelete az állami és közalkalmazottak
szolgálati viszonyának rendezésérõl, Pozsony, 1945. augusztus 23.

31. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 104. számú rendelete a németek, magyarok, árulók és a szlovák nemzet ellenségeinek vagyonelkobzásáról, mezõgazdasági vagyontárgyai gyorsított szétosztásáról, Pozsony, 1945. augusztus 23.

32. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 105. számú rendelete a munkatáborok létrehozásáról Pozsony, 1945. augusztus 23.

33. A Szlovák Nemzeti Tanács a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezõgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan elosztásáról szóló rendeletet módosító 1946. évi 64. számú rendelete, Pozsony, 1946. május 14.

F. A szlovákiai megbízotti hivatalok rendeletei

34. A Szlovák Nemzeti Tanács Földmûvelés- és Földreformügyi Megbízotti Hivatal 1945. évi 24. számú hirdetménye az 1945. évi 4. törvényerejû rendelet végrehajtásáról,Kassa, 1945. március 10.

35. A Belügyi Megbízotti Hivatal 1945. évi 10.100/1–IV/1–1945 sz. 287. számú körözvénye a csehszlovák állampolgárságnak az 1945. évi 33. számú elnöki dekrétum értelmében történõ szabályozásáról, Pozsony 1945. október 22.

36. A Belügyi Megbízotti Hivatal 7491/2–IV/4–1946. jelzet alatt megjelent 1009. számú hirdetménye a köztársasági elnök 1945. évi 108. dekrétum 1. §-a 4. bekezdésének végrehajtása érdekében 1946. február 7-én megjelentetett belügyminiszteri irányelvek közzétételérõl, Pozsony, 1946. április 8.

37. A belügyi megbízott 1946. évi 20.000/I-IV/1-1946 számú hirdetménye a lakosság reszlovakizációjáról, Pozsony, 1946. június 17.

38. A belügyi megbízott 1948. évi A-311/16-II/3-1948 számú hirdetménye a szlovákiai városok, községek és települések hivatalos neveinek megváltozásáról, Pozsony, 1948. június 11.
G. Egyéb jogszabályok
39. A kormány 1948. évi 76. számú rendelete a német és a magyar nemzetiségû személyek csehszlovák állampolgárságának visszaadásáról, Prága, 1948. április 13.

40. A belügyminiszter 1948. évi 77. számú rendelete a csehszlovák állampolgárság visszaadására vonatkozó kérelem határidejérõl, Pozsony, 1948. április 16.

41. A Megbízottak Testületének 1948. évi 26. számú rendelete a magyar nemzetiségû személyek mezõgazdasági vagyonának az elkobzás alóli mentesítésérõl, Pozsony, 1948. november 4.

III. KRONOLÓGIA

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés 

IV. IRODALOM

V. NÉVMUTATÓ