Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok

 

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének egyik legfontosabb célkitûzése e kötet megjelenésében való részvétellel is, hogy a Kárpát-medencében élõ magyar közösségek, régiók, nemzetrészek életét, összetett valóságtartalmait minél mélyebben és részletesebben megismerhessük. Az említett törekvések egyik kiemelt területe ugyanis Kárpátalja magyarsága, hiszen e régió magyar közösségeink drámai sorsfordulókkal tûzdelt története, a velük együtt élõ népek és kultúrák sokasága, az elmúlt évszázad kommunista évtizedei különösen fontossá teszik a bonyolult összefüggések részletes ismeretét és feltárását. Intézetünk ezért az említett könyvön kívül konferenciákon, intézeti kiadványokban és az intézethez kötõdõ folyóiratokban folyamatosan szorgalmazta foglalkozó kutatások megjelenítését. Jelen kötet intézetünkhöz kötõdõ szerzõi: Domokos Vera, Geszti Zsófia, Papp Richárd is többször bemutatták kutatási eredményeket különbözõ fórumokon és írásokban. Mindhárman etnográfiai, kulturális antropológiai kutatásokkal járulnak hozzá a kárpátaljai kisebbségi identitások és léthelyzetek mélyebb megismeréséhez. Tanulmányaikban kisközösségek és egyének kapnak hangot, szólalnak meg, akiknek személyes, megélt életsorsukon keresztül nemcsak megérthetjük, de át is érezhetjük a kárpátaljai kisebbségi sors mibenlétét. Emellett vallás, identitás, tradíció, kulturális változások mindennapi gyakorlatára, aktuális jelenvalóságára is rápillanthatunk az elemzett közösségek életébe, s ezáltal is lehetõségünk nyílik arra, hogy e közösségekre ne csupán távolról, objektívan tekintsünk, hanem velük együtt gondolkodjunk el életükrõl, múltjukról és jövõjükrõl. Ezt segítik elõ a kötet otthoni, a kutatott jelenségeket belülrõl ismerõ és elemzõ írások is a kárpátaljai szerzõk, Gönczi Andrea, Svetkó Erzsébet, Csernicskó István, Karmacsi Zoltán és Beregszászi Anikó tollából. Úgy véljük, hogy határon innen és túl, illetve különbözõ kultúrák, közösségek, felekezetek között az út egymás értõ elfogadásához és megbecsüléséhez egymásról való tudásunk mélyebbé válása vezet. Kötetünk is e közös cél elérésének reményében fogant.

 

 

Tartalom

Gönczi Andrea
A máramarosi skizmaper

Domokos Vera
Etnikai és felekezeti elhatárolódás a naptárváltás tükrében

Geszti Zsófia
Betlehemezés Kárpátalján

Papp Richárd
Etnikai jelentéstartalmak Kárpátalján egy zsidó életútinterjú tükrében

Svetkó Erzsébet
Kisebbségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947-1952). A donbászi munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján.

Csernicskó István
Kárpátaljai beszélt nyelvi vizsgálatok: elõzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából

'...fázik az ember akármit mondani is...' Egy irányított beszélgetés szövege.

Karmacsi Zoltán
'...magyar kecskének neveztek...' avagy a magyar nyelv presztízse Kárpátalján (az Aréna sátorfesztivál lakói körében elvégzett kérdõíves felmérés alapján)

Beregszászi Anikó
'Csata' a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv