Magyar anyanyelvû cigányok/romák Kárpátalján

 

Demográfusok, népességföldrajzi szakemberek, politikusok és felelõs értelmiségiek egyaránt gyakran foglalkoznak a magyarság népességszámának fogyásával. A Kárpát-medence magyar népessége
körében valóban kisebb-nagyobb csökkenést regisztráltak a legutóbbi népszámlálások a régió valamennyi államában.

A magyar nemzetiségûek számának csökkenésével párhuzamosan válik egyre kevesebbé azok száma is, akik a magyar nyelvet beszélik anyanyelvként; annak ellenére is, hogy Magyarország területén
az országban élõ nemzeti és etnikai kisebbségek egy része magyar anyanyelvûvé vált az elmúlt évszázad(ok)ban, illetve folyamatosan elõrehaladó a nyelvcsere (lásd Bartha 2007, Borbély
2001, 2007).
A magyar anyanyelvûek számának folyamatos csökkenése ellenére meglehetõsen kevés figyelem jut egy olyan, etnikai jegyei miatt a "látható kisebbség" kategóriájába tartozó csoportra, amely
a Kárpát-medence valamennyi államában jelen van: a magyar anyanyelvû cigányokra/romákra. A jelen munka célja, hogy bemutassa a kárpátaljai cigány/roma, illetve magyar anyanyelvû cigány/roma népesség vonatkozásában:
a) abszolút számukat;
b) arányukat a magyar anyanyelvû lakosságon belül;
c) szerepüket a magyar tannyelvû iskolai hálózat hosszú távú fenntartásában, különösen a kistelepüléseken;
d) rendelkeznek-e saját oktatási intézményekkel, s ha igen, akkor milyenekkel (szegregált vagy integrált oktatási forma, tannyelv, pedagógusok, infrastrukturális felszereltség);
e) vannak-e a helyi kisebbségi magyar társadalmi, politikai, kulturális és/vagy egyházi szervezeteknek, intézményeknek roma programjai, s ezeknek milyen vetületei vannak a magyar anyanyelvû
cigánysággal kapcsolatban;
f) a kárpátaljai magyar közösség viszonyulását a (magyar anyanyelvû) cigány közösséghez.

A kötet elsõdleges célja, hogy a kérdés felvetésével, felvázolásával felhívja a figyelmet egy mindezidáig talán kevés reflektorfényt kapott problémakör összetettségére, különbözõ oldalaira.

(Bevezetés)
 
 

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

A KÁRPÁTALJAI ROMÁK DEMOGRÁFIAI HELYZETE

  • Európa és a Kárpát-medenceroma népessége
  • Romák Ukrajnában
  • A kárpátaljai cigányok/romák száma és területi elhelyezkedése

KÉPZÉS, OKTATÁS

  • Cigányok: társadalmi, szociális vagy oktatási probléma?
  • A cigányok a kárpátaljai magyar iskolák rendszerében
  • Cigány/roma tanulók és oktatásuk körülményei

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TÁRSADALMI SZERVEZETEK, EGYHÁZAK ROMA PROGRAMJAIRÓL

A CIGÁNYOKHOZ FÕZÕDÕ VISZONY

ÖSSZEFOGLALÁS

IRODALOM