Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról


A nyelvészek ma már sokat tudnak arról, milyen alapvetõ demográfiai mutatókkal jellemezhetõ a Kárpát-medencei magyarság: konkrét adataik vannak a határon túli magyar nyelvváltozatok jellemzõirõl; pontos ismeretekkel rendelkeznek arról, milyen nyelvi jogi helyzetben használatos a magyar nyelv az egyes régiókban; szakmailag megalapozott, saját kutatási eredményekke3l is alátámasztható tanácsokkla tudnak szolgálni a kétnyelvûségrõl és annak hatásairól, a tannyelv-választásról, illetve ennek lehetséges következményeirõl stb. Ám ezek a kutatási eredmények és ismeretek csak nehezen (vagy gyakran egyáltalán nem) jutnak el azokhoz, akik mindebbõl profitálhatnának.

Célunk, hogy a magyar nyelv kárpátaljai változatai kapcsán az elmúlt másfél évtizedben felhalmozott tudományos kutatási eredményeket tájékoztató és ismeretterjesztõ szándékkal és formában egyetlen kötetben foglaljuk össze. Munkánk mindezen ismereteket szándéka szerint röviden, könnyen értelmezhetõ  és áttekinthetõ módon, a nyelvészeti szakképzettséggel nem rendelkezõ mûvelt olvasót célközönségként tekintve mutatja be.

Könyvünk egyfajta segédkönyve kíván lenni azoknak a szülõknek, akik tanácstalanok abban, milyen tannyelvû iskolát válasszanak gyermekük számára; azoknak a pedagógusoknak (s nem cask a nyelv szakosoknak), akik nap mint nap találkoznak a kétnyelvûség hatásaival tanítványaik nyelvi produkcióiban; azoknak a köztisztviselõknek (polgármestereknek, önkormányzati képviselõknek, helyi politikusoknak), akik egy-egy hivataloshatározat megszövegezése és közzététele elõtt nem tudják eldönteni, kihirdethetik-e magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, megkötni szerzõdéseiket, ám nem tudják, van-e erre jogi lehetõségük; azon helyi politikusoknak, döntéshozóknak, akik nem tájékozottak a nyelvi emberi jogok területén. Ajánljuk továbbá könyvünket mindazoknak, akik érdeklõdnek a kárpátaljai magya nyelvváltozatok, a Kárpátalján élõ magyarok iránt.

(Csernicskó István: Elõszó)
 

Recenziók:  

 

 

Tartalomjegyzék

Elõszó (Csernicskó István)

 • A kisebbségi nvelvek megtartásának alapvetõ feltételei (Csernicskó István)


AKIK A MAGYAR NYELVET FENNTARTJÁK: MAGYAROK ÉS MAGYAR ANYANYELVÛEK KÁRPÁTALJÁN

 • A kárpátaljai magyarság népességföldrajzi viszonyai
 • A kárpátaljai magyarság lélekszáma és területi elhelyezkedése (Molnár József és Molnár D. István)
 • Anyanyelvi összetétel (Molnár József és Molnár D. István)
 • Korszerkezet, nemi összetétel (Molnár József és Molnár D. István)
 • Népszaporulat, migráció (Molnár József és Molnár D. István)
 • Közoktatás, iskolázottság (Molnár József és Moliiár D. István)
 • Vallási összetétel (Molnár József és Molnár D. István)
 • Elõretekintés (Molnár József és Molnár D. István)


A KÉTNYELVÛSÉG ÉS A MAGYAR NYELV HASZNÁLHATÓSÁGA

 • Nyelvhasználati helyzetek és színterek
 • Mi a kétnyelvûség? (Csernicskó István)
 • Nyelvválasztás: a nyelvek közötti "munkamegosztás" (Beregszászi Anikó, Csernicskó István)
 • A kétnyelvûség lehetséges következményeirõl és típusairól (Csernicskó István)
 • Hogyan válhat valaki kétnyelvûvé?
 • A kétnyelvûség típusai a nyelvelsajátítás ideje és indítéka szerint (Csernicskó István)
 • A kétnyelvûség kialakulása a családban, avagy: mikortól lehet/érdemes elkezdeni a második nyelv intézményes tanítását/tanulását? (Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Karmacsi Zoltán)
 • Tannyelvválasztási útmutató szülõknek és pedagógusoknak (Csernicskó István)
 • Miben segíthetnek a tudományos ismeretek a kisebbségi szülõnek, amikor tannyelvet (oktatási nyelvet) választ gyerekének? (Csernicskó István)
 • Mit mérlegeljen a szülõ, amikor az oktatás nyelvérõl dönt? (Csernicskó István)
 • Milyen szintû nyelvtudás várható el a kisebbségiektõl? (Csernicskó István)


A KÉTNYELVÛSÉG HATÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRA

 • A nyelvek érintkezése (Csernicskó István)
 • Hatások a szókészletben és a nyelvi rendszerben
 • A szókölcsönzés (Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Márka Anita)
 • A nyelvérintkezések hatása a nyelvi rendszerben (Beregszászi Anikó és Csernicskó István)
 • A nyelvek egymásra hatása a kommunikatív kompetenciában (Csernicskó István)
 • A kódváltás: váltogatás a nyelvek között (Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Márku Anita)
 • A névhasználati és megszólítási szokások (Beregszászi Anikó és Csernicskó István)
 • Egyéb kétnyelvûségi hatások (Csernicskó István)


JOGOK ÉS LEHETÕSÉGEK AZ ANYANYELV HASZNÁLATÁRA

 • A nyelvhasználat jogi háttere
 • Ügyfelek és hivatalnokok (Csernicskó István)
 • Az Alkotmány és a törvények (Csernicskó István)
 • Az Ukrajna által aláírt nemzetközi dokumentumok (Csernicskó István)
 • Elnöki, kormány- és miniszteri rendeletek (Csernicskó István)
 • A nyelvi jogokról, összefoglalóan (Csernicskó István)


AZ ANYANYELV FENNTARTÁSÁNAK SZÁNDÉKA

 • Kétnyelvû környezet és nemzeti azonosságtudat (Csernicskó István)


Ajánlott irodalom (Csernicskó István)