Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében

 

A kötet a szerzõ az etnikai földrajztól a diskurzusanalízisig ívelõ kísérleteit sorakoztatja fel, melyben az elmúlt 10 évben végzett terepmunkák, levéltári kutatások és forrásfeldolgozó munkák révén feltáruló multietnikus területeket, történeti identitásrégiókat értelmezi, ahol a kulturális minták, etnikus tudáskészletek és nemzeti affinitások rendkívüli változatosságával találkozhatunk.

Ezek a történeti régiók mára részben imaginárius tájként, emlékezetrégióként élnek tovább a magyarok vagy a kárpát-medencei társnépek hagyományában. A szerzõ mezsgyevilágoknak tekinti azokat a történeti magyar nyelvterület perifériáján elhelyezkedõ multietnikus régiókat, illetve településeket, ahol az újkori telepítések, migrációk és asszimilációs folyamatok révén többnyelvû, vegyes kulturális repertoárral, gyakran többes nemzeti lojalitással rendelkezõ csoportok, közösségek jöttek létre. Így sorolódhat a válogatásban egymás mellé a többnemzetiségû Bánát, a közép-szlovákiai német nyelvsziget, a román pásztormigráció által érintett Csík megyei havasi határszél és a magyar szimpátiájú Szepesség. Ezek a mindenkori nemzetállami lojalitáskényszereknek és homogenizációs törekvéseknek kitett kisvilágok egyaránt példázzák a nemzetépítés fölülrõl ható mechanizmusait és a lokális közösségek belsõ identifikációs és elkülönbözési gyakorlatait.

  

 

TARTALOM

Elõszó

Régi fogalmak - változó kontextusok

 • A határfogalom társadalomtudományi recepciója, elméleti kérdései
  Nyelvhatár/kontaktzóna értelmezés a Székelyföld keleti peremvidékén
 • Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések
  a Kárpát-medence szórványközösségeinek társadalomtudományi
  vizsgálatához
 • Gondolatok a Körmöcbánya és Németpróna környéki egykori
  német településterület nyelvsziget-néprajzi kutatása kapcsán
 • Az emlékezés és az újratanulás terei - A 'honvágyturizmus'
  mint tér- és identitásszervezés

Kárpát-medencei német identitások és asszimilációs utak

 • 'A Szepesség a szepesieké' - szepesi német autonómiatörekvések
  és lojalitáskényszerek a két világháború között
 • A nemzeti identitás és az etnikus tradíció változásai és szimbolikus
  megjelenítésük egy szlovákiai német közösségben
 • Az etnikai kép változásai a vingai járás falvaiban a XVIII. század
  elejétõl napjainkig

Román-magyar interferenciák Csíkban és Gyimesben

 • A görög katolikusok identitásváltásának különbözõ útjai
  az egykori Csík megyében
 • 'Kozsókos mefisztók' és 'hazaszeretõ papok' - a csíki görög
  katolikus papság igazodás-kényszerei a millenium évtizedében
 • A gyimesi 'ezeréves határ' olvasatai
 • Közeli idegenek, távoli ismerõsök. A székelyek
  és a magyarországiak sztereotípiái a gyimesi csángókról