Magyarország kulturális sokszínűségéről. Multikulturalizmus értelmezések Magyarországon 1990 után

 

 

A honlap adatbázisának/gyűjteményének elkészítésében közreműködött:

 

 

2015 májusában intézetünk nyilatkozatot adott ki Magyarország kulturális sokszínűségéről címmel. Ezt követően ankétot kezdeményeztünk a kérdésről, de ez lényegében visszhangtalan maradt. Így a párbeszéd generálása helyett az eddigi szakmai álláspontokat szeretnénk hozzáférhetővé tenni. Ennek érdekében a Tom Lantos Alapítvány támogatásával előbb bibliográfia (Bárdi Nándor)  majd összefoglaló készült az 1990 utáni szakirodalomról (Kulcsár Beáta).

Kulcsár Beáta: Multikulturalizmus Magyarországon 1990-2017 (szakirodalmi összefoglaló) 

 

A következő, nagyobb fejezetek címeire kattintva jelennek meg az egyes témák letölthető anyagai:

A multikulturalizmus fogalma (politikai filozófia, jog, szociológia)  

Kulturális sokszínűség hagyománya, nemzet, nemzetiség  

Multikulturalizmus a nagyvilágban  

Multikulturalitás, interkulturalitás és az oktatás  

Multikulturalitás és nyelv  

 

 

A multikulturalizmus fogalma (politikai filozófia, jog, szociológia)  

 

A multikulturalizmus esztétikája. [Tanulmányok.] Szerk. Szigeti L. László. Helikon, 2002. 4. sz. 393-501.

Albert-Lőrincz Márton–Albert-Lőrincz Csanád: Multikulturalitás és demokrácia. Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2011.

Amin, Ash: Multietnicitás és az Európa-eszme. Tér és Társadalom, 2003. 2.  1-35. p.

Bak Árpád: Multikulturalizmus-vita: mást vártak. HVG, 2013. 3. sz. 47-49. p.

Balassa 2001 = Balassa Szilvia: Antiszemitizmus és multikulturalizmus. In: Ivony Éva (szerk.): Tanulmányok az antiszemitizmusról. Elmélet és empíria I. Budapest, ELTE Szoc.Intézet, 2001. 9-42.

Balázs Sándor: Multikulturalizmus és egyetem.  Erdélyi Múzeum, 1998. 1-2. füz. 1-14. p.

Balogh Ernő: Multikulturalizmus. Kritika, 1998. 2. sz. 38-40. p.

Beck, Heinrich: Az emberi identitás transzkulturális vonatkozásai. Kultúr- és fejlődésfilozófiai tanulmány az aktuális szellemi újratájékozódáshoz. Új Holnap, 1998. 181-188. p.

Berkes 2011 = Berkes Lilla: A multikulturalizmus fogalmáról In: Gerencsér Balázs – Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris: ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest, Szent István Társulat, 2011.

Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris-Századvég, 1995. 289 p.

Bordács Andrea - Kollár József: Butik multikulturalizmus? A Trans Sexual Express érkezése a Műcsarnokba. Új művészet, 2002. 4. 8-11. p.

Böröcz József: Ezredeleji beszélgetés Böröcz József szociológussal. [Riporter:] Monory M. András, Tillmann J[ózsef] A. 2000, 2000. 11. 4-9.

Csepeli 1996 = Csepeli György: A multikulturalizmus kihívása Közép-Kelet-Európában. Kultúra és identitás a kultúrák kereszttüzében. In: Szabó Károly (szerk.): Közművelődési tanulmányok. Pécs, JPTE, 1996. 116-131.

Csete Örs: Megmaradás és multikulturalizmus. Korunk, 2014. 6. sz. 46-50. p.

Demeter M. Attila: Naţionalism, multiculturalism, minorităţi naţionale. Cluj-Napoca, Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012. 111 p.

Demeter M. Attila: Szabadság, egyenlőség, nemzetiség. A nemzeti kisebbségek problémája az angolszász politikai filozófiában. Kolozsvár, Pro Philosophia, 2009. 299 p.

Demeter Zayzon Mária: A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai. Nádor Orsolya-Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 220-229. p.

Desseffy Tibor: A kedélyes labirintus. Multikulturalizmus és posztkommunizmus. Kritika, 1996. 12. sz. 8-13.

Egedy Gergely: /Multi/kultúra - konzervatív olvasatban. Magyar Szemle, 2001. 3-4. sz. 53-70. p.

Fehér Ferenc: A többkultúrájuság. In Kelet-Európa „dicsőséges forradalmai”. Budapest,T-Twins,1992.

Feischmidt Margit: A kritikai és emancipációs diskurzusok megújulásáról. MTA SZI. 2016. 151-166.

Feischmidt Margit: Megismerés és elismerés: elméletek, módszerek, politikák az etnicitás kutatásában. Gondolat-MTA. 2010. 7-29.

Feischmidt Margit: Multikulturalizmus: Kultúra, identitás és politika új diskurzusa. Osiris. 1997. 7-29.

Fish, Stanley: Butik-multikulturalizmus, avagy miért képtelenek a liberálisok a gyűlölet beszédéről gondolkodni. Látó, 7. sz. p. 102-118.

Fülöp Márta– Sebestyén Nóra: Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2011. 2. sz. 81-105. p.

Gajdóczki 1994 = Szatlóczkyné Gajdóczki Zsuzsanna: A multikultúra és az interkultúra hazai esélyei? A cigány kisebbség társadalmi integrációjának elősegítése. Az oktatói rendszer lehetőségei. Tanítvány, 1999. 4. sz. 102-108.

Globális problémák - alternatív megoldások határon innen és határon túl. Szerk. Kováts-Németh Mária, Győr, NYME K., 2011. 138 p.

Gyévai Zoltán: Egy álom vége? - Európai multikulturalizmus. Figyelő, 2011. 19. sz. 26-29. p.

Győri Péter: Multikulturalizmus. Valóság, 1994. 9. sz. 45-50. p.

 Halmai Gábor: Semlegesség, tolerancia és multikulturalizmus. Beszélő, 2002. 7-8. sz. 145-146. p.

Halmai Gábor: Semlegesség, tolerancia és multikulturalizmus. Beszélő, 2002. 7-8. sz. 145-146. p.     

Hell Judit: Nőkérdés és multikulturalitás. Új Holnap, 1998. 189-197.

Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest, Scolar Kiadó, 2004. 174 p.

Hülvely István: Multikulturalizmus és politika. In Szerk. Kiss Gabriella: Multikulturalizmus. Debrecen, KLTE, 1997. 61-70. p.

Jencks, Charles: Mi vezetett az igazságszolgáltatás-ellenes megmozdulásokhoz? Café Bábel, 1998. 79-87. p.

Juhász Gergely Ákos: Jeffrey, A.: Küzdelem a beolvasztás módja körül: reakció a multikulturalizmus ellen Európában. Kisebbségkutatás, 2013. 2. sz. 172-176. p.

Juhász Gergely Ákos: Voyer, A.: Sokféleségre nevelve: a multikulturalizmus nyelvének megtanulása. Kisebbségkutatás, 2011. 4. sz. 643-646. p.

Juteau, Danielle: Állampolgári jogok, integráció és multikulturalizmus. Kultúra és Közösség, 2005. 3-4. sz. 76-83. p.

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Kultúrák találkozása –  kultúraváltás. Szombathely, Savaria Press, 1996. 223 p.

Karátson Endre: A multikulturalizmus faggatása. Kortárs, 1998. 11. sz. 19-28. p.

Kartag-Ódri Ágnes: Jó-e a multikulturalizmus a nőknek? Létünk, 2007. 1. sz. 26-39. p.

Kerekes 2016 = Kerekes Erzsébet: A multikulturalizmus zizeki kritikája. Zizek versus Pál? In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk): Identitás, konfliktus és politikai közösség. Kolozsvár, Pro Philosophia, 2016. 

Kerner, Ina: Postkoloniale Identitätkonstruktionen - Denkanströsse für Europa? Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000. 1. sz. 147-160.

Kis János: Túl a nemzetállamon I-II. Beszélő, 1996. 1. sz. 28-38.; 1996. 2. sz. 24-35.

Kiss Gabriella: A multikulturalizmus - veszély vagy esély? Valóság, 1999. 1. sz. 30-42. p.
Kiss Gabriella: A multikulturalizmus vallási dimenziója. Valóság, 1999. 12. sz. 38-45. p.

Kiss Gabriella: Multikulturalizmus. In. Multikulturalizmus. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen, KLTE, 1997. 19-38.

Kiss Gabriella: Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében. Budapest, ZMNE, 2009. 144 p.

Kiss Lajos András: Slavoj Žižek a multikulturalizmus paradoxonjairól: avagy harc a szabadságért, intoleranciával. Liget, 2013. 2. sz. 71-80. p. /2013. 5. sz. 52-62. p./ 2013. 7. sz. 81-90. p.

Kozma Tamás: Etnocentrizmus. Vastagh Zoltán (szerk.): Értékátadási 

Lakner Judit: Konzervatív multikulturalizmus. A Bell Curve vitáról (A "fajok" között IQ-különbségekről és azok IQ-tesztekkel történő méréséről) A cikk szövegébe beiktatva Michael

Lamborn, Wilson Peter: A multikulturalizmus ellen. Élet és Irodalom,1996. július 19. 15. p.

Leggewie, Claus: Monokulturalizmus – multikulturalizmus. Lettre, 2011. 81. sz. 49. p.

Lind: Szép új jobboldal című írása. Buksz, 1995. 2. sz. 248-255. p.

Lőke András: A multikulturalizmus végórái: más programmal futnak. HVG, 2007. 50. sz. 66-69. p.

Losoncz Alpár: A nyelv és a kultúraközöttiség fenomenológiája - Lévinas. Világosság, 2001. 2-3. sz. 30-38. p.

Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus: a francia felvilágosodás a multikulturalizmus és az emberjogi univerzalizmus válaszútján. Századvég, 1998. 10. sz. 17-32. p.

Malik, Kenan - Sebej, Fero: A multikulturalizmus korlátai. Lettre, 2011. 81. sz. 42-45. p.

Molnár Emília: Gondolatok a multikulturalizmusról. Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 2000. 2. 136-152.

Multikulturalizmus v Strednej Europe. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Red. František Alabán, Banská Bystrica, Katedra hungaristiky FHV UMB, 2012. 147 p.

Multikulturalizmus. Teória a prax. Elmélet és gyakorlat. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Red. František Alabán,Banská Bystrica,Katedra hungaristiky, FHB UMB, 2011. 148 p.

Multikulturalizmus. A Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológia Munkabizottsága és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által "A multikulturalizmus kérdései" címmel 1996. szeptember 12-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen, KLTE, 1997. 174 p.

Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Margit, Budapest, Osiris– Láthatatlan Kollégium, 1997. 202 p.

 • 01_Feischmidt Margit - MULTIKULTURALIZMUS KULTÚRA, IDENTITÁS ÉS POLITIKA ÚJ diskurzusa
 • 02_Augie Fleras - Jean Leonard Elliott - A multikulturalizmus Kanadában 'A sokféleség felmagasztalása'
 • 03_Frank-Olaf Radtke - Az idegenség konstrukciója a multikulturalizmus diskurzusában
 • 04_Zygmunt Bauman - Modernség és ambivalencia
 • 05_Stuart Hall - A kulturális identitásról
 • 06_Henrietta L. Moore - A különbség élvezete - Biológiai nem, társadalmi nem és szexuális különbség
 • 08_Anthony R Cohen - A kultúra mint identitás egy antropológus szemével
 • 09_Charles Taylor - Az elismerés politikája
 • 10_Jürgen Habermas - Harcok az elismerésért a demokratikus jogállamban
 • 11_Joseph Raz - Multikulturalizmus - liberális szempontból
 • 12_Terence Turner - Az antropológia és a multikulturalizmus

N. Tóth Anikó: Soknyelvűség és multikulturalizmus Norbert György Klára című regényében. Literatura, 2010. 2. sz. 167-174. p.

Neumann Victor: Multikulturális identitás a régiók Európájában - Bánát példája. A multietnikus, többnyelvű és többfelekezetű Bánát múltja és jelene. Regio, 1997. 3-4. sz. 3-18.

Niedermüller Péter: A multikulturális társadalom: viták, víziók, ideológiák /www.galamus.hu

Novoszádek Nóra: Multikulturalizmus és alapjogok: európai mozaik? Jogi tanulmányok, 2010. 1. sz. 237-248. p.

Öllös László: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbség jogai? Somorja-Dunaszerdahely, Fórum-Lilium Aurum, 2004. 252 p.

Pap András László: Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016. (I. rész) Közjogi Szemle, 2016. 2. sz. 39-47. p. (II.rész). Közjogi Szemle, 2016. 3. sz. 31-41. p.

Pátkai Mihály: A multikulturalizmus kritikája. Mennyire reálisak a bírálatok? Hetek, 2016. 27. sz. 18-20. p.

Pogonyi Szabolcs: Leleplezett multikulturalizmus? Café Bábel, 2010. 62. sz. 87-92. p.

Pogonyi Szabolcs: Multikulturalizmus, emberi jogok, integráció. Fundamentum, 2011. 1. sz. 5-14. p.

Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben.Tanulmányok az SZTE BTK Irodalom, Színház, Film tehetséggondozó-műhely alkotásaiból. Szerk. Kovács Ágnes Zsófia, Török Ervin, Szeged: SZTE, 2012. 188 p.

Prónai Csaba: Migráció és kulturális antropológia. In Szerk. Kovács Nóra – Szarka László: Tér és terep. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 347-366. p.

Rasporich, Beverly –  Palmer Seiler, Tamara: A multikulturalizmus és a művészetek. Magyar Napló, 2009. 7. sz. 67-69. p.
Raz, Joseph: Multikulturalizmus - egy liberális perspektíva. Korunk, 1994. 12. sz. 117-126. p.

Raz, J.: Multikulturalizmus - liberális szempontból. Café Bábel, 1996. 21. sz. 77-90. p.

Reich Orsolya: Charles Taylor multikulturalizmus elmélete. Jogelméleti Szemle, 2008. 3. sz. (online)

Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german. Ed. Levente Salat—Smaranda Enache, Târgu-Mures-Cluj, Liga Pro Europa-Centrul de Resurse Pentru Diversitate Etnoculturală, 2004, 639 p.

Rieff, David: Terápia vagy demokrácia? A kulturális háború húsz éve. Buksz, 1998. 4. 483-490.

Salat Levente: Multikulturális demokrácia?  Regio, 2002. 1. sz. 206-225. p.

Salat Levente: Etnopolitika - a konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai. Marosvásárhely, 2001. 344 p.

Salat Levente: Filippika az idő ellen. Kolozsvár, Kom-Press, 1996. 225 p.

Schlink, Bernhard: Szekularizáció és multikulturalizmus között. Fundamentum, 1997. 2. sz. 30-34. p.

Segesváry Victor: A globalizáció másik arca. –  volt ENSZ-tanácsadó a kultúrák párbeszédéről. [Riporter:] [Monory M. András] Monori M. András, [Tillmann József A.] Tillmann József Attila. Népszabadság, 2000. 218. 24-25.

Szabó Csaba Kurszán: A mondén démon. Multikulturalizmus és civilizáció. Magyar Hüperion, 2015. 1.(8.) sz. 12-24. p.

Szabó Gábor: A globális igazságosság perspektívái és határai. Pécs, Publikon, 2016. 213 p.

Szabó Máté: Erőszakos kirekesztés avagy multikulturális tolerancia? A szkinhedek idegenellenes erőszaka és a jogvédők mobilizációi Magyarországon a rendszerváltás után. Politikatudományi Szemle, 1997. 1. 55-97. p.

Székely István Gergő: Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz. Cluj-Napoca, Ed. Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, 2011. 179 p.

Szigeti L. László: A multikulturalizmus esztétikája. Helikon 2002. 4. 395-421. p.

Szigeti L. László: Válogatott bibliográfia.  [Multikulturalizmus.] Helikon, 2002. 4. 493-501.

Szilágyi István: Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. Magyar Tudomány, 2010. 2. sz. 198-207. p.

The dialectics of modernity, recognizing globalization. Studies on the theoritical perspectives of globalization. Ed. Endre Kiss, Budapest, Arisztotelész, 2014. 310 p.

Ungár Péter: Multikulturalizmus és politika agora. Élet és Irodalom, 2016. 14. sz.

Várady Tibor: Széljegyzetek nemzetiségről, állampolgárságról, identitásról és multikulturalizmusról. Európai Szemmel, 1999. 4. sz. 36-39. p.

Wilson, Peter Lamborn: A multikulturalizmus ellen. Élet és Irodalom, 1996. 29. sz. 15. p.

 

Kulturális sokszínűség hagyománya, nemzet, nemzetiség  

 

A. Gergely András: „Megapolitika”, mikropolitika és virtuális kisebbségiség. (Hozzászólás Gombár Csaba tanulmányához). Politikatudományi Szemle, 1995. 2. 87-101

A. Gergely András: Kisebbség vagy relatív többség? Magyar Kisebbség, 2004. 1-2. sz. 121-134.

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_10_gergely.pdf

Ágoston Magdolna: A sárkányölő lovas és a kétfejű sas. Multikulturális hatalmi szimbólumok III. Iván vörös viasz pecsétjén. Szombathely, Szláv Tört. és Filológiai Társ.-BDF, 2004. 116 p.

Bodó Barna: A táji-történeti régióktól az eurórégiókig avagy a multikulturális regionalizmus üveggömbje. In Gazdaság, eurorégiók. Kolozsvár, RMKT, 1999. 9-24. p.

Bucher, E. – Pirisi, G. – Reményi, P.: A dél-dunántúli németség hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre. In Szerk. Kupa László – Gyurok János: Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Pécs, B&D Stúdió, 2004. 153-166. p.

Czibulka Zoltán: Nemzetiségeink és a statisztika. Kisebbségkutatás, 1997. 1. sz. 16-28. p.

Csernyi Gabriella: Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében. Szeged, Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület, 2010. 66 p.

Csontos Pál: Is political correctness politically correct? A tour along the alleyways of the shambles called political correctness. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Eger Journal of American studies.1998. 20-38. p.

Thompson, Dawn: Az etnicitás technikái. Helikon, 2002. 4. 475-491. p.

Demeter Zayzon M.: Nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon. (Történeti előzmények és mai helyzetkép.) Regio, 1998. 4. sz. 111-128. p.

Deutsch in soziolinguistischer Sicht. Sprachverwendung in Interkulturalitätskontexten. Csaba Földes Hrsg., Tübingen, Narr, cop. 2010. 158 p.

Erős Ferenc– Enyedi Zsolt– Fábián Zoltán: Tekintélyelvűség és előítélet: Újabb magyarországi vizsgálatok. In Szerk. Hunyady György– Nguyen Luu Lan Anh Sztereotípiakutatás. Hagyományok és irányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2001. 389–402. p.

Európai kultúra, narratívák, diskurzusok. A Budapest Fórum tanulmánykötete. Szerk. Glavanovics Andrea, Szele Bálint, Székesfehérvár, Alba Polisz Tudományos Park Egyes., Budapest Fórum Egyes., 2010. 457 p.

Europe in Budapest. A guide to its many cultures. Ed. by Csaba Zahorán and István Kollai,

Budapest, Terra Recognita Found., 2016, 254 p.

Fülöp Márta– Sebestyén Nóra: Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2011. 2. sz. 81-105. p.

Garaczi Imre: A nemzettel Európában. Nemzetpolitikai írások. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006. 199 p.

Gombár Csaba: Társadalomszemléletünk etnicizálódása (Piszkos pöttyök a posztmodern politika palettáján). Politikatudományi Szemle, 1994. 4. sz. 78-114.

Gráfik Imre: Határtalanul. Határon innen és túl. Pécs, Pro Pannonia, 2013. 356 p.

Grendel Lajos: Multikulturalizmus vagy szegregáció (esszé). Új Forrás, 1999. 2. sz.

Hadházy Anett: A multikulturalizmus és az antropológia szerepe az identitás (f)elismerésében. Kultúra és Közösség, 2007. 2-3. sz. 43-65. p.

A határok átjárhatóságáról. Tanulmányok a Hermenautika és kultúra valamint A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái mesterképzőn folyó filozófiai kutatások köréből, 2004-2006. Szerk. Veress Károly, Gál László. Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2006. 368 p.

Hanh, Karl - Kellermann, Kerstin: Nemzetiség a /multi/kulturalitás és az állampolgáriság erőterében. Új Holnap, 1998. 217-226. p.

Hármas határok néprajzi értelmezésben. Szerk. Turai Tünde, Budapest, MTA BTK Néprajztud. Int., 2015. 294 p.

"Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?" Heiszler Vilmos: Magyarság és globalizáció. Beke György: Emelt fővel. Tiszatáj, 2000. 6. sz. 17-21. p., 92-102. p.

Hylland, Eriksen Thomas: Etnicitás és nacionalizmus. Budapest, Gondolat, 268 p.

Inkei Péter– Tóth Veronika: 2008, a kultúrák közötti párbeszéd európai éve. Budapest, Kultúrpont Iroda, 2008. 36 p.

Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. Szerk. Nagy Sándor István, Budapest, MTA Modern Filológiai Társ., 2006. 190 p.

Intercultural and international communication for our global community. Ed. by Sandra Hochel and Jolán Róka. Budapest, Századvég, 2008. 238 p.

Kristó Gyula: A multikulturális Erdély középkori gyökerei. Tiszatáj, 2001. 11. 91-98. p.

Kulturális sokszínűség Európában. Budapest, Európa Tcs. Inf. és Dok. Közp., 2003.  50 p.

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben. Szerk. Karlovitz János Tibor, Komárno, Intern. Research Inst., 2014. 332 p.

Kulyk Keefer, Janice: "Régi csontok felfedezése". Historiografikus etnofikció. Ford. Milián Orsolya. Helikon, 2002. 4. 422-432. p.

Külföldiekkel vagy idegenekkel. Szerk. Tóth Pál Péter. Budapest, KSH NKI, 2004. 190 p.

Lázár Imre: Kultúraközi kompetencia. Budapest, KRE, 2011. 37 p.

Sherwood G. Lingenfelter: Mindenkinek mindenné. Kulturális különbségek áthidalása. Budapest, KRE KMTI-Harmat, 2009. 140 p.

Lux, Ágnes: Arcok, karcok, harcok avagy magyarnak lenni Európában. Budapest, Euro Info Service, 2006. 186 p.

Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Multikulturalizmus Magyarországon. Budapest, Gondolat, 2007. 268 p.

A Másik. Évezredes hiedelmek, végzetes téveszmék, kulturális sokszínűség. [Néprajzi Múzeum, 2008. szeptember 26 - 2009. április 6. Útmutató a kiállításhoz. Szerk. Földessy Edina, Szántó Diana, Budapest, Nemz. Tankvk., 2008. 73 p.

Mészáros Margit: Nemzeti sokszínűség, multietnicitás, multikulturalitás. Egy biztonságosabb Európa felé. Budapest, ZMNE, 2004.

Multikultrális Európa. Szerk. Ligeti György et al. Budapest, Kurt Lewin Alapítvány, 2005. 23 p.

Multikulturalitás és globalizáció. Nemzetközi konferencia. Debrecen, 2008. március 27-28. előadások és prezentációk. Szerk. Kocsis András, Siska Katalin, P. Szabó Béla, Debrecen, Abigél Többcélú Int., DE ÁJK, 2008. 220 p.

Multicultural cities in Central Europe. Terra Recognita Foundation. Budapest. Terra Recognita Found., 2009.

Ózer Ágnes: Újvidék városfejlődésének közép-európai multikulturális történelmi meghatározói. Híd, 2002. 6. sz. 81-86.

Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról. Szerk. Bárdi Nándor– Tóth Ágnes, Budapest, Argumentum, 2013. 355 p.

Örökség a jövőnek. Nemzetközi konferencia. Magyar Országgyűlés, 2010. november 25. : előadások. Szerk. Pappné Farkas Klára, Budapest, M. Országgyűlés Hiv., 2011. 160 p.

Pirisi Gábor – Szabó András – Trócsányi András: Kulturális sokszínűség egy homogén magyar társadalomban? In: Tóth J. – Aubert A. (szerk.): A Kárpát-medence és etnikumai. Pécs, PTE TTK Földtudományi Doktoriskola, Publikon Kiadó, 127-138. p.

Pomogáts Béla: Erdély mint multikulturális modell. Új Dunatáj, 2000. 1. sz. 12-18. p.

Ravasz Ábel: A multikulturalizmus-bumeráng. In: Böcskei Balázs – Sebők Miklós (szerk.): 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell. Budapest, Kossuth, 2015. 223-227.

Rudnák Ildikó: A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében. Gödöllő, Szt. István K., 2015. 189 p.

Rudnák Ildikó: Multikulturális menedzsment. Gödöllő, Szt. István K., 2015. 210 p.

Sághy Marianne: Népvándorlás, multikulturalizmus. Rubicon, 2016. 1. sz. 58-67. p.

Szabó Tibor:  A" nemzetállam kiüresedése" és a migráció. Valóság, 2011. 8. sz. 91-100. p.

Szalai Júlia: Az elismerés politikája és a "cigánykérdés". A többségi-kisebbségi viszony néhány jelenkori problémájáról. I-II. Holmi, 2000. 7-8. sz. 779-793, 988-1004.

Széky János: Az nem úgy van 6. – Multikulturalizmus és nacionalizmus. http://parameter.sk/rovat/paravelemeny/2015/05/22/az-nem-ugy-van-6-multikulturalizmus-es-nacionalizmus

Szilágyi Ákos: Virágozzék ezer nemzetállam! Politikatudományi Szemle, 1995. 2. sz. 102-110.

Tóth Zoltán: A történelmi Magyarország multikulturális hagyományai. Regio, 1994. 2. sz. 145-156.

Trócsányi András – Wilhelm Zoltán: A Dél-Dunántúl, mint a multikulturális modell egyik lehetséges megvalósulási helyszíne. In Szerk. Sándor L.: Érintkezések, kultúrák, kisebbségi értékek. Identitás, kultúra, kisebbség. Pécs, MTA PAB, 77-89. p.

Udvarhelyi Éva Tessza: Vándorok kultúrák között. Szín, 2010. 6. sz. 37-42.

Vallás és multikulturalizmus. A Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által "A vallás és multikulturalizmus" címmel 1997. szeptember 12-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen: KLTE, 1998. 103 p.

Végel László: Multikulturális régiók: a 20. század adóssága. Provincia 2002, 6-7. sz. 15.

Végel László: Valóság vagy mítosz a vajdasági multikulturalizmus? https://www.vajma.info/cikk/tukor/7367/Valosag-vagy-mitosz-a-vajdasagi-multikulturalizmus.html

Working in multicultural environment for European citizenship. The international workshop was hold at Szent István University Faculty of Economic and Social Sciences and organized by Institute of Regional Economics and Rural Development in Gödöllő on 19th March 2009 Ed. Tibor Farkas, János Puskás, Gödöllő, SZIU, 2009.

 

Multikulturalizmus a nagyvilágban  

 

Benyó Marianna: Beilleszkedés. Élet és Irodalom, 2010. 47. sz.

Biczó Krisztina: Magid, A.: multikulturalizmus és kisebbségi politika Kínában. Kisebbségkutatás, 1999. 2. sz. 297-299. p.

Bokros Lajos: Tisztelt Főszerkesztő Úr! Élet és Irodalom, 2010. 46. sz.

Bodó Barna: Tolerancia, szabadság, modernitás.  Hitel, 2001. 10. sz. 79-89. p.

Bodó, Barna: From geographical/historical regions to the euroregions or the crystal ball of multicultural regionalism. Minorities Research, 1999. 23-30. p.

Demeter Tamás: Tradicionális multikulturalitás és közép-európai filozófia. Új Holnap. 15. 1998. 209-216.

Dessewffy Tibor: A kedélyes labirintus: Multikulturalizmus és posztkommunizmus. Kritika, 34. évf. 1996. 12. sz. 8-13. p.  

Durst Judit: Egy "balkáni típusú multikulturalizmus". Társadalom alatti társadalom: szegények és kirekesztettek. Népszava, 2000. 135. sz. mell. 3. p.

Egedy Gergely: A multikulturalizmus dilemmái: Nagy-Britannia példája. Polgári Szemle, 2006. 6. sz.

Egedy Gergely: A  multikulturalizmus kihívása: értjük-e Európát? Kommentár, 2016. 2. sz. 73-86. p.

Görög Tibor -- Ács Ilona: Multikulturalizmus, új vallásosság és Oroszország. Világosság, 1995.12. sz. 66-77. p.

Grüll Tibor: A globalizáció és multikulturalizmus kérdései a Római Birodalomban. Korall, 2016. 63. sz. 69-83. p.

Győri Péter: Multikulturalizmus : a nemzeti kisebbségek értelmezésének kanadai gyakorlata. Valóság, 1994. 9. sz. 40-45. p.

Győri Péter -- Földvári Gábor: Multikulturalizmus: a nemzeti kisebbségek értelmezésének kanadai gyakorlata. Valóság, 1994. 9. sz. 45-50. p.

Győrvári, Gábor: Kulturna autonomija ili interkulturalizam? /Kojim putem u Europu?/ Hrvatski znanstveni zbornik, 2000. 1. sz. 66-80. p.

Inotai Edit: Németország nem oldja meg kultúrák harca. Figyelő, 2016. 31. sz.

Finnek? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. Szerk. Domokos Johanna.Győr, AmbrooBook, 2013. 353 p.

Finnek! Multikulturális finn irodalmi olvasókönyv. Szerk. Domokos Johanna.Győr, AmbrooBook, 2013. 385 p.

Lakner Judit: Political Correctness - PC : Multikulturalizmus az amerikai egyetemeken. Buksz, 1994. 3. sz. 374-379. p.

Legendre, Florence: Interkulturáls pedagógiák a francia iskolában. 1-3. Magyar Felsőoktatás 2001. 3. sz. 38-39. p., 4. sz. 31-33. p., 5-6. sz. 40-41.

Lendvai L. Ferenc: Régi és új multikulturalitás Nyugaton és Keleten. Új Holnap, 1998. 199-208.

Lőnhárt Tamás– Ovidiu Pecican– Rariţa Zbranca: Cluj-Napoca. Ghid multicultural. Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2011. 71 p.

Kakasy Judit: Coward, Martin: A közösség mint heterogén együttes. Mostar és a multikulturalizmus. Kisebbségkutatás, 2003. 1. sz. 210-211. p.

Kiss Mária Rita: Az amerikai Political Correctness mozgalma a bírálatok tükrében. Politikatudományi Szemle, 1998. 2. 155-175. p.

Kelemen Zoltán: Szélkönyvek. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban. Szeged, Lazi, 2007. 399 p.

Kelemen Zoltán: Mitikus átváltozások. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban. Szeged, Lazi, 2004. 233 p.

Koller, Inez: A Szerb Köztársaság jövője Bosznia-Hercegovinában ... vagy azon kívül? multikulturalizmus Bosznia-Hercegovinában, az állam felépítése, föderációs összetétele, alkotmánya, külpolitikája. Kisebbségkutatás, 2008. 1. sz. 89-100 p.

Krzeminski, Adam: A multikulturalizmus-vita lengyel szemmel. Lettre, 2007. 67. sz. (online)

Magyari-Vincze Enikő: A kolozsvári egyetem és a romániai magyar identitáspolitika. Replika, 37. sz. 1999. 57-66. p.

Mihály, Ildikó: A multikulturális nevelésről – a világban. Új Pedagógiai Szemle, 2001. április, 58-65 p.

Neumann, Victor: Multikulturális identitás a régiók Európájában - a Bánát példája. Regio, 1997. 2-4. sz. 3-18. p.

Niederhauser Emil: Multikulturalizmus Kelet-Európában. Eszmélet, 1996. 30. sz. 157-168. p.

Ódor László: Mi, Svájc és Európa az Európai Unióban, eszmény és megvalósulás. Töprengések Európa jövőjéről. Budapest, Káli-Bacchus, 2010. 216 p.

Pallaver, Günther: Dél-Tirol: multikulturális tartomány? Educatio, 2000. 2. sz. 313-324. p.

Pásztor Gyöngyi: "Kolozsvári multikulturalizmus." A Babeş-Bolyai Tudományegyetem mint multikulturálisnak definiált intézmény. Pro Minoritate, 2001. ősz. 80-88.

Peňa, Guillermo de la: Egy új mexikói nacionalizmus? Bennszülött jogok, alkotmányos reform és a multikulturalizmus egymással ellentétben álló jelentései. Kisebbségkutatás, 2006. 3. sz. 547. p.

Phillipson, Robert - Skuntabb-Kangas, Tove: Az ausztrál nyelvpolitika tapasztalataiból Európa számára leszűrhető tanulság. Pro Philosophia füzetek, 26-27. 2001. 65-111. p.

Piotrowski, Piotr: Európa szürke zónája. Balkon, 2000. 6. sz. 4-11. p.

Rege Mihály: Izrael a multikulturalizmus felé. Élet és Irodalom, 2008. július 25. 11. p.

Rostoványi Zsolt:  Globalizáció avagy civilizációk és kultúrák harca? Külpolitika, 1999. 1-2. sz. 3-45. p.

Ruszuly Emese: A multikulturalizmus kihívásai Közép és Kelet Európában: recenzió Frunză, Sandu Gavriluţă, NicuJones, Michael S. (szerk.): The challenges of multiculturalism in Central and Eastern Europe című könyvéről. Erdélyi Társadalom, 2005. 1. sz. 243-246. p.

Salat Levente: Szempontok a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez. Magyar Kisebbség, 2000. 1. sz. 226-252. p.

Sidó Zsolt: A multikulturális nevelés jelentősége a jelenkori Szlovákiában. Honismeret, 2010. 4. sz. 68-72. p.

Silvestein, Paul A.: A "másik" Franciaország. Regionális és transznacionális etnikai identitások. Replika, 38. sz. 1999. 137-160.

Szilágyi Imre: A multikulturalizmus esélyei Közép-Európában. Regio,1998. 2. sz. 222-225. p.

Tamás Pál: Boszniai retro. Kritika,2002. 10. 24-27. p.

Tarnóc András: The dynamics of American multiculturalism. A model-based study. Eger, EKF Líceum K., 2005. 186 p.

Zahorán Csaba: Régi konfliktusok, új szereposztás: románok és magyarok a Székelyföldön az 1989-es fordulat után. Limes, 2009. 4. sz. 41-50. p.

Vaskovits László: Interkulturális kommunikáció. Az európai integráció harmadik dimenziója. Magyar Tudomány, 1992. 4. sz. 476-483. p.

Vertovec, S.: A multikulturalizmus és a kisebbségi integráció lehetőségei. Kisebbségkutatás, 1996. 2. sz. 127-129. p.

Wller, Margaret - CurtisS, Sylvia: Amerika nem fehér. Beszélgetések a multikulturalizmusról. [Riporter:] Szőnyei Tamás. Magyar Narancs, 1993. 48. sz. 36-37. p.

 

Multikulturalitás, interkulturalitás és az oktatás  

 

B. Nagy Éva-Boreczky Ágnes-Kovács Mónika: Multikulturális tartalmak – interkulturális nevelés. Képzési csomag pedagógusképző felsőoktatási intézmények számára. Educatio, 2008. 452 p.

 

Borgulya Ágnes–Rab Eszter: Az értékrendek kialakulása és a kultúraközi kommunikáció: mely értékekre neveljük a gyerekeket a családban? Iskolakultúra, 2011. 4–5. sz. 30-44 p.

Boreczky Ágnes: Multikulturális pedagógia – új pedagógia? Új Pedagógiai Szemle, 4. 26-38. p.

Boreczky Ágnes: Multikulturalizmus – multikulturális pedagógia. In: Gordon Győri János (szerk.): Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. A multikulturális és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban. Budapest, ELTE Eötvös K., 2014. 21-36.

Bradea, Adela: Határ menti nemzetiségi oktatás multi- és interkulturális megközelítésben. In: Bálint Péter (szerk.): Határ-helyzetben.edagógiai-módszertani tanulmányok. Hajdúböszörmény–Debrecen, Didakt Kft., 2010

Cates, Kip: Oktatás egy jobb világért: a globális oktatás és az idegennyelv-tanítás kapcsolata. Modern Nyelvoktatás, 1995. 4. sz. 1998. 1. 9-16. p.

Cs. Czachesz Erzsébet: A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. Iskolakultúra, 2007. 17. 3–11. p.

Gordon Győri János– Németh Szilvia– Czachesz Erzsébet: Tanárok interkulturális nézetei és a szülőkkel való együttműködési gyakorlata. Neveléstudomány, 2014. 2. 39-50. p.

Értékátadási folyamatok és konfliktusok a pedagógiában. Szöveggyűjtemény. Összeáll. Vastagh Zoltán, Pécs, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, 1995. 213 p.

Az interkulturális dialógusra nevelés a katolikus iskolákban – Multikulturalizmus helyett interkulturális dialógust javasol a Katolikus Nevelés Kongregációja. Katolikus Pedagógia, 2015. 1-2. sz. 88-93. p.

Interkulturális média képzés Európában. Kézikönyv közösségi média oktatók és szerkesztők részére. Szerk. Géczi Gábor, Sárbogárd, Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2007. 132 p.

Feketéné Silye, Magdolna: Nyelvi kompetencia-elvárások a multikulturális munkaerő piacon. Agrártudományi Közlemények, 2002. 1. sz. 11-14. p.

Fodor László: Stratégiális módozatok a közoktatás interkulturális irányultságának fokozására. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia (2001. október 10-11.) előadásaiból. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002.178-189. p.

Forray R. Katalin: Multikulturális társadalom - interkulturális nevelés. Valóság, 1997. 12. sz. 86-96. p.

Forray R. Katalin: A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. Magyar Pedagógia, 1998. 1. sz. 3-16. p.

Forray R. Katalin: Nemzetiségek, kisebbségek. Educatio,1998. 1. sz. 50-66 p.

Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: A cigány gyermekek szocializációja. Aula, Bp. 1998, 391 p.

Forray R. Katalin: Cigány kisebbségi oktatáspolitika. Educatio, 1999. 2. sz. 223-234. p.

Forray R. Katalin: A multikulturális/interkulturális nevelésről. In Szerk. Lukács Péter-Nagy Péter Tibor: Oktatáspolitika. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2005. 134-144. p.

Forray R. Katalin– Kovács Júli–  Somodi Imre: Nevelés, multikulturalizmus, esélyek. Pécs, PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2013. 179. p.

Gocsál Ákos: A multikulturális oktatás szociológiai okai. In Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Pécs, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, 1995. 119–134.

Határ-helyzetben. Pedagógiai-módszertani tanulmányok. Szerk. Bálint Péter, Hajdúböszörmény-Debrecen, Didakt Kft., 2010. 214 p.

Huszár Zsuzsanna: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Iskolakultúra, 2003. 12. sz. 34-136. p.

Jakab György: A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása. In: Új Pedagógiai Szemle, 2011. 8-9. sz. 144-164.

Lázár Ildikó: 33 interkulturális játék [elektronikus dok.] Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a csoportdinamika fejlesztéséhez. Budapest, ELTE, 2015.

Lesznyák Márta–  Czachesz Erzsébet: Multikulturális oktatáspolitikai koncepciók. Valóság, 1995. 11. sz. 96-106. p.

Kállai Gabriella:  Romológia és multikulturális nevelés témájú kurzusok hatása a felsőoktatásban tanulók cigányságképére. In: Kállai Ernő – Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Beszámoló egy empirikus vizsgálat tapasztalatairól. Budapest, Nyitott Könyvműhely, 2009. 222-263.

Kiss Natália–Németh István Péter: Interkulturális vagy/és integrált oktatás – Mennyire számít interkulturális helyzetnek a roma gyerekek oktatása? Dunakavics, 2014. 9. sz. 5-27 p.

Korhecz Tamás– Gábrity Molnár Irén– Deli Andor: Tolerancia-építők. Vajdasági tolerancia-program euroregionális és EU-adaptációja. Szabadka, MTT, 2006. 118 p.

Kovács Sándor: Interkulturális oktatás-nevelés (szócikk). In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon II. Budapest, Keraban Kiadó, 1997. 57.

Kulturálisan érzékeny iskola. Szöveggyűjtemény a multikulturális nevelés szakirodalmából. Szerk. és vál. Torgyik Judit, Budapest: Educatio, 2008. 214 p.

Mészáros György– Bogdán Péter– Csereklye Erzsébet: Társadalmi sokféleség, interkulturalitás. [elektronikus dok.] Kecskemét, KF TFK, 2012.

Multikulturalizmus és oktatás. A Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszéke által… 1998. szeptember 19-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss Gabriella, Debrecen, Kossuth Egy. K., 2001. 113 p.

Multikulturális Műhely tanulmányok. Az Esélyteremtő Tehetséggondozó Multikulturális Műhely ... konferenciakötete. Szerk. Láczay Magdolna, Bocsi Veronika. Hajdúböszörmény, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2011-.

Multikulturális nevelés. Szöveggyűjtemény tanító és tanárszakos hallgatók számára. Összeáll. Czachesz Erzsébet, Szeged, Mozaik, 1998. 173.

Minden nap ünnep. Multikulturális gyakorlatok itthon. Szerk. Torgyik Judit. Budapest, Educatio, 2008. 81 p.

Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Támpontok a különböző családi és kulturális háttérből érkező gyerekek integrált nevelésével foglalkozó pedagógusoknak. Szerk. és vál. Torgyik Judit, Budapest, Educatio, 2008. 186 p.

Németh Ildikó: A multikulturális nevelés és gyakorlatának elmélete a magyarországi cigányság tükrében. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 1999. 48 p.

Neumann Eszter: Politika a padsorok között. Az oktatási integrációs közpolitika Magyarországon (2202-2010). In: Berényi Eszter – Erőss Gábor – Neumann Eszter (szerk.): Tudás és politika. Budapest, L’Harmattan, 2013. 117-167.

Nguyen Luu Lan Anh: Budapesti tanárok multikulturális attitűdje. Neveléstudomány, 2014. 2. sz. 10-23. p.

Pásztor Miklósné: Hátrányos helyzetű 3–7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai. 3. kötet Az inter- és multikulturalitás elmélete. Budapest, Educatio, 2012.

Social justice and diversity in teacher education. VI ATEE Winter Conference 15-17. April 2014, Budapest, Ed. by György Mészáros, Budapest : Hung. Pedagogical Assoc., 2014. 96 p.

Szatlóczky Gajdóczki Zsuzsanna: Párbeszédkultúta. Az európai polgári neveléseszmények öröksége alapján. Az "és-és" kultúrája. Vác, AVKF, 2010. 185 p.

Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. A multikulturális és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban. Szerk. Gordon Győri János, Budapest, ELTE Eötvös K., 2014. 51 p.

Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk. Láczay Magdolna, Debrecen, Debreceni Egy. K., 2014. 331 p.

"Te is más vagy, te sem vagy más" képzők könyve. Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez. Szerk. Rui Gomes, Budapest, Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2006. 205 p.

Torgyik Judit: Jó gyakorlatok a multikulturális nevelés köréből. In: Kállai Ernő – Kovács László: Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest, Nyitott Könyvműhely, 2009. 31-41.

Torgyik Judit– Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés. Budapest, Bölcsész Konzorcium, 1996. 226 p.

Torgyik Judit: Fejezetek a multikulturális nevelésből. Budapest, Eötvös J. Kvk., 2005.195 p.

Udvarhelyi Éva Tessza: Vándorok kultúrák között: az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak. Budapest, Udvarhelyi É. T., 2007. 217 p.

Válogatás az etnikai kisebbség gyermekirodalmából. Szerk. Szemán Józsefné, a gyűjtőmunkát végezték Nagy Sándorné, Bukovenszki Gáborné, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Multikulturális Értékközvetítő Egyes., 1997. 76 p.

Varga Aranka: Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In: Szerk. Forray R. Katalin: Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2006. 145-161 p.

Világjáró. Szempontok a multikulturális neveléshez. Szerk. Torgyik Judit. Budapest, Educatio, 2008. 88 p.

 

 

Multikulturalitás és nyelv  

 

Bencze Lóránt: Figyeljünk oda egymásra! Az inter- és multikulturális paradigma szemiotikai megközelítése. Magyar Felsőoktatás, 1999. 5-6. 46-48.

Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció – multikulturális kontextus. In: Ladányi Mária – Vladár Zsuzsa – Hrenek Éva (szerk.): Nyelv, társadalom, kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II. Budapest, Tinta, 2014. 54-65.

Hortobágyi Ildikó: Plurilinguisme et compétence interculturelle. Veszprém, Pannon Egy. K., 2007. 174 p.

Inántsy-Pap Ágnes: A multikulturalizmus mint a szociokulturális hátrányból eredő nyelvi deficit kompenzációjának egyik alapköve. Athanasiana, 2013. 35. sz.  197. p.

[Komlósiné] Knipf Erzsébet - Komlósi László Imre: Egynyelvűség és többnyelvűség, interkulturalitás és multikulturalitás. Modern Filológiai Közlemények, 2002. 44-53. p.

Nyelv, társadalom, kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II., A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26-28.) előadásaiból készült tanulmánykötet. Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. Budapest, MANYE, Tinta Kvk., 2014. 302 p.

Nyelvi sokszínűség Európában, 2013. május 10-11., Marosvásárhely. Szerk. Pletl Rita, Nagy Imola Katalin. Kolozsvár, Scientia, 2015. 313 p.

Speculum varietatis. Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identia textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. Red.Katalin Misad, Zoltán Csehy, Bratislava, Univ. Komenského, 2014. 318 p.