Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban


Update:
Pulay Gergõ angol nyelvû recenziója


Mitõl függ, hogy egy gyerek hogyan érzi magát a világban, s hogy a világ mit csinál belõle? Függ a gyerek személyiségétõl, attól, hogy mit hoz magával otthonról, mit les el a barátoktól, mit tanul és él meg az iskolában, végül, hogy az a világ, amibe ágyazva a család, a baráti kör és az iskola létezik, hogyan gondol erre a gyerekre.

De mi van akkor, ha a család, a barátok és az iskola nem egy, hanem két világba tartozik? A gyerek élete ilyen helyzetekben leginkább attól függ, hogy ezek a világok hogyan viszonyulnak egymáshoz.

Errõl (is) szól ez a könyv, amiben a mai Magyarországon élõ kínai, vietnami, afgán, szerb, iraki és más külföldi származású gyerekek és családjaik találkoznak a magyar iskolákkal és pedagógusokkal. A könyvben olvasható komoly elemzések és még komolyabb történetek ezt a találkozást járják körül.

Sik Endre

 

TARTALOM 

Bevezetés

A könyvrõl és a kutatásról
A kutatás célcsoportja és módszerei
A kutatás kontextusai: (1) migránsok Magyarországon
A közigazgatás viszonya a migránsokhoz
A társadalom viszonya a migránsokhoz
A migránsok jogai és a közoktatás
A kutatás kontextusai: (2) a magyarországi közoktatás
Szerkezeti kérdések
Oktatásirányítás és finanszírozás: állam – önkormányzat – iskola
Pedagógia
Politikai szocializáció

Nyíri Pál: Kínaiak és afgánok Magyarországon: két migráns csoport érvényesülési stratégiái

Társadalmi-gazdasági helyzet
Kínaiak: kereskedelem és transznacionalitás
Afgánok: menekülttáborok és etnikai szolidaritás
A 'siker' stratégiái és a gyermekek
Az iskolaválasztás
A Li család
A Taleghani család
A migránsok adaptációjának módjai

Nyíri Pál–Paveszka Dóra: Migráns gyermekek az iskoláról és a magyarokról
Ambíciók és elvárások a középiskolában
Iskolaélmények
Migráns gyerekek és a magyarok

Szilassy Eszter: 'Én nem vagyok rasszista, csak utálom a kínaiakat meg a négereket'. A külföldiekhez való viszony magyar serdülõk beszédében

A külföldiek kategorizálása és jellemzése
Asszociációk és ismerethiány
A nemzeti hovatartozás kritériumai
A külföldiek jellemzése
A külföldiekhez fûzõdõ viszony
A bevándorlás megítélése
'A keletiek… csak hasznot akarnak húzni': a migránsok orientalizálása
Az elõnyök és a hátrányok mérlegelése

Paveszka Dóra–Nyíri Pál: Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja

Három szomszéd iskola
Az iskola találkozása a külföldi gyerekekkel
Önkormányzatok: politika helyett tandíjrendeletek
Az iskolák fogadókészsége a migráns gyermekekkel szemben
A migráns tanulók osztálybasorolása
Migránskérdés egyenlõ romakérdés?
Külföldiség egyenlõ fogyatékosság?
Mi történik az iskolában?
A kulturális másság tematizálása
Mi történik az órán?
A tanulásszervezés formái
Stratégiák a nyelvtudásbeli hátrányok kezelésére
Tantárgyi segítség a migráns gyerekeknek
Értékelés
A pedagógus szerepe a beilleszkedésben
A pedagógusok és a szülõk kapcsolata a kölcsönös elvárások tükrében
Konfliktusok és kezelésük az iskolában
A 'nemzetközi' iskolák
Fölkészítés egy globális civil társadalomra
A sokféleség mint érték
Nyelvi felzárkóztatás
Anyanyelvi oktatás
Iskolai polgárság és társadalmi integráció

Szilassy Eszter–Árendás Zsuzsa: 'Mi már a cigány gyerekek kapcsán megtanultuk a másságot'. Menekült gyerekek és az õket tanító pedagógusok diskurzusai

Menekültek a közoktatásban
Másságértelmezések a menekült gyerekekkel foglalkozó pedagógusok beszédében
A 'másság' kiiktatása: az univerzalista beszédmód
A 'másság' idealizálása: kulturalista beszédmód
A 'másság' lefokozása: hatalmi beszédmód
Menekült gyerekek önmagukról, az iskoláról és a beilleszkedésrõl
Sérelemnarratívák
Siker- vagy integrációs narratívák
Migrációba zárva? Narratívák a jövõrõl

Feischmidt Margit: A 'másság' az iskolában és a társadalomban
Multikulturális vagy interkulturális oktatás

Bevándorló gyerekek a francia iskolarendszerben (Vidra Zsuzsanna)
Bevándorló gyerekekek a német oktatási rendszerben (Fogarasi Ilona)
Iskolai és társadalmi diskurzusok a kisebbségi kultúrákról és az állampolgári öntudatról
Kultúra – multikultúra – 'kultúrázás'
Állampolgári nevelés és társadalmi önreflexió
A kisebbség(i)ekhez és a mássághoz való viszony a magyar iskolákban

Irodalom

Függelék