Németek, helyi társadalom és hatalom - Harta, 1920-1989

Németek, helyi társadalom és hatalom - Harta, 1920-1989

Eiler Ferenc az 1920 és 1989 közötti, a nemzetiségi kérdés szempontjából releváns hartai események rekonstruálása mellett arra keresi könyvében a választ, hogy a magyarországi nemzetiségi politika és a német kisebbség törekvéseinek kölcsönhatásai hogyan határozták meg egy német közösség sorsát a huszadik századi Magyarországon.

A kötet a hartai társadalom, közélet, hatalom, valamint a közösség identitásának korszakonkénti elemzésével rajzolja meg azt az ívet, amelynek kezdõpontján egy német, a paraszti közösségekre többnyire jellemzõ apolitikus, munkaközpontú helyi társadalom, végpontján pedig egy nagymértékben asszimilálódott, identitásszerkezetében jelentõs változásokon átesett, (részben) német származású közösség áll. A hartai németek sorsfordulóit a nagypolitikai folyamatokba ágyazva mutatja be, mivel a történések mindenkor a helyben megfogalmazódó igények és törekvések, továbbá a kívülrõl érkezõ hatások eredõjeként értelmezhetõk.

A könyv adatlapja a Prospero Disztribúció oldalán >>>
 

 

Tartalomjegyzék


ELÕSZÓ

HARTA - EGY NÉMET TELEPÜLÉS A DUNA MENTÉN

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

 • Letelepedés, népmozgalmi adatok, etnodemográfiai mutatók
 • A hartai németek identitásszerkezete a két világháború között
 • A felnõtt társadalom érintkezésének terei Hartán
 • A hartai társadalom tagozódása    
 • Mezõgazdasági viszonyok, paraszti társadalom
 • Iparosok, kereskedõk    
 • Hajósok    
 • Értelmiség    
 • Községi alkalmazottak    
 • Törésvonalak a helyi társadalmon belül    
 • Helyi hatalom    


A NEMZETISÉGI KÉRDÉS HARTÁN AZ 1930-AS ÉVEKBEN ÉS AZ 1940-ES ÉVEK ELSÕ FELÉBEN    

 • A magyarországi németek önszervezõdése a két világháború között    
 • A nemzetiségi kérdés Hartán az MNNE aktivitása idején    
 • A nemzetiségi kérdés körüli küzdelem szereplõi a harmincas években
 • A német mozgalom szabad mûködésének kérdése és a közigazgatás
 • Harc az anyanyelv használatáért az evangélikus egyházzal
 • A Volksbund törekvései és tevékenysége    
 • A hartai Volksbund-tagság    
 • A Volksbund hartai szervezetének tevékenysége    


A SZÁMONKÉRÉS, KITELEPÍTÉS ÉS BETELEPÜLÉS IDÕSZAKA (1945-1949)    

 • A helyi hatalom szerkezete 1945-1948
 • Malenkij robot
 • A Volksbund-tagok felelõsségre vonása, népbírósági eljárások, igazolóbizottság    
 • A német lakosság kitelepítése Hartáról
 • Magyar nemzetiségû és anyanyelvû lakosság betelepítése Hartára    


HARTA A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON    

 • A magyarországi nemzetiségi politika (1949-1989)
 • Az "automatizmus" elvének idõszaka Hartán
 • 1949-1956
 • 1957-1968
 • A nemzetiségpolitika "liberalizálásának" idõszaka (1968-1989)


ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS

FÜGGELÉK    

DOKUMENTUMOK