Nyelvideológiák, attitûdök és sztereotípiák

A 15. Élõnyelvi Konferencia Nyelvideológiák, attitûdök és sztereotípiák címmel 2008. szeptember 4-6-án került megrendezésre a szlovákiai Párkányban. A konferenciát az MTA Nyelvtudományi Intézet Élõnyelvi Kutatócsoportja (Budapest), a Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely, Szlovákia) és a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (Nyitra, Szlovákia) szervezte. Ez a kötet a 15. Élõnyelvi Konferencián elhangzott és bemutatott elõadások, poszterek és mûhelyek szerkesztett és lektorált változatait tartalmazza. Az Élõnyelvi Konferenciák olyan szociolingvisztikai kutatási eredmények bemutatására nyújtanak lehetõséget, amelyek elsõsorban a mai magyar nyelvváltozatokra, ezen belül a hazai magyar nyelvváltozatokra, a határainkon kívüli magyar nyelvváltozatokra, valamint a magyarországi kisebbségi nyelv-változatokra irányulnak. Az elmúlt 20 évben az Élõnyelvi Konferenciák voltak a Kárpát-medencei magyar nyelvészek együttmûködésének legfõbb fórumai.
A konferencia központi témáihoz illeszkedõen a jelen kötetben szereplõ írások tematikája, módszertani háttere szerteágazó. Szólnak a magyar nyelvrõl éppúgy, mint a határainkon innen és túl élõ közösségekben érvényesülõ nyelvi, nyelvhasználati jelenségekrõl.

A könyv adatlapja a kiadó honlapján.

 

Tartalomjegyzék

Bevezetõ a 15. Élõnyelvi Konferencia kötetéhez

Határon túli magyar szókincs

 • LANSTYÁK ISTVÁN: A sajátos határon túli magyar szókincs változatosságának dialektális, regiszterbeli, idõbeli és stilisztikai aspektusáról

 • BENÕ ATTILA: Köznyelvi lexikai egységek szemantikai sajátosságai a kisebbségi magyar nyelvváltozatokban


Magyar nyelvváltozatok - nyelvi változók

 • KONTRA MIKLÓS: Mivel korrelálnak a nyelvi elõítéletek Budapesten?

 • P. LAKATOS ILONA - T. KÁROLYI MARGIT: Nyelvhasználati változás - attitûdváltozás (Panelvizsgálat az északkeleti nyelvjárási régióban)

 • BORBÉLY ANNA: Morfológiai változók a standard nyelvi ideológia örvényében: Elemzések a Budapesti Szociolingvisztlkai Interjú beszélt nyelvi korpuszban

 • TOLCSVAI NAGY GÁBOR: Ideologikus nyelvészeti sztereotípiák a magyar nyelvrõl

 • HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET: Értéktulajdonítások a nyelvi vélekedésekben

 • NÉMETH MIKLÓS: Elsõ nyelvtaníróink megjegyzései saját koruk élõnyelvérõl

 • SINKOVICS BALÁZS: A nyelvváltozatok és a nyelvmûvelés

 • MENYHÁRT KRISZTINA: A spontán beszéd változásai idõben és térben

 • MÁTYUS KINGA: Öt- és tízéves gyerekek és a (bVn) változó

 • GYURICZÁNÉ BAZSIKA ENIKÕ: Nyelvjárásvesztés - nyelvjárásmegtartás: Attitûdvizsgálatok a zalai Kerkakutas községben


Magyarországi nemzeti és nyelvi kisebbségek

 • BARTHA CSILLA: Út a többnyelvûség felé? - Nyelvideológiák, attitûdök és nyelvcsere: a kétnyelvûséggel kapcsolatos elképzelések szerepe a kisebbségi nyelvek megõrzésében

 • ERB MARIA: Etnikai heterosztereotípiák a tarján német közösségben

 • TUSKA TÜNDE: A tótkomlósi szlovákok sztereotípiái

 • TÓTH SÁNDOR JÁNOS - HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET: A nyelvtanulás motivációja a szlovák nyelvi kurzusokon

 • NÉMETH ATTILA: A kódváltásra vonatkozó nyelvi attitûdök a magyarországi németeknél a városlõdi közösség példáján

 • HATTYÁR HELGA: A sztereotípiák, elõítéletek és attitûdök hatása a siketek nyelvelsajátítására

 • SURI ANDREA: Hallássérülten a felsõoktatásban - az érintettek véleményének tükrében


Tengeren túli nyelvpolitika

 • KASSAI ILONA: A kanadai francia nyelv függetlenségi harca


Felvidéki oktatás, egyház, nyelvhasználat

 • SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Szlovák fórumozók véleménye a szlovákiai magyarok nyelvhasználati jogairól és nyelvhasználatáról

 • SÁNDOR ANNA: A nyelvjárási attitûd vizsgálata a nyitrai magyar szakos egyetemisták körében

 • PRESINSZKY KÁROLY: Nyelvi attitûdök vizsgálata nyitrai magyar egyetemisták körében

 • BAUKO JÁNOS: Személynevek iránti attitûdvizsgálatok nyitrai egyetemi hallgatók körében

 • MISAD KATALIN - SIMON SZABOLCS: Nyelvi ideológiák és nyelvhelyességi babonák egy szlovákiai magyarnyelv-tankönyvben

 • MENYHÁRT JÓZSEF: Lingua ecclesiae: A református és katolikus egyházpolitika nyelvi vetületei Szlovákiában

 • VÖRÖS FERENC: Magyar nyelvû ügymenetre utaló szlovák anyakönyvi bejegyzések az 1920-as években

 • LOVISEK JÚLIA: A pozsonyi magyarok mai utcanévhasználata


Finnugor közösségek

 • SALÁNKI ZSUZSA: Nyelvi attitûdök egy oroszországi finnugor beszélõközösségben

 • POMOZI PÉTER: Nyelvideológia és attitûdök a võrui irodalmi nyelv tervezése során

 • JANURIK BOGLÁRKA: Nyelvtani kódváltástípusok az erza-orosz kétnyelvûek beszédében


Romániai közösségek - ideológiák, adatok

 • PETTERI LAIHONEN: Nyelvi ideológiák a romániai Bánságban

 • LUKÁCS CSILLA: Nyelvjárás és köznyelv: székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságának vizsgálata

 • BODÓ CSANÁD: „Hamarább, mikor kicsike, oláhul, aztán magyarul" (A nyelvi szocializáció mintái moldvai kétnyelvû beszélõközösségekben)


Kétnyelvûség, kódváltás, diglosszia

 • NAVRACSICS JUDIT: Nyelv és identitás kérdései határon innen és túl

 • KOVÁCS MAGDOLNA: A finnországi magyarok egy csoportjának identitása és nyelvi attitûdjei

 • VUKOV RAFFAI ÉVA: A kettõsnyelvûség megítélése kétnyelvû környezetben

 • MÁRKU ANITA: A kódváltáshoz kapcsolódó attitûdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság körében

 • KALOCSAI KAROLINA: A kontaktushatás jelensége a vajdasági magyarban: azonosságok és különbségek a magyar-magyar és magyar-szerb szülõk gyerekeinek nyelvhelyességi ítéleteiben és írásbeli produkciós nyelvhasználatában

 • PINTÉR TIBOR: Észrevételek a cigányok diglossziájáról


Kárpátaljai nyelvi attitûdök és oktatás

 • CSERNICSKÓ ISTVÁN: „Szépen, igeragozás szerint beszélnek" - Mi, ti és õk, avagy hogyan látják nyelvváltozataikat a kárpátaljai magyarok

 • KARMACSI ZOLTÁN: Nyelvi attitûd: gyengítõ és erõsítõ tényezõk Kárpátalján a magyar nyelv esetében

 • LAKATOS KAVALIN: Kárpátaljai pedagógusok és a nyelvjárások

 • FERENC VIKTÓRIA: Magyar diákok egy ukrán tannyelvû egyetemen: attitûdök a kultúraközi kommunikáció tükrében

 • MOLNÁR ANITA: Tannyelv, nemzeti identitás és a nyelvek presztízse - egy Kárpátalján végzett kutatás margójára

 • BÁTYI SZILVIA: Az idegen nyelvekkel és oktatásukkal kapcsolatos sztereotípiák és attitûdök Kárpátalján a 21. század elején


Mûhelyek

IMRE SAMU NYELVI INTÉZET: Kisrégiók magyar nyelve

 • KOLLÁTH ANNA - SZOTÁK SZILVIA: Mûhelybevezetõ

 • KOLLÁTH ANNA: Mit mivel és miért? Helyettesítéstípusok a muravidéki ht szavak gyakorisági vizsgálata

 • SZOTÁK SZILVIA: A ht adatbázis õrvidéki elemei és gyakoriságuk

 • PATHY LÍVIA: A magyar nyelv szerepe a Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gimnáziumban

 • HORVÁTH EVELIN ANNA: Nyolc év a Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gimnázium nyelvi közegében

 • ZSÓTÉR IRIS: Ahogy a szigetiek beszélnek

 • GASPARICS JUDIT: Szövegértés és anyanyelvi kompetencia Lendván, Lentiben 6s Budapesten


SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM: LINEE projekt

 • FENYVESI ANNA: A LINEE projekt rövid bemutatása

 • RABEC ISTVÁN: Nyelvi problémák a szlovákiai, romániai és szerbiai kisebbségi magyar oktatásban

 • ÓDRY ÁGNES: „Mindenképpen az anyanyelve a legfontosabb...": Kisebbségi magyar pedagógusok és az anyanyelvvel kapcsolatos ideológiák

 • KISS ZSUZSANNA ÉVA: Többségi nyelvvel kapcsolatos nyelvi ideológiák kisebbségi magyar környezetben Felvidéken, Vajdaságban és Erdélyben

 • DÉGI ZSUZSANNA: „A született magyarnak a saját kultúrájában kellene mélyre hatni, a többit meg felhasználói szinten tudni..." (Idegennyelv-oktatáshoz fûzõdõ attitûdök a kisebbségi magyarok körében)

 • SZABÓ-GILINGER ESZTER: Az osztálytermen belüli nyelvhasználat: tanári attitûdök a tanórán

 • DONALD W. PECKHAM: The names of English: Non-native insights into English as a lingua franca

 • BALOGH ERZSÉBET - T. BALLA ÁGNES: Nyelvi menedzselés multinacionális nagyvállalatoknál: Két Magyarországon mûködõ nagyvállalat kommunikációjának összehasonlítása a nyelvmenedzselés-elmélet segítségével


Név- és tárgymutató