Párhuzamok és különbségek


Az ezredfordulót követõen megélénkült a Kárpát-medencei magyar kisebbségek demográfiai vizsgálata. A legtöbb munka az erdélyi és a szlovákiai magyar közösség népesedésével kapcsolatban látott napvilágot. A kutatások egyrészt a magyar közösségeket érintõ folyamatokat dokumentálták, másrészt az adott ország/társadalom népességfejlõdési kontextusában helyezték el azokat. Kötetünk folytatni és elmélyíteni kívánta ezt a vonulatot, e mellett azonban újdonságát abban látjuk, hogy az összehasonító vizsgálatok felé tesz egy jelentõs lépést. A vizsgálat során elsõsorban a második világháború utáni népesedési folyamatokat tekintettük át két olyan kisebbségi közösség esetében, amely sok szempontból hasonló politikai, gazdasági és társadalmi környezetben fejlõdött. Másrészt láttatni akartuk azokat az eltéréseket is, melyek a két társadalmat és magyar közösségeiket elválasztják egymástól, és ebbõl adódóan eltérõ népességfejlõdési trendeket eredményeztek.
A kötet négy részre tagolódik. Az elsõ rész az összehasonlítás kereteit vázolja, egyben a szlovákiai és romániai népesedési folyamatokat is egybevetve. A második és harmadik rész önállóan az adott társadalmi kontextusban mutatja be az erdélyi, illetve a szlovákiai magyar népességfejlõdést. A negyedik befejezõ részben a párhuzamokra és különbségekre közvetlenül is próbálunk rámutatni. Az elemzett adatsorokat a függelék táblázatai tartalmazzák, ez az olvasó számára lehetõvé teszi

Az MTI híre a könyv megjelenésérõl és bemutatójáról (hvg.hu).

A kiadvány teljes szövege letölthetõ az EÖKIK oldaláról.

 

Tartalomjegyzék

Elõszó

1. Bevezetés. Az összehasonlítás szempontjai és kontextusa
1.1. Az erdélyi és szlovákiai magyar demográfiai vizsgálatok sajátosságai
1.1.1. Kategorizációs gyakorlatok
1.1.2. Kisebbségi népességek demográfiai elemzése
1.1.3. Az etnikai változó helye
1.2. A kontextus azonossága és eltérései. Demográfiai folyamatok Romániában és Szlovákiában
1.2.1. A halandóság alakulása
1.2.2. A termékenység alakulása
1.2.2.1. Termékenység és népesedéspolitika a múlt rendszerben
1.2.2.1.1. A termékenység alakulásának társadalmi környezete az ötvenes és hatvanas években
1.2.2.1.2. Az abortusz szerepe
1.2.2.1.3. Pronatalista politikák a múlt rendszerben
1.2.2.2. A termékenység és a reproduktív magatartás változásai 1989 után
1.2.2.2.1. A népesedéspolitika változásai
1.2.2.2.2. Fogamzásgátlás
1.2.2.2.3. A gyermekvállalás ütemezése
1.2.2.2.4. A termékenységcsökkenés társadalmi kontextusa
1.2.3. Házassági mozgalom
1.2.4. Természetes népmozgalmi egyenleg
1.2.5. Migrációs folyamatok
1.2.6 Népesedési trendek és perspektívák

2. Népesedési folyamatok Erdélyben
2.1. Etnodemográfia Erdélyben az ezredforduló után
2.1.1. Természetes népmozgalom, migráció, asszimiláció
2.1.1.1. A természetes népmozgalomra vonatkozó adatok
2.1.1.2. A vándormozgalmakra vonatkozó adatok és becslések
2.1.1.3. Demográfiai és etnikai reprodukció
2.1.2 Népesség-elõreszámítások
2.1.3. Az erdélyi esettanulmány szerkezete
2.2. Történeti áttekintés. Demográfiai folyamatok Erdélyben a második világháború elõtt
2.2.1. Társadalomtörténeti mozaik és/vagy demográfiai átmenet?
2.2.2. A születési és halálozási arányszám mikroregionális különbségei 1900-1910 között
2.2.2.1. Születésszámok és termékenység
2.2.2.2. Halandóság
2.2.2.3. Népmozgalmi egyenleg
2.2.3. Népmozgalmi folyamatok a két világháború között és a második világhcíború alatt
2.2.4. Vándormozgalmi folyamatok a két világháború között és a második világháború alatt
2.3. Erdély és Románia etnikai szerkezetének alakulása a második világháború után
2.4. A magyar népesség 1964 és 1992 közötti alakulását modellezõ inverz projekció módszertana
2.5. A termékenység nemzetiségi különbségei
2.5.1. A magyar nõk termékenysége a múlt rendszerben
2.5.2. A cigány nõk termékenysége a múlt rendszerben
2.5.3. A befejezett termékenység alakulása nemzetiségek szerint
2.5.4. A születésszánok és a termékenység alakulása 1992-2007 között
2.5.4.1. A népmozgalmi és népszámlálási adatsor inkonzisztencicája
2.5.4.2. A termékenység szintjének és ütemezésének különbségei
2.6. A halandóság alakulása
2.6.1. A nyers halandósági arányszám alakulása 1964-1992 között
2.6.2. Az 1992 utáni periódus
2.7. A házasságkötések alakulása
2.8. Etnikai homo- és heterogámia, etnikai reprodukció, asszimiláció, nemzetiségváltás
2.8.1. Az asszimiláció típusai
2.8.2. Etnikai heterogámia
2.8.3. A vegyes házasságokon belüli etnikai szocializáció
2.8.4. Etnikai reprodukció és termékenység
2.8.5. Nemzetiségváltás - a népszámlálási adatok inkonzisztenciája
2.8.5.1. Magyar-német reláció
2.8.5.2. Magyar-roma reláció
2.8.5.2.1. A lehetséges kategorizációs technikák és a magyar nyelvû cigányok száma
2.8.5.2.2. Roma disszimiláció és asszimiláció a cenzusadatok alapján
2.8.5.3. Nemzetiségváltási mérleg
2.9. Az erdélyi magyarok vándormozgalmi vesztesége
2.9.1. Vándormozgalmi egyenleg
2.9.2. Kumulált migrációs veszteség
2.10. A magyar népmozgalmi egyenleg
2.10.1. Az 1992 elõtti periódus
2.10.2. Az 1992-2002 közötti természetes és tényleges szaporodás regionális különbségei
2.11. Népesedési perspektívák. Egy regionálisan bontott elõreszámítás fõbb következtetései

3. Népesedési folyamatok Szlovákiában
3.1. Bevezetés
3.2. Szlovákia lakosságának etnikai és közigazgatási szerkezete
3.2.1. Az etnikai összetétel változásai
3.2.2. A közigazgatási szerkezet változása
3.3. A vizsgálati modell: források és módszerek
3.3.1. Források
3.3.2. Módszerek
3.3.3. A népmozgalmi folyamatokról
3.4. Történeti áttekintés
3.4.1. Népmozgalmi folyamatok Szlovákiában a második világháború elõtt
3.4.2. Népmozgalmi folyamatok Szlovákiában a második világháború után
3.4.2.1. A házasságkötések és válások
3.4.2.2. A születések
3.4.2.3. A halandóság
3.4.2.4. A természetes szaporodás alakulása
3.4.2.5. Migrációs folyamatok
3.5. Népmozgalmi folyamatok a kilencvenes évektõl napjainkig
3.5.1. A házasságkötések
3.5.1.1. A házasságkötések régiók szerint
3.5.1.2. A magyarok regisztrált és várható házasságkötései
3.5.2. A válások
3.5.3. A születések
3.5.4. A halálozások számának alakulása
3.5.5. A természetes szaporodás alakulása
3.5.6. Migrációs folyamatok
3.6. Az asszimilációs folyamatokról
3.6.1. A vegyes házasságok
3.6.2. A heterogén házasságkötések alakulása régiók szerint
3.6.3. A vegyes házasságokon belüli etnikai szocializáció
3.6.4. Maqyarok és romák
3.7. A szlovákiai magyarság számának alakulása 2011-ben

4. Párhuzamok és különbségek
4.1. A magyar népességek számának és arányának alakulása
4.2. A migrációs folyamatok
4.3. Természetes népmozgalom
4.3.1. Módszertani különbségek
4.3.2. Halandóság
4.3.3. Születések, termékenység
4.3.4. Természetes szaporodás
4.3.5. Házassági mozgalom
4.4. Asszimiláció, nemzetiségváltás
4.4.1 Nemzetiségváltás
4.4.2. Vegyes házasság, etnikai reprodukció
4.5. Népesedési perspektívák

Mellékletek

Táblázatok és ábrák jegyzéke

Bibliográfia

Abstract