Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (1634)

Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (1634)

PÉCHI SIMON (1565/70-1640), Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egykori kancellárja, a szombatosság - a reformációnak a zsidósághoz közeledõ antitrinitárius irányzata - központi alakja, irodalmi tevékenységének köszönhetõen a 17. századi magyar irodalomtörténetnek is egyik meghatározó személyisége. Szépirodalmi értékkel bíró, fõként a székely nyelvjárásra emlékeztetõ nyelvezetû munkáinak egy része máig kéziratban hever. Konstantinápolyban, szefárdi zsidók körében tanult meg héberül. A rabbinikus irodalom több mûvének magyarra fordításával lehetõvé tette, hogy a székelység lakta vidékeken laikusok is megismerkedjenek a rabbinikus zsidóság tanításaival. A jelen kötet Péchi 1634-bõl származó, kéziratban maradt, töredékes - Mózes I. és II. könyvének nagyobb részét felölelõ - Biblia-fordítását adja közre, a fordítás hebraisztikai és magyar (erdélyi) nyelvtörténeti jelentõségét tárgyaló tanulmányok kíséretében.

 


Tartalomjegyzék 

I. | Elõszó

A kiadásról


II. | Bevezetés

1. Célkitûzés
2. A kötet felépítése, az egyes fejezetekhez felhasznált szakirodalom
3. A kötetben használt átírás


III. | Péchi Biblia-fordítása és Biblia-magyarázata (1634)

1. A kézirat bemutatása
2. Péchi munkájának felépítése; forráshasználata, forrásai
3. A kézirat írásjel-használata, helyesírási sajátosságai
4. A kézirat két átírásáról
5. Rövid összefoglaló hangjelölési táblázat


IV. | Péchi Simon, Biblia-fordítás (Gen. 5−Ex. 12)

1. A kézirat mérsékelten-konzervatív átírása
2. A kézirat átírása mai helyesírás szerint


V. | Péchi Biblia-fordításának összevetése az eredeti héber szöveggel

1. A vizsgálat tárgya, módszerei
2. A forrásnyelvi szöveg presztizse
2.1. Az Atyák mondásai fordítói koncepciója
2.2. A Biblia mint forrásnyelvi szöveg
3. Az eredeti szöveg és a Péchi-fordítás összevetése
3.1. Gen. 5
3.2. Gen. 12


VI. | Péchi fordítói koncepciója, héber nyelvi kompetenciája és átírási rendszere. Összefoglalás

1. Péchi fordítói gyakorlata és fordítói elvei
2. A héber fonémaállomány és tulajdonnevek átírása
2.1. A tulajdonnevek átírásai
2.2. Az egyes fonémák Péchi-féle átírása
2.3. A hangok, illetve a tulajdonnevek átírásának sajátosságai


VII. | Péchi Biblia-fordítása: középmagyar kori, erdélyi nyelvemlék

1. Általános hangtani sajátosságok
2. Péchi mai köznyelvi (irodalmi) normától eltérõ szavai, betûrendben
3. Szavak, szerkezetek szokásos, illetve fi gyelemre méltó fordítása; a fordításból adódó lexikális sajátosságok
4. Péchi fordítói, írói stílusa: záró megjegyzések


VIII. | Függelék: Diagramok


IX. | Bibliográfia

A borító képei

Summary
Kornélia Koltai, An Unpublished Bible Translation of Simon Péchi from 1634 (Gen. 5–Ex. 12). Edited fr om the Autograph and Commented