Sütõ András életmûve: annotált bibliográfia

A XX. század erdélyi irodalmának történeti szociológiája a szakirodalomban csak rendkívül felületesen van feldolgozva, bemutatva, rengeteg fontos, személyeket és csoportokat is érintõ összefüggést mindmáig nem, vagy csak részben ismerünk, ismerhetünk. Az irodalom intézményrendszerének tényleges mûködésérõl, politikai meghatározottságának, hatalmi mechanizmusainak összetevõirõl, kvázi-autonóm mûködésének lehetõségei köreirõl például mindmáig kevés megbízható adattal rendelkezünk – ha tehát valaki egy központi szereplõnek mûveit, recepcióját, szerepköreit kívánja vizsgálni, eleve számolnia kell több-kevesebb megbízhatatlan vagy nem eléggé megalapozott tényezõvel is. Egy életmû-bibliográfia ebben a bizonytalanságban nyújt hathatós segítséget. Segít eligazodni s ad biztos fogódzókat, legalább a nyomtatásban megjelent szövegekre, dokumentumokra építve, egy átfogóbb és megbízhatóbb kép kialakítása érdekében – olvassuk Boka Lászlótól a Elõszóban. Kuszálik Pétert gyakorlatias szempont vezérelte, átlátható szerkezetre törekedett, ezért a komoly, tudományos 'hozadék' mellett egyben 'olvasóbarát' a bibliográfia, elsõdlegesen a felhasználói szempontokat veszi figyelembe. "Két nagy egységbe, 8 illetve 4 önálló csoportba sorolva, a Sütõtõl (8 csoportban, A-tól H-ig) származó, és a Sütõrõl (4 csoportban, P-tõl S-ig) szóló (szak)irodalmat tárja elénk. A többszerzõs vagy gyûjteményes kötetekben, antológiákban, színpadon, filmvásznon, képernyõn, rádióban, hanglemezen megjelent mûvek és változatok, forgatókönyvek mellett a tévés és rádiós nyilatkozatok is szerepelnek, de feltétlen pozitívum, hogy helyet kapott a tankönyvbeli szereplés is. A második rész hatalmas gyûjtése a fogadtatás alakzatait összegzi, az idõszaki kiadványokban megjelent szövegkritikai értékelések, illetve a kanonikus kritika fényében." A bibliográfia használatát mutatók könnyítik. Aki hozzájut, értelemszerûen el kell sajátítania használati módját is. "Külön hangsúlyozandó – emeli ki Boka László -, hogy a Sütõ-mûveket összegzõ részt követõ ismertetések idõrendi felsorolása nem csupán pontos, de érdekfeszítõ képet is nyújt egyes mûvek korabeli recepciójáról Erdélyben, Magyarországon vagy világszerte. A recepciótörténeti, hatástörténeti szempontokon túl a bibliográfia felbecsülhetetlen jelentõségét a logikus, áttekinthetõ felépítés és az idõrendiség mellett egyértelmûen az annotációk adják. Az idõszaki kiadvá-nyokban megjelent írásokat követõ gyakori annotációk nem csak arról tanúskodnak, hogy a tételek feldolgozása döntõ többségükben valóban kézbevétel útján történt, de komoly értékkel bírnak az életmû kutatói számára is. Kuszálik Péter ugyanis bibliográfiai tételleírásai mentén rendre felhívja a figyelmet a téves lexikon-szócikkeket, életrajzi adatokat továbbéltetõ forrásokra, mûvek megjelenésére vagy bemutatójára utaló tévedésekre, figyelmetlenségekre, közhiedelmek pontatlanságára is." A munkát hatalmas mérföldkõként méltatja Boka László. "Majdani kiegészítése vélhetõen a kritikai kiadás feladata lesz, melynek – már most jól látható – számtalan tennivalója, feladata akadhat még. Elkészültéhez mindenesetre megkerülhetetlen segítség, valódi alapmû Kuszálik Péter munkája."

[Forrás: B. D. - Népújság]

 


TartalomjegyzékElõszó

A bibliográfiáról

Jelek

SAM = Sütõ András munkái

Címmutató a kötetekhez (A + B csoport)

»A« csoport
Kötetben, füzetben megjelent, önállóan vagy társszerzõvel írt mûvek és adaptációk (magyar nyelven)

»B« csoport
Kötetek idegen nyelven (idõrendben)

»C« csoport
(Többszerzõs vagy gyûjteményes kötetekben, antológiákban magyar nyelven megjelent mûvek, fordítások és adaptációk.)

»D« csoport
(Többszerzõs kötetek, idegen nyelven.)

»E« csoport
(Sütõ András fordította idegen nyelvbõl - egyedül vagy mással; önálló kötetek + 1 antológia.)

»F« csoport
(Közremûködésével készült könyvek; elõszó, utószó, válogatás - tankönyvek társszerzõje.)

»G« csoport
(Idõszaki kiadványokban - hírlapok, folyóiratok és évkönyveik - megjelent írásai.)

»H« csoport (négy alcsoportban)
(Mûvei színpadon, filmvásznon, képernyõn, bábszínpadon, rádióban, hanglemezen.)
 
»P« csoport
(Sütõ Andrásról, egy-négy szerzõs kötetekben.)

»Q« csoport
(Monográfiák, bibliográfiák, szakdolgozatok Sütõ Andrásról.)

R« csoport
(Sütõ Andrásról tankönyvekben és kézikönyvekben, antológiákban.)

»S« csoport
(Sütõ Andrásról idõszaki kiadványokban.)

Címmutató

Névmutató

Idõszaki kiadványok mutatója
(Hírlapok, folyóiratok valamint évkönyvek és internetes portálok)

Színházak, színtársulatok mutatója

Pályázati sikerek, díjak / kitüntetések, különleges státusok elnyerése
Díjak és kitüntetések (idõrendben, a hivatkozások, ismertetõk lelõhelyével)

Interjú
(Beszélgetés, riport, pályakép, portré, S. A. nyilatkozata)

Sütõ Andráshoz írt, neki dedikált versek a szerzõk ábécérendjében

Viták mutatója

Bibliográfiai mutató