Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában (1999-2001)

 

Update: A könyv bemutatója 2009. április 24-én


Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórákban élõ magyar kultúrák és közösségek kutatására. Ezekrõl a "magyar világokról" számos történettudományi, társadalomtudományi munka született, mégis több kérdéskörrõl, regionális, kisebbségi magyar közösségekrõl lehet és kell mélyrehatóbb ismereteket szereznünk.

A Magyar Világok sorozat célja, hogy értõ és értelmezõ betekintéssel szolgáljon az említett, részleteiben még kevéssé ismert világokba. A sorozat elsõ kötetei három kérdéskör mentén elemezték a határon túli magyar kultúrák, lokális társadalmak életét. A három tanulmánykötet a diaszpóra, a szórvány, valamint a Kárpát-medencei magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások jelentéstartalmait járta körül. A következõ három kötet egy-egy kulturális antropológiai elemzésen keresztül teszi lehetõvé, hogy egy adott "magyar világot" ismerhessünk meg mélyrehatóan.

Kovács Nóra argentínai magyarokról szóló könyve az elsõ ezek közül. Ezt a kötetet követi a közeljövõben Papp Richárd a vajdasági, valamint Bakó Boglárka az erdélyi "magyar világokhoz" kapcsolódó monográfiája.

 


TARTALOM 


Köszönetnyilvánítás

1. Bevezetés

 • Diaszpórakutatás
 • Bevándorláskutatás Argentínában
 • Migráns terminológia és az etnikai identitás
 • Kutatási módszerek és a terepmunka

2. Az argentínai magyar bevándorlás történetének áttekintése számokban

 • A bevándorlók nyilvántartása Argentínában és a rendelkezésre álló adatokkal kapcsolatos problémák
 • Az Osztrák–Magyar Monarchia bevándorlói (1875–1919)
 • Magyar bevándorlók Argentínában a két világháború között (1920–1939)
 • A különösen problémás 1930-as évek
 • Magyar bevándorlók a második világháború után

3. Magyar intézmények Buenos Airesben

 • Argentínai magyar intézmények a múltban
 • A Magyar Centrum intézményi elõzményei
 • Mûködõ intézmények Buenos Airesben, 1998–2001
 • A diaszpóraintézmények életképességét befolyásoló tényezõk
 • A Buenos Aires-i diaszpóraintézmények térbeli elhelyezkedése
 • Az egyéniség szerepe
 • Az ingatlanok jelentõsége

4. A Magyar Centrum

 • Magyar–magyar viszonyok Buenos Airesben
 • A Centrum viszonya a hivatalos Magyarországhoz
 • Nem zsidó és zsidó magyarok, urak és kommunisták
 • A Centrum eseményei

5. Az identitás megteremtésének és megtartásának eszközei

 • A beszélt nyelvek
 • Magyarnyelv-tanulás
 • A nyelvi és etnikai szocializáció közösségi intézményei
 • Az etnikai szocializáció akadályai és a nyelvvesztés a második és a harmadik generáció között
 • Magyar néptánc és zene
 • Magyar konyha
 • Kisebbségi magyar léthelyzet és az állampolgárság kérdése
 • "Miért kell mindezt csinálni?"

6. A Buenos Aires-i magyar kórus: közösség és identitásteremtés

 • A magyar kórus
 • A karvezetõ
 • A kórus és a Magyar Centrum: a nyitás körüli feszültségek
 • Szentimentális utazás az "ígéret földjére"
 • Magyarországi találkozások, kollektív érzelmek
 • Liminális pillanat: rituális találkozás a repatriált patriótákkal

7. Baráti kapcsolatok hálózatában. Magyar zsidó bevándorlók elsõ és második generációja Buenos Airesben: integrációs stratégiák és identifikáció

 • Az interjúalanyok
 • Az argentínai magyar zsidó intézmények
 • A Buenos Aires-i magyar zsidó bevándorlók csoportjának jellemvonásai
 • Láncmigráció
 • Nyelvtudás
 • Pályaválasztás, szakmai integráció
 • Párválasztás
 • Magyarság, zsidóság, amnézia

8. Találkozások Magyarországgal

9. Összegzés

 • Integráció
 • Érzelmi azonosulás Argentínával
 • A "szállítható örökség"

Függelék

Felhasznált irodalom

Statisztikák