Tabuľky Slovenska, okresy, kraje, mestá

Poznámky

Obecné údaje sme zosumarizovali pre aktuálne okresy, kraje a pre celé Slovensko.

Symbol „X“ v stĺpci „ „Jel“ (Symbol) pre okresy znamená, že pri týchto okresoch nemáme údaje za všetky obce, preto agregované údaje nepokrývajú celý okres. Pri údajoch z rokov 1921 a 1930 sme pri okresoch neuviedli, že pri (malej) časti týchto okresov máme neúplné údaje o Nemcoch, Rusoch, Cigánoch a pravoslávnych, získané z poznámok k sčítaniu.

Pri údajoch z rokov 1921 a 1930 sme pre okresy a pre celé Slovensko sme použili „X“, pretože na týchto úrovniach sú údaje takmer určite neúplné.

Z podobných dôvodov sme pre rok 1941 obyčajne použili značku „X“, lebo v roku 1938 boli k Maďarsku pripojené obce z takmer všetkých súčasných južnoslovenských okresov, a len tieto pripojené obce majú údaje zo sčítania z roku 1941. Výnimku tvoria tri súčasné okresy: Dunajská Streda,  Komárno, Nové Zámky, ktoré majú kompletné údaje.

Pre dnešné územie Bratislavy a Košíc sme pripravili samostatné zhrnutie, pretože pri Bratislave spred roka 1910 nemáme údaje mestských častí a pri Košiciach nemáme údaje mestských častí spred roka 1970 (výnimkou roku 1910), preto väčšinu týchto údajov nemožno zahrnúť do súčasného systému okresov.

Slovensko spolu

Kraje spolu

Okresy spolu

Bratislava

Košice