Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918-1940)

 

1918-ban egy sokak által utópiának vélt eszme hívei az erdélyi zsidó társadalom megszervezésének az alapját fektették le. Létrejött az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, mely a zsidóságot nemzetként határozta meg. A többségében magyar anyanyelvû és magyar kultúrájú erdélyi zsidóságon belül mély törésvonalak keletkeztek. Az asszimiláns irányvonal mellett egyre nagyobb teret nyert magának a cionizmus, a zsidó nemzeti gondolat. Az összetett, külsõ- és belsõ hatások következtében (a nemzetközi helyzet alakulása, antiszemitizmus, cionizmus) a második világháború elõestéjére jelentõs átalakulás ment végbe az erdélyi zsidó társadalmon belül. A korábbi vallási zsidó intézményháló mellett világi jellegû intézmények, szervezetek jelentek meg, és fejtettek ki széles rétegeket megszólító tevékenységet. Az erdélyi  zsidóság lényegérõl, a magyar–zsidó viszonyról, a romániai integráció lehetséges útjairól éles viták bontakoztak ki a kor zsidó értelmiségének körében.

*  *  *

Gidó Attila 1979-ben született Székelyudvarhelyen. 2002-ben történelem szakos oklevelet szerzett, majd 2002–2003-ban mesterképzésen vett részt a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetemen. 2003-tól doktori tanulmányokat folytat a BBTE Európai Tanulmányok Karán. Jelenleg a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Kutatási területe: az erdélyi zsidóság története a 20. században, a két világháború közötti erdélyi zsidó nemzeti mozgalom és önszervezõdés. Eddig megjelent kötete: Az erdélyi zsidókról. Közös történeti vázlat. Litera–Veres Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008.

 

 

TARTALOM

Elõszó

Erdélyi zsidó társadalom-és nemzetépítési kísérletek (1918–1940)

1. A vizsgálat kiindulópontjai

2. A korszakot leíró kulcsfogalmak

3. Demográfiai és jogi támpontok

3.1. Népesedési adatok
3.2. Társadalmi szerkezet
3.3. A romániai integrációt meghatározó jogi keretek

4. A társadalmi antiszemitizmus kérdése

4.1. Román antiszemitizmus
4.2. Magyar antiszemitizmus

5. A zsidó társadalom-és nemzetépítés periódusai

5.1. Építkezés,1918–1923
5.2. Kiegyenlítõdõ diaszpóra-és Palesztina-munka, 1923–1930
5.3. A politikai és nemzeti munka különválasztása, 1930–1938
5.4. Népi összezárkózás, 1938–1940

6. Intézmények a zsidó társadalomépítésben

6.1.A Szövetség
6.2. A hitközségek
6.3. Szociális gondoskodás és munka
6.4. Mûvelõdés és olvasás
6.5. Az iskola és nevelés
6.6. A sport


7. Önmeghatározások és viták

7.1. Önmeghatározások
7.2. Brassói nagygyûlés
7.3. "A zsidók útja" vita
7.4. Zsidó Értelmiségi Találkozó

8. Zsidó identitástudat és számszerûsíthetõség

Dokumentumok

I. Intézményesség

1. A nagyszebeni Zsidó Nemzeti Szövetség felhívása a helyi és a környékbeli zsidó hitközségekhez a Szövetséghez való csatlakozásra, 1918
2. Mit akarunk? 1918
3. Új Kelet. Az Új Kelet programja, 1918
4. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség ideiglenes szervezeti szabályai, 1918
5. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség ügyvezetõ elnökségének munkaprogramja, 1919
6. A temesvári Zsidó Líceum Végrehajtó Bizottsága ülésének jegyzõkönyve, 1919
7. Az Erdélyi Román Kormányzótanács vallási és közoktatásügyi reszortfõnökének engedélye a temesvári Zsidó Líceum megnyitására, 1920
8. A temesvári Zsidó Líceum kuratóriumának kérése az erdélyi Kormányzótanács vallási és közoktatásügyi reszortfõnökéhez az iskola mûködésének tárgyában, 1920
9. I. Micu Siguranþa-ügynök jelentése, 1920
10. Az elsõ erdélyi cionista konferencia deklarációja, 1920
11. Az Országos Zsidó Kórházegyesület felhívása a zsidó hitközségekhez és szentegyletekhez anyagi támogatásért, 1921
12. Az erdély–bánáti rabbik országos értekezletének és a vele kapcsolatos rabbi egyesületi alakuló közgyûlésnek jegyzõkönyve, 1921
13. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség felhívása a helyi csoportokhoz és a csatlakozott hitközségekhez az Erdélyi Zsidó Néppárt helyi szervezeteinek megalakítására, 1922
14. Ma alakul meg az erdélyi zsidó néppárt, 1922
15. Schütz Henrik, az aradi zsidó hitközség alelnökének körlevele, 1922
16. Az elsõ ratifikálási ünnep Erdélyben, 1922
17. Az alijázni készülõ Glasner Mózes kolozsvári ortodox fõrabbi búcsúztatása, 1923
18. Az Erdélyi Zsidóság Központi Jogvédelmi Irodájának felhívása a hitközségekhez és zsidó szervezetekhez, 1924
19. Vértes Adolf emlékirata a magánoktatási törvényjavaslat tárgyában, 1925
20. Szervezeti jelentés az EZSNSZ VI. konferenciájára az 5685/6. konferenciális évrõl (1924–1925)
21. Erdély, Bánság, Máramaros és Körös-vidék népi kisebbségi alapon álló zsidóságához!, 1925
22. Kertész Jenõ: Páholyunk munkaprogramja, 1922
23. Klein Miksa, a Román Zsidók Szövetsége erdélyi fiókja elnökének jelentése, 1927
24. A Román Zsidó Hitközségek Szövetségének felhívása az erdélyi zsidó hitközségekhez, 1927
25. Max Lazarovici levele M. Schweig újságírónak, 1927
26. Michael Landau körlevele az Országos Zsidó Tanács megalakítása alkalmából, 1930
27. A regáti Zsidó Hitközségek Szövetségének körlevele az ország hitközségeihez az Országos Zsidó Tanács megalakítása kapcsán, 1930
28. A Zsidó Jövõ programcikke, 1930
29. Jegyzõkönyv az aradi zsidó hitközség németországi zsidóüldözések kapcsán megtartott ülésérõl, 1933
30. Fischer Tivadar román nyelven elmondott üdvözlõbeszéde a Romániai Zsidó Párt I. kongresszusán és a párt programja, 1933
31. Lezajlott az erdélyrészi XIV. cionista konferencia, 1933
32. Az Erdély–Bánáti Zsidó Tanszemélyzeti Egyesület elsõ közgyûlésének jegyzõkönyve, 1935
33. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, az Erdélyi Wizo Föderáció, a Keren Kajemet Erdélyi Kuratóriuma és a Keren Hajeszod Erdélyi Kuratóriuma anyagi támogatást kér a gyulafehérvári zsidó Szentegylettõl, 1936
34. A Makkabi Szövetség tartományi elnöksége a Zsidó Nemzeti Szövetség támogatását kéri az oradeai konferencián, 1937
35. Jegyzõkönyv az aradi zsidó hitközség képviselõtestületének 1938. január16-kiülésérõl, 1938
36. Jegyzõkönyv az Erdély–Bánáti Nyugati Szertartású Izraelita Hitközségek Szövetsége elnöki tanácsának ülésérõl, 1938
37. Az Erdély–Bánáti Nyugati Szertartású Hitközségek Szövetségének jelentése az 1937–1938 közötti mûködésérõl, 1938
38. Jegyzõkönyv az Erdély–Bánáti Nyugati Szertartású Izraelita Hitközségek Szövetsége elnöki tanácsának ülésérõl, 1938
39. Jegyzõkönyv az aradi zsidó hitközség 1938.december18-kiülésérõl, 1938

II. Vitaanyagok, elméleti írások

40. Az ortodoxia és a zsidó nemzeti gondolat. Glasner Mózes kolozsvári ortodox fõrabbi nyilatkozata a cionista mozgalomról, 1918
41. Kecskeméti Lipót: A nemzeti elv lázában, 1921
42. Weiss Sándor: Igazi kereszténység, zsidóság és erdélyi magyar politika, 1922
43. Weissburg Chaim: Magyar, román, jiddis vagy héber?, 1922
44. Marton Ernõ: A zsidó nemzeti mozgalom Erdélyben, 1922
45. Ligeti Ernõ: A zsidó kérdés Erdélyben?!, 1922
46. Gombos Benõ: A zsidóságról, 1923
47. Konrád Bélának a nagyváradi neológ hitközség tisztújító közgyûlésén elhangzott székfoglaló beszéde, 1923
48. Gombos Benõ, id. Neumann Miksa: Antiszemitizmus és numerus clausus, 1923
49. Egységes nép. Vértes Adolf beszéde a bánsági zsidóság 1923. május 27-én Temesváron tartott nagygyûlésén
50. Gombos Benõ: A zsidó egység és a zsidó iskolák, 1923
51. Kasztner Rezsõ: A sport a zsidó nép reneszánszának szolgálatában, 1924
52. Fischer Tivadar és Fischer József nyilatkozata az Országos Magyar Párt brassói nagygyûlésérõl, 1924
53. Leitner Mihály: A magyar zsidóság, 1925
54. Marton Ernõ: Anyanyelv, nemzeti nyelv és államnyelv, 1923
55. Klein Miksa: Az erdélyi ortodoxia vajúdó problémái, 1925
56. id. Neumann Miksa: Mostoha gyermek a kisebbségek között is, 1926
57. [Hegedûs Nándor]: Megjegyzések, 1926
58. Három nyilatkozat a „zsidók útjáról”, 1927
59. Weiss Sándor: Miért adakozom Palesztinára?, 1928
60. Fischer Tivadar román nyelvû felszólalása a Zsidó Parlamenti Klub nevében az új parlamenti ciklust megnyitó trónbeszédhez, 1928
61. Marton Ernõ: Országos Zsidó Párt – országos zsidó lista, 1931
62. Weiss Sándor: Magyar–zsidók a vádlottak padján. Válasz Spectator cikkére az Országos Zsidó Pártról, 1931
63. Marton Ernõ: A kétezer éves párt, 1931
64. B. J.: Az ortodox zsidóság és a parlamenti választások, 1933
65. Grossman Ödön: Az ortodoxia és az országépítés, 1934
66. Marton Ernõ: A páholyok külsõ kultúrmunkája, 1934
67. Hídverés a négy országrész zsidósága között, 1934
68. Klein Miksa: Hídverés a négy országrész zsidósága között, 1934
69. Fried József: Hozzászólás az ifjúsági problémához, 1934
70. Szirmai István: Az intellektuális zsidó ifjúság problémái, 1934
71.Weiss Sándor: Kétféle tradicionalizmus, 1935
72. Balkányi Kohn Jicchák: A zsidó nemzeti gondolat és a hagyomány szintézise, 1936
73. Landó Jenõ: A transzszilvániai zsidóság feladatai, 1937
74. Weimann Jenõ: Zsidó szociográfiai kutatást!, 1937
75. Márton Lajos–Weimann Jenõ: Milyen legyen az erdélyi zsidó értelmiségtalálkozója?, 1937
76. Arató András: A magyar–zsidó kérdés és az erdélyi magyar ifjúság parlamentje, 1937
77. Megvalósításhoz közeledik az erdélyi zsidó értelmiségi találkozó, 1937
78. Sebestyén József tervezete a zsidó társadalom megszervezésére, 1938
79. Danzig Hillel: Húsz év távlatából, 1939
80. Fischer József román nyelven elmondott beszéde a XVI. erdélyi cionista konferencián, 1939
81. Kéri József: A mai zsidó nevelés margójára, 1940
82. Dr. Faragó Viktor: Nem zsidó zsidók, 1940
83. Ligeti Ernõ: Erdély zsidósága, 1941

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918–1940)

Életrajzi adatok

Források – válogatott bibliográfia

Levéltári források
Sajtó, hivatalos lapok
Zsidó lapok
Magyar lapok
Német lap
Hivatalos lap
Statisztikák, lexikonok, szervezeti kiadványok, segédletek
Szakkönyvek
Tanulmányok

Szójegyzék

Rövidítések

Mutatók

Rezumat 

Summary