Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Szerk. Papp Z. Attila

Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Szerk. Papp Z. Attila

 


Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. 

Szerk.: Papp Z. Attila. 

Budapest. Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány - MTA TK Kisebbségkutató Intézet. 2017.

 

Kötetünk fókuszában a 2015 végén zajlott GeneZYs 2015 kutatás áll, amely a Mathias Corvinus Collegium és az MTA TK Kisebbségkutató Intézete közötti sikeres együttműködésben valósult meg. A kutatás a Magyarország határain kí- vül – Szlovákiában, ukrajnában, Romániában és Szerbiában –, kisebbségi társa- dalmi feltételek között élő atalok világának feltárására irányult. A GeneZYs 2015 bizonyos értelemben hagyományos i úságkutatásnak minősül, ugyanis személyes megkereséssel, kérdőíveket töltettünk ki. De éppen a hagyományos adatfelvétel teszi lehetővé azt is, hogy több, a atalokat érintő témát társadalmi kontextusba helyezve, háttértényezők segítségével próbáljunk meg értelmezni.

Tudatában vagyunk annak, hogy a kontextus megismeréséhez nélkülözhetetlen annak a társadalmi miliőnek a felvázolása, amelyben a atalok élnek. Tudjuk azt is, hogy sok szempontból termékeny lett volna, ha olyan kutatást végzünk, amely- nek célcsoportjába az egyes országokban élő többségi atalok is beletartoznak, hi- szen így lehetett volna olyan kérdéseket is megválaszolni, hogy van-e strukturális, társadalmi feltételekre visszavezethető vagy attitűdbeli különbség a régió ataljai között nemzetiségi/nemzeti szempontból. Az anyagi lehetőségek azonban ezt a nagyon széles körű, sokrétű adatfelvételt nem tették lehetővé. A kötetben mégis törekedtünk az eredmények tágabb kontextusba helyezésére. Egyrészt áttekintet- tük a nemzetközi i úságkutatások főbb témáit, másrészt nemcsak a kisebbségi magyarokat, hanem az érintett országok teljes i úságát megcélzó kutatások ered- ményeit is összegző országtanulmányok elkészítésére is kértünk fel szerzőket.

A négy vizsgált környező ország mellett a magyarországi i úságkutatások tör- téneti áttekintése is szerepel kötetünkben: ha Kárpát-medencei szinten akarjuk látni és láttatni a atalok jellegzetességeit, akkor nyilvánvaló, hogy az anyaországi atalokra vonatkozó információknak is helyet kell adni. Továbbá − ahogy az egyik írásban is szerepel, de a jelen kötet szerkesztője szakmai életútja során is megta- pasztalta − a határon túli, elsősorban az erdélyi i úságkutatások sokat pro táltak a magyarországi tematikus vizsgálatokból.

A kötet utolsó fejezetében a GeneZYs-sel részben egy időben zajló vagy szin- tén a Kárpát-medencei atalokat érintő vizsgálatokból és elemzésekből adunk íze- lítőt. E fejezet örvendetes módon hosszabb is lehetne, hiszen a térség i úságkuta- tásának intézményesülésével egyre több országon/régión belüli vagy nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő elemzés születik manapság.

Az i úságkutatások előzményei kapcsán mindenképpen meg kell említenünk Gábor Kálmán nevét, aki sajnos már nincs közöttünk, ám a kilencvenes évektől szakmailag és emberileg is maximálisan támogatta a határon túli magyarokat érin- tő vizsgálatokat. Kálmán nemcsak fáradhatatlan volt, ha utazni kellett a különféle határon túli helyekre, hanem kíváncsi is volt, mivé tették a szocialista berendez- kedések, illetve mivé teszik vagy fogják tenni a fogyasztói társadalom trendjei a térség ataljait. A kérdést leginkább lokális vizsgálatokon keresztül igyekezett megválaszolni. Szakmai meggyőződésből állítjuk, hogy Gábor Kálmán nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre.

Hálásak vagyunk a kötet két lektorának, Bárdi Nándornak és Bauer Bélának is, akik fontos visszajelzéseket adtak a szerzőknek, hogy munkatársaink a kézira- tokat minél magasabb színvonalon fejezhessék be. Külön köszönettel tartozunk Falyuna Nórának, akinek kitartó lelkesedése, projektszemlélete és a szerzőkkel való kapcsolattartása nélkül a kötet minden bizonnyal nem tudott volna idejében és gondosan megjelenni.

A jelen kötetben közölt, a GeneZYs 2015 adatfelvételre épülő tematikus (politi- kai részvételt, előítéletek szerveződését, oktatást, gazdasági helyzetet érintő) írások első, részletesebb kutatási eredményeknek tekinthetők. Azt, hogy mennyi lehetőség van még e szociológiai felmérésben, jól jelzi az összefoglaló írás, amelyben valójá- ban legfőképpen arra volt lehetőségünk, hogy felvillantsuk a tematikus sokszínűsé- get. Reményeink szerint a közeljövőben újabb elemzéseket tartalmazó kiadvánnyal is jelentkezünk, ám addig is ajánljuk e kötetet a tisztelt olvasó gyelmébe.

Papp Z. Attila szerkesztő