Visszacsatolás vagy megszállás?


Az 1938-as bécsi döntés nem csupán a huszadik századdal foglalkozó szlovák és magyar történetírás témái között foglal el kiemelt helyet, de a szlovák és magyar köztudatban is. Vonatkozási pont ez, amelyhez mindenkinek van, általában etnikailag meglehetõsen determinált viszonya.
A bécsi döntés 70. évfordulója alkalmából két olyan szakmai konferencia is zajlott egymáshoz idõben és térben meglehetõsen közel, Komáromban és Balassagyarmaton, amely az eddigi gyakorlattal ellentétben a téma több szempontú megközelítésére, akár az egymással is feleselõ nézõpontok prezentálására igyekezett helyezni a hangsúlyt. A kötet, mely a két konferencia elõadásait teszi közzé, mindenképp újdonságot hordoz, hiszen azáltal, hogy a bécsi döntés historiográfiája során elõször a két nemzeti narratíva közös alkotásaként kerül az olvasó elé, a közös gondolkodás szándékát jelzi. Bizonyos mértékig újdonság azonban a téma belsõ megközelítése is, hiszen a kötet szerzõinek köszönhetõen a téma hagyományos diplomáciatörténeti megközelítése helyett új szempontok kaptak hangsúlyt, elsõsorban a bécsi döntés regionális vonatkozásai. Persze azok az olvasók, akik a jelen kötetet gondosabban átnézik, továbbra is érzékelni fogják a két történetírás közötti különbséget. Ez azonban nem baj, hiszen a történetírásnak nem a különbségek elfedése, hanem egy új tudás létrehozása a célja.
 
 

Tartalomjegyzék


ELÕSZÓ

AZ ELSÕ BÉCSI DÖNTÉS DIPLOMÁCIAI VONATKOZÁSAI

 • Pritz Pál: Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban
 • Szarka László: Németország szerepe az elsõ bécsi döntés elõkészítésében
 • Ablonczy Balázs: Teleki Pál az elsõ bécsi döntés idõszakában
 • Popély Gyula: A komáromi tárgyalások (1938. október 9-13.)


REGIONÁLIS NÉZÕPONTOK AZ ELSÕ BÉCSI DÖNTÉSHEZ

 • Sona Gabzdilová-Olejníková: A bécsi döntés és Dél-Szlovákia, különös tekintettel a Rimaszombati járásra
 • Simon Attila: A szlovákiai magyarok magatartása az elsõ bécsi döntés idején. (Különös tekintettel Gömör, N6grád és Hont térségére)
 • Fedinec Csilla: Az elsõ bécsi döntés - ukrán nézõpontból
 • Milan Olejník: A bécsi döntés a korabeli szlovák sajtóban


AZ ELSÕ BÉCSI DÖNTÉS HATÁSA ÉS UTÓÉLETE

 • Martin Pekár: Változások Kelet-Szlovákiában az elsõ bécsi döntést követõen
 • Martin Hetényi: Az 1938-as bécsi döntést követõen kialakult problémák a szlovák-magyar határövezetben
 • Gaucsík István: A határ mint gazdasági probléma. A Pozsonyi I. Takarékbank helyzete az elsõ bécsi döntés után
 • Janek István: A szlovák vezetés külpolitikai törekvései a komáromi tárgyalásoktól 1945-ig


FELHASZNÁLT IRODALOM

ZHRNUTIE - ZUSAMMENFASSUNG