Wir Schwaben waren immer gute Ungarn

 

A kötet Bindorffer Györgyi: Kettõs identitás: etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban c. 2001-ben megjelent munkájának német fordítása, amely elsõsorban oktatási célokat szolgál. Fontos és idõszerû kérdést vizsgál: magyarországi német kisebbség kettõs identitását. Bemutatja a kettõs identitáskonstrukció történelmi dimenzióit, alakulását, jelenlegi állapotát, az etnikai és a nemzeti identitás egymáshoz való viszonyát, szervezõdését, szocializációját, reprezentációs módjait, az identitások konfliktusát, az asszimiláció, és a mobilizáció identitást változtató hatását, valamint az interetnikus viszonyok természetét. A széleskörû szakirodalmi tájékozottságon és empirikus anyagon nyugvó mûben tudásszociológiai és szociálpszichológiai közelítéseket alkalmazva a szerzõ felállítja a kettõs identitás, az identitás egyensúlyának szituativitáson és az identitáselemek szelekcióján alapuló elméletét.

A kettõs identitás olyan konstrukció, amelyben egy többségi dominanciájú országban élõ kisebbség saját etnikai identitásának történetileg változó, generációs eltéréseket és érvényességeket felmutató megõrzése és reprezentációja mellett magáévá teszi, internalizálja és érzelemileg átéli a többségi etnikum nemzeti identitásának azon elemeit, amelyek saját etnikai identitásának elemkészletébõl hiányoznak vagy csak részben találhatók meg benne. Az identitáskonstrukció egyidejû magától értetõdõségeket tartalmaz; elemkészlete az etnikai és a nemzeti identitás egymást kiegészíteni és pótolni képes elemeibõl áll. Az etnikai és a nemzeti tudáskészlet elemeihez való viszonyon keresztül kerül elemzésre a névhasználat, a csoporttagság, a kisebbségi, és a többségi identitás kérdése, valamint az anyanyelv, és a nyelvhasználat. A történelmi, kulturális, demográfiai, pszichológiai, társadalmi, politikai és gazdasági tematizációk elemzése mellett bemutatására kerül a vallás, és a haza identitásalakító hatása. A könyv foglalkozik az etnikai és nemzeti értékekkel, a sztereotipizáció folyamatával, az etnikai és a nemzeti tudáskészlet szocializációjával.

Végezetül egy kauzális modellben foglalja össze a kettõs identitáson belüli elemek egymáshoz való viszonyát.
A könyvet Szabó Dezsõ és Szabó Károly fordította, és az ELTE Germanisztikai Intézete, valamint az MTA Kisebbségkutató Intézete Dunabogdány és Szentendre német kisebbségi önkormányzataival közösen adta ki.

 

INHALT

Danksagung

1. Einführung

2. Über die Forschung
2.1. Das Untersuchungsgebiet
2.2. Hypothesen
2.3. Forschungsmethoden

3. Identitätsdimensionen
3.1. Die Identität als eine Kategorie der Wissenssoziologie und der Sozialpsychologie
3.2. Die Identität als gesellschaftliche und historische Kategorie
3.3. Die ethnische Dimension
3.3.1. Ethnische Gruppe und Gruppenzugehörigkeit
3.3.2. Die Grenze und 'was sich dahinter verbirgt'
3.3.3. Ethnische Identität
3.4. Nationale Dimension
3.4.1. Die Nation
3.4.2. Nationale Identität

4. Namensgebrauch
4.1. Name, Abstammung und Gruppenzugehörigkeit aus ethnischer Perspektive
4.1.1. Einleitung
4.1.2. Wer ist Schwabe?
4.2. Name und Gruppenzugehörigkeit in nationaler Dimension
4.2.1. Wer ist Ungar? - Versuch einer Begriffsbestimmung
4.3. Familiennamen und Vornamen
4.4. Sitautionsbezogener Namensgebrauch

5. Sprachgebrauch
5.1. Einführung
5.2. Zweisprachigkeit und Diglossie
5.3. Muttersprache: Deutsch oder Ungarisch?
5.4. Generationsbezogene Unterschiede beim Sprachgebrauch
5.4.1. Die Vorfahren der älteren Generation
5.4.2. Die ältere Generation
5.4.3. Die mittlere Generation
5.4.4. Die jüngere Generation
5.5. Sprachgebrauch und Identität - Zusammenfassende Bemerkungen

6. Thematisierungen ethnischer und nationaler Ahnlichkeiten und Differenzen
6.1. Einleitung
6.2. Thematisierung demografischer Bedingungen
6.3. Thematisierung psychologischer Bedingungen
6.4. Thematisierung geografischer Bedingungen
6.5. Thematisierung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
6.6. Thematisierung der gesellschaftlichen Bezüge
6.7. Thematisierung geschichtlicher Aspekte
6.7.1. Die Geschichte von Bogdan/Dunabogdäny nach der Ansiedlung
der Schwaben
6.7.2. Die Entwicklung des ungarischen historischen Bewusstseins
6.7.3. Schlüsselwörter der Thematisierung der Geschichte
6.7.4. Das vorübergehende Ende des gemeinsamen und historischen Schicksals
6.8. Thematisierung des politischen Umfeldes
6.8.1. Die historische Dimension des Verhältnisses zur ungarischen Staatlichkeit
6.8.2. Die Schlagwörter der politischen Thematisierung
6.9. Kulturelle Thematisierung, kulturelle Repräsentation
6.9.1. Die Wurzeln der kulturellen Identität
6.9.2. Musik- und Tanztraditionen
6.9.3. Nationale Feiertage, national Symbole
6.9.4. Die Schlüsselwörter im Feld der Kultur
6.10. Zusammenfassung

7. Glaubensleben und Religion
7.1. Religion und Ethnizität
7.2. Religiöses Leben im Dorf - gestern und heute
7.3. Festtage
7.4. Religionssprache und Identität
7.5. Religion, Nation und Assimilierung

8. Wo liegt die Heimat?
8.1. Staat, Heimat und Nation aus historischer Perspektive
8.2. Vaterland und Heimat
8.3. Vertreibung und Rückkehr

9. Interethnische Beziehungen
9.1. Charakteristika der interethnischen Beziehungen
9.2. Das Verhältnis zwischen der Mehrheit und der Minderheit
9.3. Schwaben und Ungarn
9.4. Schwaben und Schwaben
9.5. Schwaben und Deutsche
9.6. Die ethnische Hierarchie

10. Assimilierung und Überleben
10.1. Einführung
10.2. Akkulturation
10.3. Strukturelle Assimilierung - Mobilität
10.4. Die eheliche Assimilierung - Mischehen
10.5. Assimilierung auf der Basis der Identifikation
10.6. Assimilierung auf der Grundlage der Akzeptanz von Einstellung und Verhalten
10.7. Zivile Assimilierung
10.8. Assimilierung - ethnische und nationale Identität
10.9. Harmonie und Dissonanz

11. Die Doppelte Identität und die ethnische Gruppe in der Nation - zusammenfassende Bemerkungen
11.1. Ethnische Identität und Grenze
11.2. Die Zugehörigkeit zu der ungarischen Nation und die ungarische nationale
Identität
11.3. Die Bewahrung der Kultur der ethnischen Gruppe und
die ethnische Sozialisation
11.4. Nationale Sozialisation
11.5. Die Struktur der doppelten Identität
11.5.1. Verschiedenheit der Funktionen der ethnischen und der nationalen
Identität
11.5.2. Werte und Wertsystem
11.5.3. Ethnische Werte
11.5.4. Nationale Werte
11.5.5. Wertkonflikte
11.6. Gleichgewicht der Identität - Identitätskonflikte
11.7. Das kausale Modell der doppelten Identität
11.7.1. Identität im Gleichgewicht
11.7.2. Identität im Konflikt
11.7.3. Die verlorene Identität
11.7.4. Die wiederentdeckte Identität
11.7.5. Die wieder gewonnene Identität

12. Nachwort

Literaturverzeichnis

Bilder/Képek