A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája

Vezető kutató: Bárdi Nándor 

Résztvevő: Bányai Barna

Időtartam: 2019-2021

A kutatás célja és kérdései

Magyarságpolitika alatt egy-egy adott kormányzatnak a kisebbségi magyar közösséggel  kapcsolatos politikáját értjük. A magyarországi magyarságpolitika része a támogatáspolitika, a kapcsolattartás rendszere és a magyar-magyar viszony. A szomszédos országok kormányzatai alapvetően a nyelvpolitikán, az oktatáspolitikán keresztül és a kisebbségi intézményrendszerhez való viszonyban érvényesítik szándékaikat.

Döntően azt vizsgáljuk, hogy a különböző belpolitikai változások, hogyan alakították át ezt a politikát: az 1930-as évek második felében, 1940-1944 között, 1968 és 2010 után.

A kutatás elõzményei

A kilencvenes években a határon túli magyarság két világháború közti támogatását feltáró kutatás és a 2004-ben megjelent, a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténetét felvázoló munka (Tény és való) folytatására törekedtünk. A probléma történeti megközelítése mellett az utóbbi évtizedek magyarságpolitikai tevékenységét policy munkákban elemeztük.

Egy olyan szakpolitika (a magyarságpolitika) történeti rekonstruálására vállalkoztunk, amely 1989 előtt nem különült el a külpolitika és a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásától. A két világháború között a revíziós politika és jövőkép fedte el, 1944 után egy ideig a béketárgyalásokon még kölcsönösen téma volt Magyarország és szomszédai között, hogy milyen stratégiát alkalmaznak a magyar kisebbségi közösségek újra integrálásra. Ezt követõen mindez a kétoldalú kapcsolatok és a szocialista országok viszonyrendszereinek rendelõdött alá. Majd a hetvenes évek elsõ felétõl jelenik meg a lenini nemzetiségpolitika számonkérésének retorikája alatt, a védekezésre kényszerült kisebbségi magyar elitek és a magyarországi ellenzéki csoportok nyomására a kádár-kori un. plebejus nemzetfogalom tartalmának átértelmezése egy új kulturális nemzetfogalom felé. Ebbõl a fedett szerepbõl 1988 után az határon túli magyarok problémáinak kezelését intézményesítõ kormányzati munka során válik el a külpolitikai, identitáspolitikai fõirányoktól a magyarságpolitika. Nem kis részben a határon túli magyar nyomásgyakorló csoportok révén.

A kutatás módszerei

Forrásfeltárás MNL OL-ban a Külügyminisztérium anyagaiban illetve a HTMH irattárában

Költségvetési statisztikai elemzés a támogatáspolitikáról

A kutatás legújabb eredményei

Bányai Barna: Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018 (I. rész). Regio, 2020/1. sz.

Bárdi Nándor: Trianonon túl (kézirat)

Bárdi Nándor: Magyar stratégiák, elképzelések a határon túli magyarok helyzetének kezelésére 1918-2019 (forrásbibliográfia) 19 p.

Bárdi Nándor: 100 év - 100 könyv a magyar kisebbségek történetéről (válogatott bibliográfia) 7 p.

Bányai Barna: Támogatáspolitikai adatbázis, költségvetés 2010-2018

Bárdi Nándor: Az 1989 utáni budapesti kormányzatok magyarságpolitikája. In Gyurgyák János (szerk.): Emlékező Magyarország II. köt. Budapest: Osiris, 2020. 384-408.

Korábbi kutatási eredmények

 2008

2009

  • Sárándy Tamás – Tóth Bartos András. „Kis magyar világ”, Észak-Erdély 1940–1944 között (digitális szövegtár)
  • Bárdi Nándor: Sistemul instituþional ºi strategia de politicã maghiarã a guvernelor din Budapesta 1918–1938. In Vasile Ciobanu–Sorin Radu (szerk.): Partide politice ºi minoritãþi naþionale din România în secolul XX. Techno Media, Sibiu, 2009, 55-65. p.
  • Bárdi Nándor: The strategies and institutional framework employed by Hungarian governments to promote the “Hungarian minorities policy” between 1918 and 1938. In Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938. Edited by Ferenc Eiler, Dagmar Hájková, Masarykùv ústav a Archiv AV ÈR -- MTA Kisebségkutató Intézet, Praha – Budapest, 2009, 33-53. p.

2010

  • Ablonczy Balázs –Bárdi Nándor: Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövõ. In Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, 9-32. p.
  • Bárdi Nándor – Misovicz Tibor: A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája. In Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, 66-76. p.
  • Stefano Bottoni: Komárom/Komárno. Offizielle und inoffizielle Beziehungen in einer ungarisch-slowakischen Zwillingsstadt (1960–1985). In Wlodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Joachim von Puttkamer (eds.): »Schleichwege«. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989. Wien-Köln, Weimer, Böhlau-Verlag, 2010, pp. 67-89.

2011

  • Bárdi Nándor: Ungaria ºi maghiarii de dincola de graniþã (1948–1989) In Studa Universitatis Cibiniensis, Series Historica VIII., Universitatea „Lucien Blaga” din Sibiu, Facultatea de Istorie ºi  Patrimoniu, Sibiu, 2011, 83–94.
  • Bárdi Nándor: Národna politika Madarska po roku 1989. In Neznámy sused. Dvadsat’rokov Mad’arska (1990–2010) Ed. Csaba Zahorán, István Kollai, Slávka Otcenásová, Terra Recognita  Alapítvány–Vydavatel’stvo Talentum, Budapest–Bratislava, 2011, 145–175.

2013