Tanulmányok a szórványról

 

A kötetben a szerzõk kísérletet tesznek arra, hogy áttekintsék a Kárpát-medencei magyar szórványok kialakulását, asszimilációs-integrációs, nyelv- és nemzetváltási folyamatait, és módszertani ajánlásokat tegyenek a különféle helyzetû és dinamikájú szórványközösségek kisebbségkutatás keretében történõ interdiszciplináris vizsgálatára. A kötetben olvasható tanulmányok segítségével rápillanthatunk nemzeti kultúránk sokszínûségére, és beláthatjuk, önmagunk megismerése sem nélkülözheti a közös kötõdésen belül megnyilvánuló másságok, különbözõségek tudatosítását, a szórványközösségek nyelvvel, nemzettel, interetnikus együttéléssel kapcsolatos kulturális beállítódásainak elemzését. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete fontosnak tartja, hogy a szórványkérdés elméleti problémáival, a szórványkutatás módszereivel és a szórványgondozás gyakorlatával egyaránt foglalkozó írások a hazai és határon túli szaktudományosság, az egyházak képviselõi, a politikai döntéshozók és az érdeklõdõ nagyközönség számára hozzáférhetõvé és egyben megvitathatóvá váljanak.TARTALOM


Ilyés Zoltán–Papp Richárd:
Elõszó

A. Gergely András: Szórvány, diaszpóra és határfenntartás (Adalékok a szórványtipológia és a kulturális sziget kérdésköréhez)

Biczó Gábor: A szórványkérdés transznacionális dimenziói és a magyar szórványkutatás

Bodó Barna: Szórványnarratívák

Hajnal Virág–Papp Richárd: 'Nekem úgy szmétál, ha valaki úgy keverten beszél' (Egy Szerémségben élõ magyar közösség kulturális antropológiai kutatásának tanulságai)

Ilyés Zoltán: Szórványkutatás, szórványértelmezés (Megjegyzések a Kárpát-medence szórványközösségeinek társadalomtudományos vizsgálatához)

Keményfi Róbert: A többrétegû „szórvány” kifejezés a kisebbségkutatásban

Kovács Nóra: A Kárpát-medencén kívül élõ magyarok kutatásának fogalmairól

Mirnics Károly: A szórvánnyá válás folyamata mint a nemzeti kisebbségi közösség lebomlásának terméke (A destrukturáló tényezõk számbavétele és a destrukció folyamatának szociológiai megvilágítása)

Mirnics Károly: A szórványmisszió problémái és lehetõségei

Tóth Pál Péter: Diaszpóra/szórvány

Vetési László: Kisebbségi egyházak és a szórvány. (Töprengések a gondozásról, megtartásról és kutatásról)