Tanulmányok a diaszpóráról

Tanulmányok a diaszpóráról

A kötet válogatást nyújt a Kárpát-medencén kívül élõ magyar közösségeket vizsgáló társadalomtudományi kutatásokból. A kutatási eredmények 2002. október 17–18-án elõadás formájában hangzottak el a Magyarok a nagyvilágban – diaszpórakutatás az ezredfordulón címû konferencián az MTA Kisebbségkutató Intézetében.

A kötetet tematikus és diszciplináris sokszínûség jellemzi. A magyar diaszpóra kutatásának fogalmi kereteirõl gondolkodik Fejõs Zoltán Diaszpóra és amerikai magyarok címû dolgozatában. Szabó Mátyás cikke a nyugati magyar diaszpóra hangját és szempontjait szólaltatja meg.

A történettudomány módszerével és forrásaiból építkezik Domingo Lilón tanulmánya, amely a magyar mérnökök szerepét és mûködését elemzi a Dominikai Köztársaságban. Ugyancsak történeti források elemzésére épül Szilágyi Ágnes Judit írása ifjabb Horthy Miklós nagyköveti mûködésérõl Brazíliában. Kovács Ilona katonai szolgálatukat töltõ második generációs magyarok identitását vizsgálja az általuk írott levelek alapján.

Zelliger Erzsébet, Fenyvesi Anna és Kovács Magdolna a szociolingvisztika módszerét alkalmazva a nyugaton élõ magyarok között gyûjtött élõ nyelvi anyagot elemzik. Írásaik a nyelvcsere, a nyelvkontaktus és a kétnyelvûség jelenségeit mutatják be ausztriai, észak-amerikai és ausztráliai környezetben. Gazdag anyag és következetesen alkalmazott kutatási és elemzési módszerek jellemzik ezeket a tanulmányokat, és a terepen gyûjtött recens adatok felhasználásával kapcsolódnak a kötet kulturális antropológiai tanulmányaihoz, Járosi Katalin a berlini magyarok etnicitásáról készült elõadásához, Papp Richárd elemzéséhez az Izraelbe vándorolt pesti zsidó fiatalokról, valamint Kovács Nóra tanulmányához a második generációs Buenos Aires-i magyar zsidó bevándorlókról. E három szerzõ a helyszínen végzett antropológiai terepmunka során gyûjtötte adatait, és szövegeikben a nyugaton élõ magyar közösségek tagjai meg is szólalnak.

A konferencia szerzõit az a szándék vezérelte, hogy áttekintést nyújtsanak a nyugati magyarok körében végzett legújabb tudományos kutatásokról. Hát átfogó képet nem is, valamiféle bepillantást reményeink szerint kínál majd az olvasóknak.

A szerkesztõ

 

 

TARTALOM 

Elõszó

Fejõs Zoltán: Diaszpóra és az „amerikai magyarok” – háttér egy fogalom alkalmazhatóságához 

Szabó Mátyás: A diaszpórakutatás korlátai és lehetõségei 

Péter Zoltán: Helyváltoztatások és a habitus 

Cserján Károly: Magyar identitás Ausztriában 

Zelliger Erzsébet: A diaszpóra nyelvi változásai kicsiben és nagyban 

Fenyvesi Anna: A toledói magyarok nyelve. Nem standard nyelvhasználat vagy a nyelvkontaktus hatása? 

Kovács Magdolna: Az ausztráliai magyarok nyelvvesztése: a kódváltás és nyelvváltás összefüggései

Járosi Katalin: Nagyváros, politika és reprezentáció a Berlinben élõ magyarok etnicitásának tükrében 

Kovács Nóra: Baráti kapcsolatok hálózatában. Magyar zsidó bevándorlók elsõ és második generációja Buenos Airesben: integrációs stratégiák és identifikáció 

Papp Richárd: 'Járható ösvény.' Magyar zsidó fiatalok az izraeli ortodox társadalomban 

Lilón Domingo: A magyar bevándorlók szerepe a Dominikai Köztársaság iparosításában 

Szilágyi Ágnes Judit: A brazíliai magyar közösségek és az ottani külképviseleteink viszonya ifj. Horthy Miklós követi mûködése idején (1939–1942) 

Kovács Ilona: Katonalevelek – nyelvtudás, identitástudat. Amerikai magyarok második generációja az amerikai hadseregben a második világháború idején