Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

 

Kötetünk tanulmányai a Kárpát-medence döntõen magyarok által lakott, alapvetõen történeti, néprajzi, közigazgatási, etnikai és kulturális jellemzõk által leírható kistérségeivel foglalkoznak. Az írások alapjául szolgáló kutatásokat a szerzõk az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az Arany János Közalapítvány által 2004. november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett Magyarlakta kistérségek – kisebbségi identitások a Kárpát-medencében címû szimpóziumon mutatták be.

A tanulmányok Szlovénia kivételével minden szomszédos országból foglalkoznak kistérségekkel. Ausztriából a burgenlandi magyar szórványt, Ukrajnából a kárpátaljai beregi tájegységet, a szerbiai Vajdaságból Zenta község településeit, Horvátországból a szlavóniai magyarok által lakott kistérséget, Romániából a székelyföldi Erdõvidéket, a gyimesi Pogányhavas mikrorégiót, Kalotaszeget, Szilágysomlyó vonzáskörzetét és a bánsági magyar szórványvidéket, Szlovákiából pedig a Lévai járást, a mátyusföldi magyar településeket, illetve a Dudvág-menti és a Csermosnya-völgyi kistérségeket mutatják be.

A tanulmányok szerzõi sokféle megközelítésben vizsgálják a Kárpát-medence magyarok által is lakott kistérségeiben a magyar identitás tradicionális és modern, etnikai, kulturális, politikai, gazdasági elemeit, a magyar intézményrendszer által megújított, újratermelt magyar identitás sajátosságait.

 

 

 

TARTALOM

Elõszó


Erdély

Biró A. Zoltán–Bálint Blanka: Térségi identitások: értelmezési szempontok, elemzési lehetõségek

Bodó Barna: Értékek, nyelvhasználat–szórvány

Ilyés Zoltán: Identitás, kultúrtáj, örökségmenedzsment. Szempontok Gyimes kistérségi erõforrásainak értékeléséhez

Szabó Á. Töhötöm: Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a (második) gazdaság

Turai Tünde: A szilágysomlyói kistérség nemzeti identitásának komponensei (magyar kulturális és oktatási intézmények mûködése az elmúlt másfél évtizedben) 

Bakó Boglárka: Kisebbség – többségben


Felvidék

Szarka László: A nemzeti azonosságtudat kistérségi sajátosságai 

Farkas György: Etnikai változások a lévai járásban (1880–2001)

Lelkes Gábor: Határ menti együttmûködés – a kisebbségi identitás megõrzésének eszköze


Délvidék

Papp Richárd: 'Egy tiszta magyar vidék Szerbiában'


Szlavónia

Sebõk László: A szlavóniai magyar szórványok


Kárpátalja

Geszti Zsófia–Pákay Viktória: Az identitás vizsgálata Kárpátalja beregi mikrorégiójában


Õrvidék

Szoták Szilvia: Az identitás 'morzsái'. Õrvidéki civil szervezetek a magyar nyelv
és kultúra fennmaradásáért


A kötet szerzõi

Bibliográfia