Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái

  

Helyszín:
I. ker., Országház u. 30
Jakobinus Terem (11-én) és a Történettudományi Intézet Tanácsterme (12-én)

A rendezvényen azokról az elméleti és módszertani megközelítésekrõl, kérdésekrõl és dilemmákról lesz szó, amelyek az etnicitásról, a kisebbségekrõl, interetnikus viszonyokról, exkluzióról és inkluzióról való gondolkodást az empirikus társadalom- és kultúratudományokban meghatározzák.

Az elméleti, éppen ezért a komparatív gondolkodás lehetõségét hordozó kérdésekre Magyarországon és a szomszédos országokban végzett kutatások és esettanulmányok alapján próbálunk választ adni, miközben, reményeink szerint, munkánk nyomán e tér etnikus viszonyainak sajátos - az antropológiára, etnográfiára, kvalitatív szociológiára - jellemzõ képe is összeáll. Ezt az áttekintést egy tanulmánykötetben kívánjuk rögzíteni, amellyel ugyanakkor elméleti és módszertani fogódzókat kínálunk az egyetemeken és intézetekben folyó kisebbségkutatás és interkulturális oktatás számára.

  

 

PROGRAM 

  

2008. június 11., szerda

09.00
Megnyitó - Szarka László

Elõzmények, kérdések, megközelítések

09.15-09.40
Michael Stewart: Approaches to Roma and Gypsies from within social anthropology with particular reference to the Anglo-Saxon traditions [teljes szöveg]

09.40-10.05
Jon Fox: Everyday nationhood. Tradíciók a nacionalizmus kutatásában és az „everyday” fordulat [teljes szöveg]

10.05-10.30
Biczó Gábor: A filozófiai hermeneutika, a megértõ szociológia és az interpretív antropológia hatása az etnicitás, az idegenség, és a másság jelenségeinek konceptualizálására [rövid ismertetés]

10.30-10.55
Kovács Éva: Hogyan tovább a kelet-közép-európai etnicitások tanulmányozásában? [teljes szöveg]

10.55-12.00
Beszélgetés. Levezeti és korreferátummal bevezeti: Feischmidt Margit

12.00-13.00
Ebédszünet, büfé

  

Tér, hely, mozgás, hatalom


13.00-13.20
Keményfi Róbert: Földrajzi ideológiák - nemzetépítési folyamatok

13.20-13.40
Melegh Attila: Etnicitás és nacionalizmus posztkoloniális keretben [rövid ismertetés]

13.40-14.00
Nyíri Pál: Transznacionalitás és a közvetítõ kisebbség modell: kínai vállalkozók Magyarországon [teljes szöveg]

14.00-14.45
Beszélgetés: Levezeti és korreferátummal bevezeti: Ilyés Zoltán [teljes szöveg]
Meghívott résztvevõk: Fleck Gábor, Kováts András, Vári András és Zakariás Ildikó
További készülõ írások a kötet számára: Fleck Gábor: Migrációs szándékok és tapasztalatok romániai és magyarországi romák körében

  

Munka, fogyasztás, státus


15.00-15.20
Sárkány Mihály: Gazdaságantropológiai megközelítések az interetnikus viszonyok kutatásában

15.20-15.40
Berta Péter: Az etnicizált fogyasztói ízlés politikája. Moralizáló diskurzusok, szimbolikus határok és a gábor presztízstárgy-gazdaság

15.40-16.30
Beszélgetés. Levezeti és korreferátummal bevezeti: Vári András
Meghívott résztvevõk: Szabó A. Töhötöm, Virág Tünde, Vidra Zsuzsa
További készülõ írások a kötet számára:
Vidra Zsuzsa - Virág Tünde: Munka, munkamegosztás, megélhetési stratégiák

  

Vallás, rítus - etnikus vagy transzetnikus?

  

16.40-17.00
Papp Richárd: Vallási és nemzeti lojalitás. A magyar zsidó identitásról és vajdasági etnikus egyházakról [teljes szöveg]

17.00-17.20
Bakó Boglárka: Új vallások, lokális konfliktusok. Karizmatikus mozgalom egy dél-erdélyi faluban [teljes szöveg]

17.20-17.40
Peti Lehel: Vallási és etnikai interferenciák Kelet-Közép-Európában. Csángók a szõkefalvi Mária-jelenésen [rövid ismertetés]

17.40-18.20
Beszélgetés. Levezeti és korreferátummal bevezeti: A. Gergely András. Meghívott résztvevõ: Gantner Eszter
További készülõ írások a kötet számára: A. Gergely András: A kisebbségi szakralitások felé - a vallás, mint a szakrális modernitások reflexiója [rövid ismertetés]

19.00-tól közös vacsora és beszélgetés

  

  

2008. június 12, csütörtök

Iskola, szocializáció, ellenkultúra

  

09.00-09.20
Erõss Gábor: Etnicitás a külvárosban. A francia szociológia és etnológia felismerései és alkalmazásuk hazai iskolakutatásokban [rövid ismertetés]

09.20-09.40
Neményi Mária: Kisebbségi identitások vizsgálata a szociálpszichológiában. Roma származású gyerekek identitásstratégiái [rövid ismertetés]   [teljes szöveg]

09.40-10.00
Mandel Kinga: Az iskola mint kulturális revitalizációs törekvések színtere többnemzetiségû közösségekben [rövid ismertetés]

10.00-10.40
Beszélgetés. Levezeti és korreferátummal bevezeti: Papp Z. Attila
Meghívott résztvevõk: Domokos Vera, Imre Anna, Kovai Cili, Németh Szilvia, Neumann Eszter, Obláth Márton
További készülõ írások a kötet számára
Kovai Cili - Obláth Márton: Az iskolai ellenkultúra és ennek változatai hazai cigánytelepeken

  

Reprodukció, gender

  

11.15-11.35
Magyari Vincze Enikõ: Etnicitás és gender-kutatások az antropológiában. Dél-erdélyi roma asszonyok termékenységgel kapcsolatos képzetei [rövid ismertetés]

11.35-11.55
Durst Judit: A reprodukció etnicizálása az antropológiai demográfia felõl nézve [teljes szöveg]

11.55-12.30
Beszélgetés. Levezeti és korreferátummal bevezeti: Neményi Mária
Meghívott résztvevõk: Bakó Boglárka, Kiss Tamás, Zentai Viola
További készülõ írások a kötet számára:
Kiss Tamás: Reprodukció és etnicitás az erdélyi demográfiai diskurzusokban [teljes szöveg]

12.30-13.30
ebéd

  

Reprezentáció, performansz, média

  

13.30-13.50
Szalai Andrea: Nyelvi ideológiák és társadalmi határok [rövid ismertetés]

13.50-14.10
Horváth Kata: A cigány különbség diskurzív konstrukciója (elméleti és politikai lehetõségek)

14.10-14.30
Szuhay Péter - Pócsik Andrea: Vizuális antropológiai megközelítések a kisebbségek fotógrafikus és filmes ábrázolásában [rövid ismertetés]   [teljes szöveg]

14.30-15.15
Beszélgetés. Levezeti és korreferátummal bevezeti: Kovács Nóra
Meghívott résztvevõk: Bogdán Mária, Kovalcsik Katalin, Plájás Ildikó, Pulay Gergõ
További készülõ írások a kötet számára két fejezetben:
Messing Vera: Reprezentáció, média, médiafogyasztás, közbeszéd. Romák a tévében és a tévé elõtt
Pulay Gergely: Zenei performansz, az etnicitás globális és lokális olvasatai
Kovács Nóra: Tánc, performansz és etnicitás

  

Identitáspolitika: intézményes, közösségi és személyes

  

15.30-16.00
Szalai Júlia: Az elismerés politikája Kelet-Közép-Európában

16.00-16.20
Vidra Zsuzsa: Multikulturalizmus, interkulturális kommunikáció – nemzetközi viták magyar környezetben

16.20-17.25
Beszélgetés. Levezeti: Kovács András
Meghívott résztvevõk: Bárdi Nándor, Bindorffer Györgyi, Fedinec Csilla, K. Horváth Zsolt, Kriza Borbála, Tóth Ágnes, Vizi Balázs
További készülõ írások a kötet számára
Bindorffer Györgyi: Többes kötõdésû emberek és közösségek, különös tekintettel a magyarországi német nyelvû vagy származástudatú közösségekre
Kriza Borbála: Rasszizmus és identitáspolitika
K. Horváth Zsolt A civilizált etnikai tudat kérdése: az eredetmítosz jelenléte intézményekben és köztereken
Vajda Rozi: Az elismerés politikája Kelet-Közép-Európában