Mindennapi elõítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák

 

Csoportközi kapcsolatainkban, a kultúrák, vallások közötti érintkezésben naponta találkozunk olyan kijelentésekkel, minõsítésekkel, meghatározásokkal, amelyek alapját általánosító, egész közösségre kiterjesztett ítélet jelenti. Az emberi tudás és megismerés egyik legrégibb, legáltalánosabb formáját, a másik emberrõl, másik csoportról alkotott közhelyeket, sztereotípiákat és az ezekhez szorosan kapcsolódó elõítéleteket elemzi ez a kötet, több társadalomtudományi diszciplína - a kulturális antropológia, a szociológia, a néprajz, a földrajz és a történettudomány - módszereivel, kutatási szempontjaival. Mindennapi elõítéleteink, auto- és heterosztereotípiáink vizsgálata nyomán jól érzékelhetõvé válik, hogy a történeti, kulturális és földrajzi kontextus milyen erõsen meghatározza, egyszersmind behatárolja társadalmi-kulturális tudásunk alaprétegeit. Az elõítéletes gondolkodás gyakran akkor is érvényesül, amikor a korábbi mentális különbségek legfeljebb már csak nyomelemeikben maradtak fenn, s az egykori éles választóvonalak helyén összetett, hibrid szerkezetek alakultak ki.

 

 

Tartalomjegyzék 

Antropológiai tanulmányok

Bindorffer Györgyi:
Sztereotipizáció az interetnikus kapcsolatokban

Bakó Boglárka:
Cigány módra - magyar módra. Együttélési viszonyok egy mikroközösség sztereotípiatörténetein át

Tesfay Sába:
'Mi vagyunk a kalapos gábor cigányok, akik nem isznak…' A gábor cigány közösség belsõ és külsõ kapcsolatait szabályozó kognitív sémák

Pálos Dóra:
'Cseperedünk'. Egy beás közösség önsztereotipizálási folyamatairól

Ilyés Zoltán:
Közeli idegenek, távoli ismerõsök. A székelyek és a magyarországiak sztereotípiái a gyimesi csángókról

Boross Balázs:
Kutatók, sztereotípiák és referenciarendszerek a moldvai csángó kultúrában

Kiss Márta:
'A tündérkirály lakhelyén, a legendák földjén…' Lokális identitás, önreprezentáció és sztereotípiák

Papp Richárd:
'Igazi zsidók' és 'jó balkániak'. Önsztereotípiák és mentalitáskategóriák két kisebbségi kultúra életében


Elõítélet, identitás, etnikus terek

Kovács András:
Lehet-e elõítélet az elõítélet?

Balassa Szilvia:
Antiszemiták, cigányellenesek, xenofóbok

Örkény Antal - Székelyi Mária:
Egy kutatási projekt vázlatos története. Magyar Agora 2005. Gondolkodtató közvélemény-kutatás (deliberative poll) a magyarországi roma kisebbségekrõl

Tóth Ágnes - Vékás János:
Család és identitás. A vegyes házasság szerepe a magyarországi kisebbségi közösségek reprodukciójában

Farkas György:
Elméleti megfontolások az etnikai földrajz meghatározása kapcsán. Az etnikai térképezés megújítása: egy térinformatikai adatbázis bemutatása

Keményfi Róbert:
Az "ezeréves határok", etnikai területek legitimációs eszközei a 20. század elso felének földrajzában. Történeti sztereotípiák és mítoszok

Feischmidt Margit:
Nemzetek egymás tükrében

Gabriella Kilianova:
A határmítosz: Dévény vára

Feischmidt Margit:
Lehorgonyzott mítoszok. Kõbe vésett sztereotípiák? A lokalizáció jelentõsége az aradi vértanúk emlékmûve és a millenniumi emlékoszlopok kapcsán

Sorin Mitu:
Az erdélyi románok sztereotípiái a magyarokról a 19. század elsõ felében


Kronológiák

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek. Kronológia, 2005.
Összeállította: Mlecsenkov László

Magyarország és a határon túli magyarok. Kronológia, 2005.
Összeállította: Vékás János

Summary