Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában

 

Kelet- és Közép-Európában az etnikai politizálás jelentõs hatással van az állam és a kisebbségek közötti kapcsolatokra. A többségi nemzetépítés és a kisebbségi jogok iránti igény egyszerre van jelen ezekben az országokban, és az ebbõl eredõ feszültségek az EU-bõvítés után sem mérséklõdnek. A kötet tanulmányai két kérdéskört vesznek górcsõ alá: egyfelõl a nemzetfogalomnak a modern demokratikus alkotmányokban történõ használata által felvetett kérdéseket, másfelõl azt, hogy ez miként határozza meg az egyes államok kisebbségi politikájának kereteit. A kötet az MTA Kisebbségkutató Intézete által kezdeményezett hároméves OTKA-kutatás elsõ eredményeire épít, amelynek célja leírni és feltárni az etnikai alapon szervezõdõ kisebbségi közösségek politikai részvételének, képviseletének és érdekérvényesítésének különbözõ formáit és szintjeit Európa különbözõ államaiban. Az elsõ kutatási szakasz eredményei a közép- és kelet-európai országok gyakorlatáról adnak átfogó képet. A kötet három nagy szerkezeti egységbõl áll: az elsõ, az elméleti kérdéseket boncolgató fejezet a nacionalizmus és a nemzetfogalom általános problémáival foglalkozik. Majd a politikai és kulturális nemzet közötti kapcsolatot vizsgálják a szerzõk, különös tekintettel a Magyarországon e körül kialakult közpolitikai viták elemzésére. A harmadik fejezetben olvashatóak az egyes országok – Szlovénia, Szlovákia, Románia és Szerbia – etnopolitikai modelljének elemzései. Végül a kötetben szereplõ dokumentumok valós képet adnak az újabban e területen elfogadott dokumentumok segítségével a nemzetközi szabályozási környezetrõl.

 

 

Tartalom 

Nacionalizmus és nemzetállam

  

Politikai és kulturális nemzet

  

Magyarországi viták a nemzetfogalomról


Európai keretek – nemzetállami és etnopolitikai modellek

  

Dokumentumok

  

Kronológiák